dr inż. Tomasz Olbrycht

Tomasz_Olbrycht.jpg [533.26 KB]

ORCID: 0000-0003-2854-4467

www.researchgate.net

www.facebook.com

 

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Wrogowie naturalni mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris)” obronił na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, w 2003 roku.

 

Zainteresowania naukowe:

 • ekologia chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae);
 • faunistyka i ekologia chrząszczy saproksylicznych (związanych z martwym drewnem) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodzin kózkowatych (Cerambycidae)
  i bogatkowatych (Buprestidae);
 • parki podworskie i tereny zurbanizowane jako siedliska chrząszczy saproksylicznych;
 • występowanie inwazyjnych gatunków owadów na terenie Podkarpacia;
 • motyle dzienne, pluskwiaki i pająki Podkarpacia;
 • architektura krajobrazu, agroturystyka i turystyka przyrodnicza.

 

Doświadczenie zawodowe w innych krajach:

 • Holandia: Szkolenie w firmie Koppert Biological Systems z zasad stosowania organizmów żywych wykorzystywanych do zwalczania szkodników roślin uprawianych pod osłonami;
 • Ukraina: Badania terenowe w pasmach Czarnochory i Świdowca;
 • Czarnogóra: Wizyta studyjna/seminarium zagraniczne: Mediterrean University in Podgorica, Privredna Komora Crne Gore, University of Montenegro.

 

Odbyte kursy i szkolenia:

 • “Integrated Pest Management Workshop” Purdue University, School of Agriculture, Purdue/Poland, AR Kraków;
 • „Zasady stosowania systemu ECTS na uczelniach wyższych” UR.
 • “Working with Multi-National Groups” UR.
 • „Instrumenty do zarządzania obszarami chronionymi, zwłaszcza obszarami Natura 2000 (oceny oddziaływania na środowisko, plany ochrony a plany zadań ochronnych, narzędzia finansowania, narzędzia informacyjne dostępne dla interesariuszy itp.”
 • „Zasady, metody i etapy tworzenia PZO”.
 • „Sniffer dog - animator Innowacji”, RARR S.A. Rzeszów.
 • „Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni wyższej”, UR.
 • „Asystent osoby niepełnosprawnej”, UR.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne;
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin;
 • Polskie Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.

 

Informacje dodatkowe:

 • stały współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz organizacji działających na rzecz ochrony przyrody;
 • koordynator krajowy monitoringu zagłębka bruzdkowanego (Rhysodes sulcatus) i ponurka Schneidera (Boros schneideri)
 • wykonawca monitoringu biegacza urozmaiconego (Carabus variolosus) i biegacza Zawadzkiego (Carabus zawadzkii);
 • wykonawca ekspertyz z zakresu entomologii;
 • prowadzący szkolenia z zakresu entomologii;
 • autor wykładów i warsztatów popularyzujących wiedzę o owadach;
 • współpracownik lokalnych mediów;
 • fotograf przyrody i obiektów drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia.