Studenckie Koło Naukowe Rolników „Włościanin”

Studenckie Koło Naukowe Rolników „Włościanin” zostało założone przez dr inż. arch. kraj. Martę Pisarek w 2002 roku przy ówczesnej Katedrze Agroekologii, Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Pomysłodawcą nazwy Koła była dr inż. Janina Błażej, a logo zaprojektował jeden z pierwszych prezesów Paweł Germański. Pierwotnie w ramach SKN Rolników „Włościanin” działało 5 sekcji tematycznych: Agroekologii, Fitofagusie (opiekun: dr inż. Marta Pisarek), Ochrony Środowiska Rolniczego (opiekun: dr inż. Janina Błażej), Urządzania i Ochrony Krajobrazu (opiekun: dr inż. Ewa Stompor-Chrzan), Gleboznawstwa (opiekun: dr inż. Jan Gąsior) oraz Bioróżnorodności i Ochrony Środowiska (opiekun: dr inż. Tomasz Olbrycht). Obecnie studenci działają w 3 sesjach tematycznych Architektury Krajobrazu (opiekun: dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar), Ochrony Środowiska (opiekun: dr inż. Tomasz Olbrycht), Doktorantów (opiekun:  dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski).

logo_włościanin.png [19.70 KB]

Z chwilą założenia SKN Rolników „Włościanin” skupiało przede wszystkim studentów kierunku rolnictwo, obecnie dużą aktywnością wykazują się studenci innych kierunków takich jak architektura krajobrazu czy ochrona środowiska. Ideą naukową Koła jest prowadzenie badań dotyczących szeroko pojętych antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego. A ostatnie lata w obszarze zainteresowań naukowych członków Koła wykazują trend w kierunku przekształceń krajobrazów terenów niezurbanizowanych i zurbanizowanych oraz pożytecznej entomofauny. Od początku działalności Koła studenci SKN Rolników „Włościanin” reprezentują Uniwersytet Rzeszowski nie tylko na płaszczyźnie naukowej (uczestnictwo w licznych konferencjach i seminariach) ale również wykazują się dużą aktywnością promocyjną przez czynny udział w m.in Ogólnopolskich Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Ekogali - Targi Żywności Ekologicznej, Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej w Boguchwale, Pikniku Nauki, Nocy Biologów, Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Garden Expo. Ponadto w latach 2005-2010 członkowie Koła zorganizowali cykl Ogólnopolskich Konferencji Naukowych Młodzi Naukowcy w Praktyce Rolniczej dla studentów i doktorantów, a w roku 2016 współorganizowali XIX Forum Architektury Krajobrazu  oraz IV Ogólnopolską Konferencję na temat Zanieczyszczenia Światłem. Działalność organizacyjna SKN Rolników „Włościanin” to także liczne konkursy i warsztaty edukacyjne dla studentów z całego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do 30.09.2018 roku opiekę nad Kołem Naukowym sprawowała dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek, a od 1.10.2018 roku dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar kontynuuje misje rozwijania zainteresowań naukowych studentów.

Liczba aktywnych członków koła w roku akad. 2020/2021: 10

Prezes: Anna Sasin

Z-ca prezesa: Izabela Majcher

Facebook https://www.facebook.com/sknwloscianin