Czym dysponujemy

Instytut Biologii

 

Paleobiologia i biologia ewolucyjna

Kolarz_pracownia Paleobiologii.jpg [6.75 MB]

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do badań naukowych, w tym mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ1500 z wbudowaną kamerą Nikon DS-Fi1 pozwalającą na przechwycenie oglądanego obrazu oraz oprogramowaniem umożliwiającym digitalizację mikrofotografii. Dzięki dodatkowym monitorom skonfigurowanym z mikroskopem stereoskopowym możliwe jest oglądanie szczegółów skomplikowanej budowy morfologicznej okazów utrwalonych nie tylko w postaci jurajskich skamieniałości w osadach, ale także prehistorycznych organizmów, których ciała zachowały się w postaci inkluzji w różnowiekowych żywicach kopalnych takich jak np. bursztyn libański pochodzący sprzed około 140 milionów lat, z okresu kredowego. Możliwe jest także wykonanie pomiarów badanych okazów z wykorzystaniem oprogramowania cyfrowego. W laboratorium znajdują się zbiory materiałów kopalnych pochodzące z różnych okresów dziejów Ziemi, w tym kolekcja zachowanych w osadach skamieniałości ryb oligoceńskich (ponad 1000 okazów), a także kolekcja okazów współczesnych przedstawicieli muchówek (Diptera).Tematyka prowadzonych badań dotyczy głównie poznania różnorodności morfologicznej i taksonomicznej organizmów kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem muchówek z grupy Tipulomorpha (Diptera, Nematocera) w aspekcie ewolucyjnym, związków filogenetycznych. Znaczenia i wykorzystania materiałów kopalnych Diptera w weryfikowaniu hipotez filogenetycznych, biogeograficznych oraz przy rekonstrukcjach paleoekologicznych. Morfologii porównawczej i funkcjonalnej współczesnych przedstawicieli Nematocera (Diptera).

 

Biochemia i Biologia Komórki

A.jpg [146.44 KB]

Pracownia dydaktyczna obejmująca 16 stanowisk pracy dla studentów, wyposażona w podstawowy sprzęt do analiz biochemicznych i komórkowych w tym: mikrowirówki, wytrząsarki typu Vortex, mieszadła magnetyczne, wagę laboratoryjną, wytrząsarkę kołową, łaźnię wodną, mikroskopy świetlne, binokulary, pH-metr, konduktometr, spektrofotometr UV-VIS. W pracowni realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: biochemia, biologia komórki, genetyka, podstawy technik laboratoryjnych, enzymologia, stres komórkowy, biologia wolnych rodników, podstawy toksykologii i toksykologia środowiska.

B.jpg [282.00 KB]

Laboratoria badawcze wyposażone w urządzenia pozwalające na hodowlę komórek i pracę w warunkach sterylnych: komora laminarna, inkubator z CO2, inkubatory z wytrząsaniem i regulowaną temperaturą, inkubator i wytrząsarka do mikropłytek, cieplarki laboratoryjne. W laboratoriach realizowane są głównie badania z wykorzystaniem komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae.

C.jpg [257.64 KB]

Analizy mikroskopowe wykonywane w jednostce prowadzone są z wykorzystaniem mikroskopów fluorescencyjnych  Olympus BX50, Olympus BX51 wyposażonych w specjalistyczne programy do akwizycji i analizy obrazu. Unikatowością jednostki są analizy zdolności proliferacyjnych/reprodukcyjnych komórek drożdży prowadzone przy użyciu mikroskopu Nikon Eclipse E200 wyposażonego w mikromanipulator.     

D.jpg [165.92 KB]

Analizy biochemiczne i komórkowe wykonywane w jednostce prowadzone są dzięki wykorzystaniu sprzętu laboratoryjnego w skład którego wchodzą: spektrofluorymetr TECAN Infinite® M200, system do detekcji i dokumentacji żeli i membran Azure c300, systemy do elektroforezy pionowej i poziomej, spektrofotometr UV-VIS Cary 50, ultrawirówka Optima MAC-XP Beckman Coulter, sonikator Sonic Ruptor 250, wirówka podłogowa, wirówka nablatowa, wirówka z chłodzeniem, mikrowirówki, autoklaw mikrofalowy, wagi laboratoryjna i analityczna, wagosuszarka, mieszadła kołyskowe, termoblok z wytrząsaniem, pompa perystaltyczną, pH-metr, system do ultraczystej wody.

 

Mikrobiologia i Genetyka Molekularna

ZMIGM1.png [1.46 MB]

W pracowni konstruowane są szczepy drożdży o ulepszonych charakterystykach produkcji przydatnych biotechnologicznie związków takich jak bioetanol, biodiesel, witaminy w tym witamina B2, antybiotyki, glutation. Wartym podkreślenia jest fakt, iż dzięki finansowaniu zakupu sprzętów z projektów naukowych możliwe jest zaopatrzenie laboratorium w najlepszej klasy sprzęt laboratoryjny pozwalający na konkurowanie z najlepszymi grupami badawczymi w tematyce prowadzonych badań. Do takich sprzętów zaliczyć można chromatograf HPLC Shimadzu, aparat do qRT-PCR oraz spektrofluorymetr Shimadzu, wymienić można również mikroskop fluorescencyjny Olympus BX51, termocyklery, aparaty do elektroforezy, transiluminator.

ZMIGM 2.png [1.75 MB]

Pracownia mikrobiologiczna wyposażona jest w sprzęt pozwalający na prowadzenie badań nad drożdżami Saccharomyces cerevisiae, Ogataea polymorpha, Candida famata, Komagataella pastoris, Pichia stipitis, Pichia salicis oraz bakteriami, głównie Escherichia coli, Streptomyces davaonensis. Do najważniejszej aparatury zaliczyć możemy VITEK® 2 Compact, BioScreen, komory laminarne, wytrząsarki, wirówki laboratoryjne ze zmiennymi rotorami. Aparatura ta pozwala na prowadzenie zaawansowanych oraz nowoczesnych badań z zakresu biotechnologii i biologii komórki.

ZMIGM 3.png [898.03 KB]

Laboratorium fermentacyjne wyposażone jest w bioreaktory BioFlo 115 firmy New Brunswick o objętościach 1,3L (2 sztuki) oraz 7,5L wraz z oprzyrządowaniem. Kontrolę warunków hodowli mikroorganizmów zapewniają stacje sterujące (2 sztuki), dzięki czemu możliwe jest równoległe prowadzenie kilku hodowli. Urządzenia te wykorzystywane są głównie do prowadzenia fermentacji drożdży Candida famata produkujących ryboflawinę (witaminę B2).

ZMIGM 4.png [1.24 MB]

Pracownia dydaktyczna obejmuje 16 stanowisk pracy dla studentów, wyposażona jest w podstawowy sprzęt do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych jak pipety automatyczne, wytrząsarka typu Vortex, mikroskopy optyczne, wirówki z chłodzeniem, wytrząsarka rotacyjna, autoklaw, spektrofotometr UV-Vis, sprzęt do elektroforezy poziomej, itd. W sali ćwiczeniowej dostępny jest również rzutnik multimedialny. W pracowni realizowane są zajęcia z przedmiotów takich jak: mikrobiologia, podstawy biotechnologii, technologie mikrobiologiczne, aparaturoznawstwo, nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, inżynieria genetyczna drobnoustrojów.

 

Monitoring Środowiska

Pracownia Aerobiologii funkcjonująca przy Zakładzie Monitoringu Środowiska zajmuje się badaniami aerobiologicznymi, które skupiają się przede wszystkim na monitoringu zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych powietrza. W Pracowni Aerobiologicznej wykorzystywany jest sprzęt i aparatura, która umożliwia monitoring stałych cząstek zawieszonych w powietrzu (pyłów PM), ale także biologicznych zanieczyszczeń, szczególnie zarodników grzybów i ziaren pyłku roślin. Badania prowadzone w Pracowni Aerobiologicznej są wykorzystywane różnych gałęziach gospodarki, m. in. w medycynie i rolnictwie. Dobrze wyposażone zaplecze pracowni umożliwia zdobycie kompetencji i doświadczenia pracy na standaryzowanej i nowoczesnej aparaturze wykorzystywanej w różnych instytucjach i firmach zajmujących się monitoringiem powietrza. Studenci mają możliwość pracy na niniejszej aparaturze w ramach realizowanych prac dyplomowych (inżynierskich/licencjackich oraz magisterskich).

1.jpg [134.30 KB]

Aparatura do monitoringu powietrza

Ciągły monitoring powietrza

Urządzenie, za pomocą którego prowadzony jest monitoring zanieczyszczeń powietrza zarodnikami grzybów i ziarnami pyłku roślin w czasie ciągłym. Standaryzowany aparat aerobiologiczny zasysa 10 litrów powietrza wraz z biologicznymi cząstkami w ciągu minuty. Przybliżoną objętość powietrza pobierają płuca dorosłego człowieka. Pobrany materiał zostaje zamknięty w preparacie mikroskopowym, a następnie przy użyciu mikroskopu optycznego oznacza się ziarna pyłku roślin i zarodniki grzybów. Aparaty umieszczone są na wysokości ok. 15 m. i 2 m. od poziomu gruntu. Dzięki temu możliwe jest zaobserwowanie wahań koncentracji pyłku i zarodników grzybów nie tylko w skali lokalnej, ale także wychwycenie transportu tych cząstek z dalekich odległości.

Krótkotrwały monitoring powietrza

Aparat wykorzystywany głównie w terenowych badaniach naukowych. Dzięki temu urządzeniu możliwy jest monitoring powietrza w skali lokalnej w trudno dostępnych miejscach, odległych od stacjonarnych stacji badawczych (parki, skwery, las, itp.). Aparat zasysa powietrze wraz z zanieczyszczeniami biologicznymi w określonej przez badacza jednostce czasu. Umożliwia określenie zanieczyszczenia powietrza cząstkami biologicznymi (ziarnami pyłku roślin, zarodnikami grzybów) w danym momencie i  czasie.

Monitoring powietrza z powierzchni o różnych strukturach

Aparat wykorzystywany jest do pobierania prób biologicznych z powietrza z różnych powierzchni i materiałów o różnorodnej strukturze. Zebrane próbki można następnie analizować w molekularnych laboratoriach analitycznych.

Mikrobiologiczny monitoring powietrza

Przenośne urządzenie wykorzystywane głównie do oceny sanitarnego zanieczyszczenia powietrza. Aparat aktywnie zasysa określoną przez badacza objętość powietrza bezpośrednio na szalki Petriego. Po ich inkubacji w cieplarkach możliwe jest określenie mikrobiologicznego stopnia zanieczyszczenia powietrza (wewnątrz budynków lub w terenie) przez bakterie i grzyby.

Monitoring pyłów zawieszonych w powietrzu

Aparatura monitorująca zanieczyszczenie stałymi cząstkami zawieszonymi w powietrzu. Aparat przepuszcza powietrze przez filtry o określonej średnicy, a następnie dokonuje pomiarów ich wagi lub ilości w 1 m3 powietrza.

Monitoring biologicznych zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym z użyciem technologii laserowej

Inteligentny czujnik bioaerozolu, który analizuje pojedyncze cząsteczki aerozolu w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii laserowej. Aparat charakteryzuje bardzo wydajne pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów optycznych w najbardziej precyzyjny sposób, co pozwala na znacznie szybsze gromadzenie i przetwarzanie danych, zapewniając możliwie najwyższą wydajność w śledzeniu i identyfikacji aerozoli w złożonych środowiskach. Urządzenie dokonuje ciągły pomiar wszystkich cząstek przenoszonych w powietrzu w zakresie od 0,3 do 100 mikrometrów, w tym bakteriami, zarodnikami grzybów, wirusów, pyłków i aerozoli.

 

Zoologia

Bez nazwy-1a mniejsze.jpg [271.36 KB]

Posiadamy dwie pracownie dydaktyczne. Pracownia zoologiczna obejmująca 16 stanowisk pracy dla studentów, wyposażenie stanowi 16 mikroskopów oraz 2 binokulary. Znajduje się tam szereg preparatów z zoologii bezkręgowców oraz kręgowców. Posiada ekran projekcyjny oraz grafoskop.   W pracowni realizujemy ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: zoologia bezkręgowców, zoologia kręgowców, biologia roślin i zwierząt. Pracownia anatomii obejmuje 20 stanowisk pracy dla studentów, wyposażona w szereg preparatów i modeli anatomicznych człowieka oraz sprzęt antropometryczny. Posiada również ekran projekcyjny. W pracowni realizujemy ćwiczenia laboratoryjne z anatomii.

2.jpg [102.42 KB]

Posiadamy sale wykładową obejmującą 22 miejsca siedzące dla studentów, sala wyposażona w ekran projekcyjny oraz grafoskop  oraz sale magisterską w której znajduje się 20 miejsc siedzących.

