Internships

Dear Students,

The Rector of the University of Rzeszów agreed for Students to undergo apprenticeships for medical practice at their place of residence in 2022/2023 academic year.

 

Coordinator of internships in the academic year 2023/2024:

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik- Aebisher, prof. UR

E-mail: dbartusik-aebisher@ur.edu.pl

 

 

Internships -English Division MD program in medicine
  Practice form of credit number of hours Year of study,semester
1 Patient Care - 4 weeks ZO 120 I Year, 2nd semester
2 Family Medicine - 3 weeks ZO 90 II Year,  4th semester
3 Emergency assistance - 1 week ZO 30 II Year, 4th Semester
4 Internal Disease - 4 weeks ZO 120 III Year, 6th semester
5 Pediatrics - 2 weeks ZO 60 IV Year, 8th semester
6 Surgery - 2 weeks ZO 60 IV Year, 8th semester
7 Gynecology and obstetrics - 2 weeks ZO 60 V Year,  10th semester
8 Intensive Care - 2 weeks ZO 60 V Year,  10th semester

*ZO - passing grades

 

 

STUDENT INTERNSHIPS

ZAWODOWA PRAKTYKA STUDENCKA

Student guide

Poradnik dla studenta

 

  • Step 1 (Krok 1)

Familiarize yourself with the study plan to check which semesters you are required to complete and pass internships.

Zapoznaj się z planem studiów w celu sprawdzenia, na którym semestrze obowiązuje Cię zrealizowanie i zaliczenie praktyki.

 

  • Step 2 (Krok 2)

Read the following (click on the link below)

Przeczytaj regulamin (dostępny pod linkiem poiniżej):

Terms And Conditions Of The Professional Practice Program In Medicne For The Medical College Of The University Of Rzeszów

Regulamin Programowych Praktyk Zawodowych Dla Kierunku Lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

  • Step 3 (Krok 3)

Attend the organizational meeting on internships on the scheduled date and chaired by the Student Internship Coordinator. You will receive an internship diary at the meeting.

Weź udział w spotkaniu organizacyjnym w sprawie praktyk zaplanowane w wyznaczonym terminie i prowadzone przez koordynatora zawodowych praktyk studenckich. Na spotkaniu otrzymasz Dzienniczek Praktyk.

 

  • Step 4 (Krok 4)

Decide on your choice of workplace where you want to do the internship. Consult the selection with the Student Internship Coordinator.

Zdecyduj o wyborze zakładu pracy, w którym chcesz odbyć praktykę. Wybór skonsultuj z koordynatorem zawodowych praktyk studenckich.

 

  • Step 5 (Krok 5)

Before starting the internship, you are required to get personal accident insurance (NNW).

After signing the accident insurance policy, present it to the internship coordinator for verification, and then to Your internship supervisor on the day the internship begins.

Przed rozpoczęciem praktyki ubezpiecz się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Po podpisaniu polisy ubezpieczeniowej NNW okaż ją koordynatorowi praktyk w celu jej weryfikacji, a następnie opiekunowi zakładowemu w dniu rozpoczęcia praktyki.

 

  • Step 6 (Krok 6)

Complete the online internship form (link to the form: https://forms.office.com/r/Nk1RjJyHc5 )

Uzupełnij formularz praktyki (link do formularza: https://forms.office.com/r/Nk1RjJyHc5 )

 

Internships 2020_2021 - application form (English Division).png [29.93 KB]

 

Attach the proper form below that is to be completed by your workplace and the insurance statement (link to the statemet) to the online internship form:

Do formularza załącz oświadczenie dot. ubezpieczenia NNW (link) oraz właściwe, wypełnione przez zakład pracy druki:

and/oraz

or/lub

or/lub

 

You will be informed about acceptance of documents by e-mail.

O akceptacji dokumentów zostaniesz poinformowany mailowo.

 

  • Step 7 (Krok 7)

During the internship, follow the regulations that apply to you and fill out the practice diary diligently.

Podczas praktyki przestrzegaj obowiązujących Cię regulaminów i wypełniaj rzetelnie dziennik praktyki.

 

  • Step 8 (Krok 8)

After completing the internship, attend the postinternship meeting and present the internship coordinator with the original set of documents listed below constituting the basis for passing the internship:

Po zakończeniu praktyki przyjdź na zaplanowane spotkanie zaliczeniowe przedkładając koordynatorowi praktyk komplet niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę zaliczenia praktyki:

  • Internship diary/ Dzienniczek praktyk
  • The original document completed by the workplace (from step 6):

Oryginał wypełnionego przez zakład pracy dokumentu:

 Application for Clinical Training at foreign hospital

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej

Internship - agreement - (Polish hospital)

 

 

Downloads:

1. Application for Clinical Training at foreign hospital

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej - szpital w Polsce

Internship - agreement - (Polish hospital)

Patient Care - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Family medicine - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Emergency help - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Internal Diseases - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Pediatrics - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Surgery - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Intensive Therapy- Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Gynecology and Obstetrics - Criteria for selecting a supervisor for the implementation of professional practice in the field of medicine

Insurance statement

Internship regulations

Terms And Conditions Of The Professional Practice Program In Medicne For The Medical College Of The University Of Rzeszów

Regulamin Programowych Praktyk Zawodowych Dla Kierunku Lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego