dr inż. Krzysztof Rogut

Rogut Krzysztof.jpg [271.80 KB] 

ORCID:0000-0002-8542-7868

Absolwent Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę doktorską pt. „Florystyczna, użytkowa i krajobrazowa waloryzacja łąk i niektórych zbiorowisk przyległych zachodniej oraz środkowej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego” obronił na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2016 roku.

Badania obejmują:

- Różnorodność florystyczna oraz walory krajobrazowe łąk, pastwisk i szuwarów w południowo- wschodniej Polsce.

- Występowanie gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach łąkowych, pastwiskowych i szuwarowych województwa podkarpackiego.

-   Różne kierunki sukcesji wtórnej obserwowanej na wyłączonych z użytkowania trwałych użytkach zielonych.

- Możliwość zastosowania fitoindykacyjnej metody Ellenberga w waloryzacji trwałych użytków zielonych województwa podkarpackiego.

-     Pozaprodukcyjne funkcje łąk i pastwisk.

Informacje dodatkowe:

- Wykonawca w projekcie realizowanym w ramach programu dla Europy Środkowej, współfinansowanym ze środków EFRR „Traditional and Wild - promocja tradycyjnych form zbierania dziko występujących roślin w celu zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych w Europie Środkowej”. Okres realizacji: 2011-2014.

-Wykonawca w projekcie realizowanym ze środków MF EOG „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” Okres realizacji: 2014-2016.

-Wykonawca prac przy Planach Zadań Ochrony dla Obszarów Natura 2000.

-Wykonawca inwentaryzacji przyrodniczych; m. in. w otulinie Magurskiego Parku Narodowego na terenie planowanego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa.

-Współautor Czerwonej Księgi Roślin Województwa Podkarpackiego, Studium Etnobotanicznego oraz Przewodnika po wybranych gatunkach „Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie”.

-Wykonawca ekspertyz z zakresu fitosocjologii łąkarskiej;

-Autor wykładów związanych z ziołami i ich zastosowaniu w życiu człowieka itp;

-Fotograf przyrody, głównie gatunki roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne.