dr Łukasz Peszek

Łukasz Peszek_500pix.jpg [128.74 KB]

ORCID: 0000-0002-9132-2210

https://www.researchgate.net

 

Doktor nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia (r. 2018).
Odbył staż naukowy w Zakładzie Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego (r. 2017) i Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology - Eawag (2021).

Zainteresowania naukowe:

 • ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
 • okrzemki jako indykatory długoterminowych zmian środowiskowych w wysokogórskich potokach alpejskich,
 • ekologia potoków i jezior lodowcowych,
 • fitobentos jako wskaźnik jakości wód powierzchniowych w potokach karpackich,
 • ekologia i taksonomia okrzemek (Bacillariophyta),
 • wdrożenie elementów Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce,
 • mikroskopia elektronowa i świetlna.

 

Informacje dodatkowe:

 • członek Federation of European Phycological Societies (FEPS),
 • współwykonawca opracowań i raportów:
  – Plan ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Część 2: Operat ochrony ekosystemów wodnych (r. 2013),
  – Podręcznik do monitoringu i oceny rzecznych jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie fitobentosu (r. 2018),
  – Aktualizacja metodyk monitoringu i oceny stanu ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na podstawie fitobentosu (r. 2018, 2020).