Praktyki programowe Ratownictwo medyczne

 

 

Koordynatorzy praktyki programowej na kierunku Ratownictwo Medyczne, w roku akademickim 2023/2024:

dr Edyta Niemczyk: eniemczyk@ur.edu.pl

studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne, 1 rok

 

dr Jerzy Kiszka: jkiszka@ur.edu.pl

studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne, 2 rok

 

dr Filip Osuchowski: fosuchowski@ur.edu.pl

studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne, 3 rok

 

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem praktyk zawodowych Kolegium Nauk Medycznych", w rozdziale VI. (Prawa i obowiązki studenta odbywającego praktyki zawodowe), pkty 3 i 4 stanowią że:
3. Student zabezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki we własnym zakresie i na własny koszt oraz przedkłada je Opiekunowi Zakładowemu w dniu rozpoczęcia praktyk.
4. Student zobowiązany jest do przedłożenia polisy NNW Koordynatorowi praktyk przed rozpoczęciem praktyk."

 

Lista obecności - Praktyka Zawodowa

Regulamin Praktyk zawodowych i zajęć praktycznych RM

Zgoda na odbycie praktyki