Strategiczne zadania badawcze

 

 

WYKAZ TEMATÓW BADAWCZYCH PRIOTYTETOWCH
(na podstawie Zarządzenia Rektora UR nr 19/2020 z dnia 26.02.2020 r.  
sprawie finansowania  i dokumentowania działalności  naukowej ze środków własnych)

W INSTYTUCIE   TECHNOLOGII  ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA   W ROKU   2020

 

Lp.

Nazwa tematu badawczego priorytetowego

Nazwisko i imię Kierownika tematu

Osoby zaangażowane w realizację tematu

1.

Ocena jakości żywności w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

 

W ramach tego tematu realizowane są zagadnienia związane z oceną jakości żywności pod kątem właściwości prozdrowotnych.  Utworzone zespoły badawcze prowadzą badania naukowe skupiające się na charakterystyce substancji biologicznie aktywnych występujących w żywności oraz określeniu ich wielokierunkowej aktywności biologicznej ważnej z punktu widzenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W kręgu zainteresowaniu znalazły się surowce i produkty takie jak: owoce określane terminem „superfruits” w tym żurawina i aronia, miód oraz produkty pszczele, orzechy. Innym ważnym trendem w działalności naukowej są zagadnienia związane z wpływem warunków utrzymania i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość surowców pochodzenia zwierzęcego oraz możliwości ich przechowywania i przetwarzania optymalizacja cech jakościowych mięsa i jego produktów w kierunku uzyskania korzystniejszych walorów prozdrowotnych, odżywczych i kulinarnych oraz produkcja i ocena jakości mlecznych produktów funkcjonalnych.

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan prof. UR

prof. dr hab. Grażyna Jaworska

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan prof. UR

dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta

dr hab. prof. UR Krystian Marszałek

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR

dr inż. Greta Adamczyk

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

dr inż. Magdalena Buniowska

dr inż. Tomasz Cebulak

dr inż. Paulina Duma-Kocan

dr inż. Marian Gil

dr inż. Joanna Kaszuba

dr inż. Jadwiga Lechowska

dr inż. Michał Miłek

dr inż. Małgorzata Ormian

dr Anna Pasternakiewicz

dr Agata Pawłowska

dr inż. Karolina Pycia

dr inż. Katarzyna Rolf

dr inż. Renata Stanisławczyk

dr inż. Katarzyna Szajnar

dr inż. Monika Tomczyk

mgr inż. Paweł Hanus

dr inż. Małgorzata Pawlos

mgr inż. Zuzanna Posadzka

mgr inż. Natalia Żurek

Personel pomocniczy:

mgr inż. Izabela Baran

mgr inż. Krzysztof Golba

mgr inż. Joanna Hęclik

mgr inż. Bogumiła Leja

mgr inż. Magdalena Kowalczyk

dr inż. Janusz Mroczek

mgr Larisa Sibirnaja

mgr inż. Karolina Zięba

2.

Badanie wpływu czynników środowiskowych i technologicznych w aspekcie uzyskanej jakości żywności

 

Ten temat determinowany jest poprzez dwa główne nurty badań związane z badaniem wpływu technologii i środowiska na właściwości fizyczne, chemiczne i czystość mikrobiologiczną surowców i żywności oraz wpływem czynników technologicznych na jakość w tym aspekty żywieniowe produktów pochodzenia roślinnego. Badania naukowe prowadzone w tym zakresie dotyczą przede wszystkim wykorzystania niekonwencjonalnych metod obróbki surowców żywnościowych. Prowadzone są próby z zastosowaniem ozonu, ultradźwięków czy promieniowania elektromagnetycznego. Podejmowane są również próby przedłużenia trwałości żywności przy użyciu substancji pochodzenia naturalnego m.in. olejków eterycznych.

 

 

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

prof. dr hab. inż. Miroslava Kacaniova

prof. dr hab. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta

dr hab. prof. UR Krystian Marszałek

dr hab. Grzegorz Zaguła, prof. UR

dr inż. Greta Adamczyk

dr inż. Marcin Bajcar

dr Dorota Grabek-Lejko

dr inż. Joanna Kaszuba

dr Maciej Kluz

dr Agata Pawłowska

dr inż. Karolina Pycia

dr Bogdan Saletnik

dr inż. Maria Tarapatskyy

mgr inż. Paweł Hanus

mgr Edyta Zagrobelna

Personel pomocniczy:

dr Barbara Drygaś

mgr inż. Krzysztof Golba

mgr Aneta Saletnik

mgr Katarzyna Struś

3.

Projektowanie żywności nowej generacji – żywność bioaktywna

 

Zagadnienie to jest szeroko realizowane w aspekcie projektowania żywności o działaniu prozdrowotnym, duży nacisk w badaniach naukowych kładziony jest na wytwarzanie surowców roślinnych o zwiększonej ilości składników bioaktywnych, głównie poprzez stosowanie technik elicytacji z użyciem czynników abiotycznych. Znaczna część prac naukowych koncentruje się na określeniu wpływ wybranych składników żywności na wzrost i metabolizm komórek, w tym również komórek nowotworowych. Dużo miejsca poświęcone jest antyoksydacyjnym właściwościom wybranych składników żywności.

 

 

dr hab. inż. Maciej Balawejder prof. UR

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

dr Michalina Grzesik-Pietrasiewicz

dr inż. Radosław Józefczyk

dr inż. Tomasz Piechowiak

dr Katarzyna Naparło

Personel pomocniczy:

mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk

mgr inż. Joanna Hęclik

mgr inż. Bogumiła Leja

mgr Larisa Sibirnaja

4.

Ocena sposobu żywienia różnych grup ludności

 

Prace naukowe związane z tym tematem koncentrują się na zagadnieniach związanych z żywieniem człowieka i wpływem jakości, a także ilości spożywanych pokarmów na zdrowie. Działalność naukowa obejmuje również edukację wybranych grup populacyjnych w zakresie prowadzenia prawidłowego stylu życia, w tym zasad prawidłowego żywienia oraz badanie zależności między sposobem odżywiania się, w tym wartością energetyczną diety oraz zawartością makro- i mikroskładników odżywczych, a procesami starzenia się organizmu, w tym występowaniem zespołu słabości. Natomiast w ramach, tzw. zdrowia publicznego, prace koncentrują się na ocenie sposobu żywienia, a co za tym idzie, analizie błędów żywieniowych studentów.

prof. dr hab. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. Grażyna Jaworska

dr inż. Tomasz Cebulak

dr inż. Katarzyna Rolf

mgr inż. Zuzanna Posadzka

mgr inż. Natalia Żurek

Personel pomocniczy:

mgr inż. Izabela Baran