Aktualności

Ponad 1,7 mln zł na realizację grantu w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022

W wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3 Call 2022 w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, finasowanie otrzymał interdyscyplinarny projekt Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry” (akronim: Nano4Zombie).

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum:

1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Saragossa, Hiszpania)

2. Uniwersytet Rzeszowski

3. Uniwersytet Warszawski

4. Latvian Biomedical Research and Study Centre (Ryga, Łotwa).

Projekt na szczeblu międzynarodowym będzie koordynowany przez dr Marię Moros (CSIC), a z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowany będzie przez Panią dr hab. Annę Lewińską, prof. UR, a z Uniwersytetu Warszawskiego przez Pana Prof. dra hab. Grzegorza Litwinienko.

Projekt dotyczy otrzymania funkcjonalizowanych nanomateriałów dedykowanych do aplikacji teranostycznych, a w szczególności do wykrywania i niszczenia starych komórek nowotworowych skóry. W projekt zaangażowani będą pracownicy Katedry Biotechnologii Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz Instytutu Nauk Medycznych (grupa prof. dra hab. Adama Reicha).

Wartość finansowania przyznana UR: 1 706 780 PLN.

Przygotowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu środków finansowych na staż szkoleniowy przez dr hab. Annę Lewińską oraz dra hab. Macieja Wnuka z Instytutu Biologii i Biotechnologii UR w Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania) w ramach programu  Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia POWR.03.05.00-00-z050/17, podczas którego otrzymano wstępne wyniki oraz opracowano założenia projektu.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 złożonych zostało 289 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 43,7 mln euro otrzymało 46 projektów.

O finansowanie w konkursie sieci M-ERA.NET mogły się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musiał posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można było zaplanować projekty badawcze trwające 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs obejmował następującą tematykę z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

  1. Materials for energy
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for electronics.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-03-03-wyniki-m-era-net-3-2022

 

wstecz