 

Botanika

Pracownia1.jpg [5.27 MB]

Pracownia zielnikowa z 4 stanowiskami pracy, wyposażona w mikroskopy stereoskopowe i statyw z oświetlaczem do wykonywania precyzyjnych fotografii arkuszy zielnikowych. W pracowni realizowane są badania taksonomiczne oraz oznaczenia zbiorów w ramach pracy dyplomowej.

pracownia2.jpg [5.82 MB]

Pracownia dydaktyczna z 16 stanowiskami pracy dla studentów, wyposażona w mikroskopy optyczne i stereoskopowe. W pracowni realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: botanika ogólna i różnorodność roślin, glonów i grzybów.

pracownia3.jpg [5.75 MB]

Pracownia dydaktyczna z 16 stanowiskami pracy dla studentów. W pracowni realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu dendrologia.

 

Fizjologia i Ekologia Roślin

Kolarz Pracownia Fizjologii Roslin.png [1.23 MB]

W naszej pracowni prowadzone są badania z zakresu fizjologii i ekologii roślin. Dysponujemy takim specjalistycznym sprzętem jak, spektrofotometr FT-IR (spektrometr w podczerwieni z trans- formacją Fouriera), który służy do analizy zarówno struktury cząsteczek, jak i ich oddziaływania z otoczeniem. Godnym uwagi jest również mikroskop sił atomowych dzięki któremu możliwe jest badanie stanu fizycznego powierzchni próbek m.in. materiałów pochodzenia biologicznego z rozdzielczą w nanoskali. Pracownia wyposażona jest w sprzęt podstawowy niezbędny do przeprowadzania analiz z zakresu fizjologii roślin, takich jak: pH metry, vortex, termocykler, młyn kulkowy, waga analityczna, mikroskop świetlny, spektrofotometr UV-VIS. Prowadzona jest również hodowla roślin w fitotronie, specjalistycznym pomieszczeniu wyposażonym w urządzenia do klimatyzacji, wentylacji oraz sztuczne oświetlenie. W ten sposób symulowane są odpowiednie warunki klimatyczne. W pracowni realizowane są ćwiczenia z zakresu; fizjologii roślin, ekologii , biofizyki.

 

Biologia Eksperymentalna i Chemia

Zdjęcia scalone.jpg [1.80 MB]

Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii wyposażona jest w sprzęty laboratoryjne umożliwiające hodowlę i prace badawcze z wykorzystaniem zwierząt bezkręgowych, ze szczególnym uwzględnieniem owadów oraz reakcji pomiędzy owadami i roślinami.

Proteomika i metabolomika

Pracownia zajmuje się analizą białek i peptydów uczestniczących w szlakach metabolicznych oraz pełniących rolę terapeutyczną (m.in. przeciwciała monoklonalne). Prowadzimy również badania niskocząsteczkowych związków pochodzenia naturalnego wykazujących aktywność biologiczną (flawonoidy, kwasy fenolowe, flawonoidy i olejki etyeryczne). Eksperymenty obejmują analizę i określanie właściwości biologicznych badanych komponentów. Prowadzimy również badania dotyczące biosyntezy nutraceutyków przez mikroglony.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się fotobioreaktory do hodowli mikroglomów, automatyczny licznik komórek TC-10 (Bio-Rad), aparaty do ekstrakcji olejków eterycznych, automatyczny system ekstrakcji do fazy stałej (Visiprep™ SPE, Sigma-Aldrich), łaźnia ultradźwiękowa (Polsonic) oraz liofilizator Alpha 1-2 LDplus (Martin Christ) oraz drobny sprzęt jak termoblok, termomikser, wytrząsarki.

Posiadamy układ do analizy proteomicznej: aparaty do elektroforezy SDS-PAGE i ogniskowania izoelektrycznego (Bio-Rad), zaawansowany system do obrazowania żeli – PharosFX™ Plus (Bio-Rad).

Do rozdziału i analizy chromatograficznej w proteomice i badaniach niskocząsteczkowych związków wykorzystujemy systemy:

LC-MS/MS – chromatograf cieczowy (nanoAcquity, Waters) sprzężony ze spektrometrem mas (amaZon ETD, BRUKER) typu pułapka jonowa

LC-MS/MS – chromatograf cieczowy UPLC (Acquity, Waters) sprzężony ze spektrometrem mas (Synapt G2, Waters) wyposażonym w hybrydowy analizator kwadrupol i czas przelotu (QToF)

Chromatograf UHPLC (UltiMate 3000RS, Dionex) z detektorem fluorescencyjnym (UltiMate 3000RS, ThermoFisher Scientific)

Chromatograf HPLC (UltiMate 3000, Dionex) z detektorem spektrofotometrycznym UV-VIS.