Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 
 
Dr hab. n. med. Anna Czerniecka-Kubicka
 
 
Stopień nadany Uchwałą Nr 38/05/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 16 maja 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.
Dr hab. n. med. inż. Anna Czerniecka-Kubicka jest adiunktem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski) od 2020 r.
Osiągnięciem naukowym, będącym podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, jest cykl powiązanych tematycznie artykułów pt. „Wykorzystanie zaawansowanej analizy termicznej w ścieżce rozwoju produktów leczniczych otrzymywanych na nośnikach polimerowych”, które ukazały się w latach 2018–23. Celem prezentowanego osiągnięcia jest nowe podejście zmierzające do zaprojektowania kandydatów na postać leku o przedłużonym uwalnianiu poprzez wykorzystanie nośników polimerowych i zbadanie ich właściwości, jak i całej kompozycji o potencjale w terapii uzależnienia od nikotyny. Prace badawcze były realizowane przy współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Łódzki) i zagranicznymi (Brigham Young University, Provo - USA oraz Tomas Bata University in Zlin - Czech Republic).
Pani dr hab. n. med. inż. Anna Czerniecka-Kubicka jest autorką 36 prac naukowych o sumarycznym współczynniku wpływu IF = 80,191 oraz liczbie punktów MEiN = 2597. Jest również współautorką dwóch rozdziałów w monografiach:
1. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A.: Thermodynamic Properties of Polymers, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, John Wiley & Sons, New York 2016 (DOI: 10.1002/0471440264.pst369.pub2).
2. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A: Thermal Properties and Thermodynamics of Poly(L-lactic acid). In: Di Lorenzo, M., Androsch, R. (eds) Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid). Advances in Polymer Science, 279 (2018) 153–193, Springer.
Ponadto, Jej dorobek naukowy obejmuje 6 otrzymanych patentów, jak również 7 zgłoszeń patentowych. Liczba krajowych i międzynarodowych wystąpień konferencyjnych przekroczyła 37 udziałów. Ponadto, zrealizowała 18 projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, jak również ze środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 10 zrealizowanych projektach naukowych pełniła funkcję kierownika.
Podejmowane przez nią działania naukowe zostały nagrodzone w 2022 roku złotym i srebrnym medalem odpowiednio za nanokompozyt i leczniczą gumę z cytyzyną do stosowania w terapii nikotynizmu. W 2022 r. otrzymała również zespołową nagrodę Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego II stopnia za działalność naukową. Z kolei w roku 2023, Jej wynalazek powstały w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" (PCI, NR 36/UR/1/DG/PCI/2021), został doceniony srebrnym medalem na XVI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 za „Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) jako potencjalne implanty kostne” w kategorii nauka, a przedstawione zgłoszenie patentowe pt. „Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) oraz sposób ich wytwarzania” z dnia 30.07.2022 r. o nr P.441885 zdobyło nagrodę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w 2023 r.
Pani Anna Czerniecka-Kubicka jest również:
- członkiem American Chemical Society
- członkiem Rady Przejrzystości powołanej przez Panią Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę na 6-letnią kadencję
- członkiem Rady Instytutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego
- ekspertem naukowym w Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości
- ekspertem naukowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dr hab. n. med. Robert Brodowski

 

Stopień nadany Uchwałą Nr 37/05/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 16 maja 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.
Dr hab. n. med. Robert Brodowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi.
Osiągnięcie naukowe: „Hipermetylacja promotora genu CDH1 w DNA komórek jako biomarker progresji raka jamy ustnej”
W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Przydatność płatów wyspowych podskórnie uszypułowanych do rekonstrukcji ubytków po wycięciu raka skóry twarzy"
Specjalista w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, adiunkt w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
Jest autorem i współautorem 57 artykułów naukowych, współautorem 12 rozdziałów w monografiach, 24 doniesień konferencyjnych w formie wystąpień na sesjach głównych i plakatowych, w tym 6 międzynarodowych.
Sumaryczny Impact Factor dorobku naukowego wynosi IF: 41.173, punktacja MNiSW: 1348,0.
Index Hirscha – 7 oraz 299 cytowań w publikacjach naukowych.
Główne zainteresowania naukowe i kierunki badawcze to dermatochirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna skóry głowy; onkologia i chirurgia onkologiczna głowy i szyi; chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna powiek i oczodołu; traumatologia czaszkowo - szczękowo – twarzowa; zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej u chorych obciążonych wadami i schorzeniami ogólnymi.
W swojej pracy badawczej realizuje projekty:
"Molekularne zaburzenia w różnych typach nowotworów i chorobach o podłożu autoimmunologicznym" w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz "Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów" w Zakładzie Epidemiologii i Podkarpackiego Rejestru Nowotworów Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie.
Uczestniczy w pracach zespołu naukowo-badawczego z Katedrą Kompozytów Polimerowych Politechniki Rzeszowskiej, dotyczących badań nad wykorzystaniem cyfrowej rekonstrukcji złamań oczodołów do tworzenia indywidualnych, personalizowanych implantów odtwarzających anatomiczne ukształtowanie zniszczonego urazem dna oczodołu; badań nad wykorzystaniem indywidualnych implantów oczodołowych drukowanych z nici polimeru mleczanowego z napylonym hydroksyapatytem (sztuczna kość); tworzenia szablonów chirurgicznych żuchwy, wydrukowanych w technologii 3D, umożliwiających przedoperacyjne planowanie zakresu resekcji kości i przygotowanie tytanowych szyn rekonstrukcyjnych. Jest także członkiem wieloośrodkowego zespołu prowadzącego wieloaspektowe badania nad rakiem podstawnokomórkowym i rakiem kolczystokomórkowym skóry,
Jest członkiem:
- European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery; Activ, East European
- Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

