Aktualności / News

Nominacja nowego Dyrektora Instytutu

Decyzją Rektora - Elekta prof. dra hab. n. med. Adama Reicha na stanowisko Dyrektora Instytutu Biotechnologii w nadchodzącej kadencji została mianowana dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR.

Nowa Dyrektor obejmie stanowisko od 1 września bieżącego roku.

 

Dr hab. Justyna Ruchała rozpoczęła swoją pracę naukową w 2011 roku, podejmując studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od tego czasu aż do chwili obecnej zajmuje się inżynierią metaboliczną niekonwencjonalnych drożdży, wykorzystując te organizmy jako fabrykę komórek do produkcji biopaliw i wysokowartościowych chemikaliów. W 2015 roku została asystentem w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2022 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Jest współautorem ponad 30 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych o łącznym współczynniku wpływu przekraczającym 130, a także kilku patentów. Jest oraz była kierownikiem/wykonawcą kilku projektów badawczych wspieranych przez Narodowe Centrum Nauki (4), Ministerstwo Edukacji i Nauki (3) oraz Podkarpackie Centrum Innowacji (4). Kierowała indywidualnym projektem badawczym finansowanym przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Mikrobiologicznych. Ponadto była też wykonawcą projektów naukowych realizowanych w jednostkach wizytowanych.

Odbyła kilka staży naukowych, w tym w Austrii (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, BOKU), Ukrainie (Instytut Biologii Komórki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), Belgii (Uniwersytet w Liege), Tajlandii (Królewski Uniwersytet im. Króla Mongkuta) i Szwecji (Uniwersytet Lund). Realizowała wspólne przedsięwzięcia naukowe z badaczami z Łotwy i Litwy, a także jest uczestnikiem oraz wice-liderem grupy międzynarodowego programu COST. Ponadto wielokrotnie korzystała z programów grantowych oferowanych przez FEMS, finansujących uczestnictwo w konferencjach naukowych lub wspierających organizacje konferencji naukowych. Uczestniczyła w międzynarodowych szkołach letnich dotyczących dydaktyki mikrobiologii na uczelniach wyższych.

Jest członkiem redakcji czasopism FEMS Yeast Research, Frontiers in Microbiology oraz Acta Biochimica Polonica.

 

Nasze gratulacje Koleżanko!

wstecz