Strategia Rozwoju Dyscypliny Naukowej

  Załącznik do uchwały nr 100/03/2022
Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych
z dnia 24 marca 2022 r.

Strategia rozwoju dyscypliny naukowej matematyka
na lata 2021-2024

     Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Rzeszowskiego, jednostką organizacyjną odpowiadającą za prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie matematyka jest Instytut Matematyki, funkcjonujący w strukturze Kolegium Nauk Przyrodniczych. Strategia rozwoju dyscypliny naukowej matematyka na lata 2021-2024 stanowi wewnętrzny dokument Instytutu. Wyznaczone w niej kierunki działań obejmują następujące cztery obszary: kadra, badania naukowe, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz infrastruktura.

    1. Kadra

    W Instytucie Matematyki zatrudnionych jest 19 nauczycieli akademickich, w tym 3 z tytułem profesora, 6 ze stopniem doktora habilitowanego, 9 ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra, 1 pracownik administracyjny oraz 1 pracownik inżynieryjno-techniczny.

    Celem strategicznym Instytutu Matematyki jest stworzenie warunków sprzyjających efektywnej pracy i rozwojowi zawodowemu wszystkich pracowników oraz wspieranie działań zapobiegających mobbingowi, dyskryminacji i nieetycznym praktykom.

    Głównymi celami operacyjnymi są:

 • wsparcie finansowe i merytoryczne pracowników w ich rozwoju zawodowym,
 • zrównoważony przydział obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych.

    2. Badania naukowe

    W Instytucie Matematyki realizowane są trzy priorytetowe zadania badawcze:

 • Analiza funkcjonalna i jej zastosowania,
 • Wybrane zagadnienia teorii funkcji,
 • Teoria równań funkcyjnych i różniczkowych.

Tematyka prowadzonych badań obejmuje m. in.:

 • teorię przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi i teorię operatorów liniowych na tych przestrzeniach,
 • nieliniową analizę funkcjonalną i jej zastosowania,
 • teorię spektralną i teorię rozproszenia operatorów,
 • topologię rozmaitości nieskończenie wymiarowych,
 • geometryczną teorię funkcji analitycznych i harmonicznych,
 • odwzorowania konforemne i ich uogólnienia,
 • nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych,
 • zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji.

Wyniki badań są publikowane w dobrych czasopismach naukowych i są prezentowane podczas seminariów, warsztatów oraz krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

    Celem strategicznym Instytutu Matematyki jest nieustanne podnoszenie poziomu prowadzonych badań naukowych oraz wzmacnianie krajowej i międzynarodowej pozycji Instytutu w dyscyplinie matematyka.

    Głównym celem operacyjnym jest dalsze zwiększanie aktywności naukowej, w szczególności w zakresie liczby publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.
Pozostałe cele operacyjne to:

 • intensyfikacja współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • zwiększenie liczby publikacji o potencjale aplikacyjnym.

    3. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

    Zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji jakości działalności naukowej, wpływ tej działalności na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze odgrywa istotną rolę w ocenie podmiotu.

    Instytut Matematyki od dłuższego czasu współpracuje z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Współpraca odbywa się na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Urzędem Statystycznym, które dotyczy m. in. prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymiany informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć badawczych, a także udostępniania analiz i ekspertyz wykonanych w ramach projektów.

    Prowadzona jest również współpraca z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskim Towarzystwem Kobiet w Matematyce i Stowarzyszeniem ,,Congressio-Mathematica’’. W jej ramach Instytut uczestniczy w organizacji konferencji, warsztatów i wykładów dla uczniów i nauczycieli matematyki oraz konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

    Celem strategicznym w tym zakresie jest rozwijanie współpracy Instytutu Matematyki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

    Główne cele operacyjne to:

 •  pogłębienie współpracy z dotychczasowymi partnerami,
 •  nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami,
 •  popularyzacja matematyki w społeczeństwie.

    4. Infrastruktura

    Instytut Matematyki dysponuje infrastrukturą lokalową i sprzętową umożliwiającą prowadzenie działalności naukowej na odpowiednim poziomie. Większość aparatury badawczej stanowi wysokiej jakości sprzęt komputerowy. Wszyscy pracownicy Instytutu mają zapewniony dostęp zarówno do sprzętu komputerowego, jak i do oprogramowania specjalistycznego.

    Celem strategicznym jest utrzymanie stanu infrastruktury na obecnym poziomie oraz stworzenie warunków do efektywnego jej wykorzystania.

    Główne cele operacyjne to:

 • bieżąca analiza stanu infrastruktury w kontekście aktualnych potrzeb,
 • systematyczne uzupełnianie i wymiana sprzętu komputerowego,
 • aktualizacja posiadanego oprogramowania.