O Instytucie

 

Instytut Matematyki jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W instytucie zatrudnionych jest 20 nauczycieli akademickich, w tym 3 z tytułem profesora, 6 ze stopniem doktora habilitowanego, 10 ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra, pracownik administracyjny oraz pracownik inżynieryjno - techniczny.

W strukturze Instytutu Matematyki funkcjonują cztery jednostki:

Tematyka badań naukowych obejmuje m. in.:

  • teorię przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi i teorię operatorów liniowych na tych przestrzeniach,
  • topologię rozmaitości nieskończenie wymiarowych,
  • geometryczną teorię funkcji analitycznych i harmonicznych,
  • odwzorowania konforemne i ich uogólnienia,
  • funkcje analityczne wielu zmiennych w zagadnieniach fizyki matematycznej,
  • nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych,
  • zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji.

Instytut Matematyki zapewnia kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć na kierunku matematyka, prowadzonym w Kolegium Nauk Przyrodniczych. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Zespół programowy, któremu przewodniczy zastępca dyrektora instytutu, dba o wysoką jakość kształcenia na tym kierunku. Przy instytucie działa studenckie Koło Naukowe Matematyków.

Instytut Matematyki współpracuje z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie w zakresie prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i wymiany informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć badawczych.

W ramach współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, instytut uczestniczy w organizacji konferencji, warsztatów i wykładów dla nauczycieli matematyki oraz uczniów szkół różnych szczebli kształcenia.