mgr Dominik Wojdyła

Tel./Phone: +48177854942

e-mail: dwojdyla@ur.edu.pl

pok./room 115, D10

ORCID 0000-0003-0557-3476

 

1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

2. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

3. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Stępień K, Wojdyła D, Nowak K, Mołoń M. Impact of curcumin on replicative and chronological aging in the Saccharomyces cerevisiae yeast. Biogerontology. 2020 Feb;21(1):109-123. doi: 10.1007/s10522-019-09846-x. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31659616; PMCID: PMC6942599.

2

Mołoń M, Zaciura M, Wojdyła D, Molestak E. Increasing the number of ribosomal uL6 mRNA copies accelerates aging of the budding yeast. Mol Biol Rep. 2023 Mar;50(3):2933-2941. doi: 10.1007/s11033-022-08187-2. Epub 2022 Dec 28. PMID: 36576675; PMCID: PMC10011313.

 

4. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

Wojdyła D, Stępień K, Ciak B, Mołoń M. Rola stresu oksydacyjnego w starzeniu się drożdży Saccharomyces cerevisiae W: Wybrane zagadnienia z zakresu mikrobiologii / redakcja Alicja Danielewska, Monika Maciąg,  Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2019, s. 17-30

2

Stępień K, Wojdyła D, Nowak K, Mołoń M. Wykorzystanie drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiae w badaniach nad wpływem restrykcji kalorycznej na aktywność metaboliczną i starzenie komórek W: Wybrane zagadnienia z zakresu mikrobiologii / redakcja Alicja Danielewska, Monika Maciąg,  Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2019, s. 31-38

 

5. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

 

brak

 

 

6. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

1

1st Polish Yeasts Conference, Rzeszów, Polska, 22-24.06.2022

Członek sekretariatu

 

7. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Genetic control of lignocellulosic sugar transport and metabolism during alcoholic fermentation of the thermotolerant yeast Ogataea polymorpha. MSCA4Ukraine (ID: 1232295), 01.07.2023r – 30.06.2025 r.

Menadżer projektu

2

Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata. PCI (N3_095), 02.2022 - 07.2022

Wykonawca

3

Uzyskanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i fermentacji celobiozy. PCI (N3_053), 06.2022 - 01.2023

Wykonawca

 

8. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1 Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

brak

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

  1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

  1. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak