O Centrum

 

„Centrum Innowacyjnych Technologii” (CIT) jest jednostką naukowo- badawczą Instytutu Inżynierii Materiałowej w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powstało w 2015 roku w ramach Projektu Nr POPW.01.03.00-18-002/12 pn. Centrum Innowacyjnych Technologii, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  (Osi priorytetowej  I - Nowoczesna Gospodarka. Działania 1.3. Wspieranie Innowacji PO RPW).

Centrum Innowacyjnych Technologii stanowi jednostkę naukowo-badawczą kompleksowo zajmującą się zagadnieniami inżynierii powierzchni metali oraz badaniami nad niekonwencjonalnymi i proekologicznymi technologiami wytwarzania. Nieprzerwanie od chwili uruchomienia stanowi miejsce wymiany wiedzy i technologii pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu. CIT tworzą 3 laboratoria naukowo-badawcze:

1. Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania,

2. Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów,

3. Laboratorium Mikroprojektów.

Szczegółowy zakres zadań naukowych i badawczo-rozwojowych podejmowanych przez poszczególne laboratoria wchodzące w skład Centrum Innowacyjnych Technologii obejmuje:

  • Badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, proekologicznych technologii wytwarzania, technik rapid manufacturingreverse engineering, a także mechatroniki i inżynierii powierzchni.
  • Prace nad rozwojem innowacyjności produktów i procesów wytwarzania takie jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, rozwijanie technologii warstwy wierzchniej.
  • Projektowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.
  • Badania właściwości użytkowych, szczególnie mechanicznych, zmęczeniowych i tribologicznych, elementów, węzłów i zespołów maszyn i urządzeń.
  • Realizacja (we współpracy z zakładami przemysłowymi i innymi jednostkami naukowo-badawczymi) wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Oferta CIT skierowana jest m.in. do podmiotów gospodarczych, publicznych i przedstawicieli branży naukowo – badawczej z różnych gałęzi przemysłu, w tym szczególnie rozwiniętego przemysłu lotniczego, elektromaszynowego, samochodowego i rolno-spożywczego. Współpraca pomiędzy „Centrum Innowacyjnych Technologii”, a sektorem przemysłu realizowana jest m.in. poprzez: świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie prowadzonych badań, wydawanie opinii, organizowanie seminariów oraz spotkań informacyjnych, prowadzenie usług szkoleniowych w zakresie specjalistycznych zagadnień technologicznych, realizację badań mających na celu wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii do praktyki przemysłowej.

CIT wyposażone jest w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę pomiarową, która pozwala na realizację zadań naukowych w zakresie: badań korozyjnych, metalografii, badań mikro i nanotwardości, analizy temperaturowej i termografii, badań tribologicznych, defektoskopii ultrasonograficznej, magnetycznej pamięci metalu, rentgenowskiej analizy naprężeń własnych, badań struktury geometrycznej powierzchni, testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych, tomografii komputerowej, wytwarzania elementów w technologii druku 3D (zarówno z tworzyw sztucznych, jak również ze stopów metali) itd.

Wyposażenie Centrum zapewnia szerokie możliwości ukierunkowania prac naukowych na unowocześnianie metod diagnostycznych i obróbkowych oraz badania zależności fizyko–mechanicznych różnorodnych procesów obróbkowych. Centrum Innowacyjnych Technologii jest jednostkę naukowo-badawczą kompleksowo zajmującą się zagadnieniami inżynierii powierzchni metali oraz badaniami nad niekonwencjonalnymi technologiami wytwarzania.

W wyniku realizacji projektu „Centrum Innowacyjnych Technologii", w latach 2017-2020, z infrastruktury skorzystały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będące przedstawicielami przemysłu lotniczego (m.in. z Doliny Lotniczej), przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego, samochodowego oraz rolno-spożywczego (łącznie 39 przedsiębiorstw), a także 13 Jednostek naukowych (uczelnie wyższe, szkoły - 10, centra naukowe - 3). Przy wykorzystaniu infrastruktury Centrum zrealizowano projekty badawcze, m.in. z zakresu badań struktury geometrycznej powierzchni elementów z trudnoobrabialnych stopów metali, badań właściwości wytrzymałościowych elementów wytworzonych w technologii selektywnego spiekania proszków metali wiązką lasera, badań odporności na korozję wżerową wybranych materiałów inżynierskich za pomocą przyśpieszonych badań elektrochemicznych, badań geometrii elektrod grafitowych z wykorzystaniem techniki skanowania 3D, badań możliwości poprawy właściwości zmęczeniowych elementów cienkościennych z wykorzystaniem technologii deformacji plastycznej w obszarze otworu, jak również badań z zakresu modelowania rozkładu naprężeń z wykorzystaniem techniki polaryskopii elastooptycznej.