Stypendium Ministra 2019/2020

 

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/stypendium-ministra(Nowe okno)(Link do innej strony)

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

I. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MINISTRA

 

 1. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).
 1. Stypendium Ministra może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria,
  z zastrzeżeniem pkt. 3-5:
 1. wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,
 2. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (nie dotyczy studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium ministra został przyjęty na studia drugiego stopnia).
 1. Stypendium Ministra:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium Ministra w 6 kolejnych latach akademickich,
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom, będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. Przepisy pkt. 2 a-b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Ministra tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
 3. Rodzaje osiągnięć oraz sposób ich dokumentowania(Link do innej strony), o którym mowa w pkt. 2 a, określa ww. Rozporządzenie, z zastrzeżeniem, że w roku 2019 jako znaczące osiągniecie naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki.

 

 

 

II. OKRES, Z KTÓREGO UWZGLĘDNIANE SĄ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

 1. Przy ocenie wniosków, bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne
  związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia  sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
 1. rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia -
  w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem osiągnięć uzyskanych
w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 

III. SPORZĄDZANIE WNIOSKU

Wniosek sporządza student (z wyjątkiem części A).

Należy w tym celu użyć szablony wniosku (załączniki poniżej), w tym wykorzystać generator prawidłowych opisów osiągnięć, przygotowane przez MNiSW:

•       SdS 2019 (2) wzor wniosku (aktywny formularz).docx(Link do innej strony)

•       SdS 2019 (5) generator opisów osiągnięć do wniosku.xlsx(Link do innej strony)

Dostępny jest również przykładowy wniosek:

•       SdS 2019 (8) przykładowy wniosek.docx(Link do innej strony)

oraz

Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF - skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych:

UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników do wniosku, organ wystąpi o ich uzupełnienie
w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy nadać mu nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.doc” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.doc”  - nie zapisywać w formacie PDF,   pozostałe  dokumenty należy zapisać w formacie PDF - zgodnie z wytycznymi w pkt. IV.

 

IV.  PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć.

Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć - z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c - skan stron publikacji X”.

W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować następujące zasady:

 • w przypadku publikacji - wystarczą tylko strony zawierające imię i nazwisko autora albo imiona
  i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, tj. pierwsze kilka stron zawierające opis książki/czasopisma i spis treści; nie jest wymagana treść rozdziału
  w monografii czy treść artykułu - nie należy jej skanować,
 • w przypadku oświadczeń współautorów o wkładzie autorskim - możliwe są dwie formy oświadczenia - indywidualne lub zbiorowe - SdS 2019 (7) przykładowe wzory oświadczeń
  o współautorstwie.docx(Link do innej strony)
  ; w przypadku braku kontaktu ze współautorem albo innych obiektywnych przyczyn braku tego dokumentu należy opisać w załączniku przyczyny braku oświadczenia danego współautora,
 • w przypadku referatów z konferencji nie jest wymagane przedstawienie treści referatu czy też certyfikatu uczestnictwa w konferencji - wystarczy oświadczenie studenta o autorstwie (100%)
  i samodzielnym wygłoszeniu referatu (ze wskazaniem nazwy konferencji i tytułu referatu) oraz program konferencji lub materiał pokonferencyjnego (np. książka abstraktów), w których widoczne będą imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 • w przypadku dużej objętości pliku zawierającego program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego - można zastąpić tę informację linkiem (www) do strony konferencji lub strony z materiałem pokonferencyjnym;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych - nie należy dołączać skanów przedstawiających dzieła artystyczne (np. obraz, zdjęcie, etc.); wymagane są przede wszystkim broszury lub programy
  z festiwalu, koncertu, wystawy lub potwierdzenia prezentacji dzieł przez organizatorów (a więc głównie dokumenty tekstowe).

V. PROCEDURA ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra, Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pośrednictwem Dziekana danego Wydziału/Kolegium.
 2. Student ubiegający się o stypendium Ministra ma obowiązek:
 1. sporządzić wniosek zgodnie z wytycznymi MNiSW określonymi w pkt. III i IV,
 2. złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć,
  w Dziekanacie Toku Studiów swojego Wydziału/Kolegium w terminie do 30 sierpnia,
 3. przesłać wniosek drogą elektroniczną (plik doc) na adres sss@ur.edu.pl w terminie do 30 sierpnia wraz ze skanami dokumentów sporządzonymi zgodnie z zasadami określonymi
  w pkt. IV tj.:
 • skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia - pliki pdf - skan, (w tym oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym).
 • oświadczenie studenta (osobny plik pdf - skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • oświadczenia o współautorstwie - pliki pdf - skan.
  1. Pracownik Dziekanatu sprawdza wniosek pod względem jego kompletności.
  2. Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra jest Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra
   w terminie do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministerstwa. Rozstrzygniecie Rektora
   o nieprzedłożeniu ww. wniosku nie jest decyzją administracyjną. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.
  3. Wnioski o stypendium na rok akademicki 2019/2020 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
  4. Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.
  5. Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.
  6. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.
  7. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.
  8. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.
  9. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

 

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania się o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020 opublikowano na stronie MNISW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020(Nowe okno)(Link do innej strony)