Studenci Biotechnologii akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy

 

"Studenci Biotechnologii akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy" - PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Projekt przygotowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;

Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy";

Poddziałanie 4.1.2. "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

Uczestnikami projektu są studenci, którzy rozpoczęli  studia w roku akademickim 2009/2010

Wartość projektu to 2 573 548, 17 PLN, okres realizacji: wrzesień 2009 - marzec 2013

Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów podejmujących studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Biotechnologia poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia, lepsze przygotowanie studentów do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego, przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, chemicznego, przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Działania projektu obejmują: 

  • zwiększenie naboru na kierunku biotechnologia poprzez promocję oraz podejmowanie  działań realizowanych w jego ramach. Z chwilą przyznania dofinansowania odnotowano wzrost ilości zrekrutownanych studentów w roku akademickim 2009/2010 w stosunku do roku akademickiego 2007/2008 o ponad 10%, oraz blisko 50% w odniesieniu do rekrutacji przeprowadzonej w roku akademickim 2008/2009
  • opracowanie programu specjalności Biotechnologia analityczna (Link do innej strony)trwającej od 5 do 7 semestru studiów I stopnia kierunku Biotechnologia . W ramach działania opracowano zakres treści programowych bloku przedmiotowego wraz z szczegółowymi tematami zajęć
  • utworzenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów podejmujących po raz pierwszy w życiu studia (stypendia po 1000 zł). Na I roku stypendia motywacyjne otrzymało 40 studentów podejmujących studia po raz pierwszy w życiu, którzy zajęli pierwsze 40 miejsc na liście przyjętych (uzyskali największą liczbą punktów na świadectwie maturalnym z wybranych przedmiotów) na kierunek zamawiany. W kolejnych latach stypendia motywacyjne otrzymuje 50% studentów, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń (przedmioty, które nie kończą się egzaminem a są priorytetowe dla zamawianego kierunku) za poprzedni rok studiów, oraz w terminie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w danym roku akademickim i złożą w wyznaczonym terminie indeks w Dziekanacie.

  • utworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych: zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 30 godz. na pierwszym roku studiów (15 godzin w semestrze),  zajęcia wyrównawcze z fizyki w wymiarze 90 godz. na pierwszym roku studiów (45 godzin w semestrze). W roku akademickim 2009/2010 w każdym z wymienionych zajęć wyrównawczych uczestniczyło 20 osób. Każdy z uczestników zajęć otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci m.in. książek, notatników, kalkulatorów.

  • podnoszenie atrakcyjności kształcenia poprzez

    • organizację dodatkowych zajęć fakultatywnych. Działanie obejmuje prowadzenie od 1 do 6 semestru studiów zajęć o charakterze nadobowiązkowym dla najzdolniejszych studentów kierunku zamawianego. Zajęcia mają nie tylko urozmaicić program studiów ale także podnieść kwalifikacje zawodowe studentów.  W każdym semestrze planuje się  przeprowadzić dwa kursy laboratoryjne ( w wymiarze 30 godz/kurs). Zajęcia są prowadzone w grupach 12 osobowych. Student podczas każdego semestru może wybrać jeden z kursów. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z określonej dziedziny. Wszyscy uczestnicy otrzymują pomoce dydaktyczne w postaci podręczników specjalistycznych i materiałów biurowych.
    • organizację szkolenia w wiodącej jednostce naukowej na terenie Polski (wakacyjny kurs 7 dniowy) z zakresu biologii molekularnej. Na drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono jako organizatora kursu - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Pozaniu(Link do innej strony). W dniach 25-31 lipca 2011 kurs odbyło 20 studentów. Uczestnicy kursu otrzymali  dyplomy ukończenia kursu specjalistycznego.
  • Konkursu na dofinansowanie 10 projektów badawczych wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej. Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji 10 projektów badawczych, prac eksperymentalnych mających znaczenie dla gospodarki, wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej przez studentów uczestniczących w projekcie: „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Studenci otrzymujący wsparcie mogą wykorzystać je na realizację i rozwój własnych pomysłów badawczych podczas trwania studiów tj. na piątym i szóstym semestrze (w roku akademickim 2011/2012) oraz siódmym semestrze w roku akademickim 2012/2013.