Dr hab. n. o zdr. Edyta Łuszczki

 

 
Stopień nadany Uchwałą Nr 2/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu Osiągnięcie naukowe: „Spoczynkowa przemiana materii i skład ciała dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie”
W swojej pracy naukowej realizuje projekty i badania dotyczące głównie żywienia i stylu życia dzieci młodzieży, a także osób dorosłych. Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji naukowych o łącznej liczbie punktów Impact Factor 711.400. Publikowała w tak prestiżowych czasopismach jak Lancet czy Nature. Jej Index Hirscha według Scopus wynosi 13 (1,949 cytowań), a według Web of Science 12 (1,590 cytowań).
Brała czynny udział w ponad 40 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest edytorem w czasopismach naukowych (między innymi Scientific Reports), recenzentem ponad 50 publikacji i członkiem zespołów recenzyjnych czasopism naukowych. Bierze udział w licznych grantach i projektach naukowych współpracując z naukowcami z kraju oraz Europy. W 2021 roku otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.Pozostałe osiągnięcia: - Wiceprezes Europejskiej Grupy do Spraw Otyłości u Dzieci (European Childhood Obesity Group),
- Kierownik Pracowni Żywienia Człowieka Kolegium Nauk Medycznych UR,
- Członek międzynarodowego Konsorcjum I.Family w ramach projektu Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents,
- Członek grupy NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC),
- Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
Udział w grantach i projektach badawczych:
- Horyzont Europa EprObes (early prevention of Obesity),
- Tackling Adolescent obesity and promoting inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth (TAO Project) realizowany w ramach grantu ERASMUS+ Programme,
- Undergraduate Medical University Module in Nutrition: Connecting health and nutrition to help reducing non-communicable diseases realizowany w ramach grantu ERASMUS+ Programme,
- Badanie kliniczne Goat Infant Formula Feeding and Eczema (the GIraFFE Study).

Dr hab. n. med. Rafał Podgórski


Stopień nadany Uchwałą Nr 1/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne
Osiągnięcie naukowe: „Zaburzenie biosyntezy i metabolizmu hormonów steroidowych w wybranych chorobach przewlekłych u dzieci”
Dr hab. n. med. Rafał Podgórski jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego badania skupiają się na wykorzystaniu technik chromatograficznych, zwłaszcza chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, do analizy i identyfikacji zaburzeń syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych w różnych jednostkach chorobowych, takich jak otyłość u dzieci, zespół płodowych zaburzeń alkoholowych czy mukowiscydoza.
Od 2015 roku jest zatrudniony w Zakładzie Biochemii i Chemii Ogólnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. W latach 2016-2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od października 2019 roku jest prodziekanem Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto, reprezentuje uczelnię w Komisji Jakości Kształcenia KRAUM.
Dr hab. n. med. Podgórski uczestniczył w licznych szkoleniach i stażach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w Warszawie i Monachium. Jest współautorem 34 artykułów naukowych oraz 65 rozdziałów w monografiach, o łącznej liczbie punktów Impact Factor 123,06. Index Hirscha według Scopus wynosi 10 (390 cytowań), a według Web of Science 10 (339 cytowań).
Jego dorobek naukowy obejmuje także liczne projekty badawcze, w tym granty, w których pełnił funkcję kierownika, takie jak projekt Narodowego Centrum Nauki (Program Miniatura; pt. Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS) czy obecnie realizowany projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego (Program Nauka dla Społeczeństwa). Ponadto, bierze udział w wieloośrodkowym projekcie Goat Infant Formula Feeding and Eczema (the GIraFFE Study) oraz Polsko-Niemieckim badaniu klinicznym i genetycznym dotyczącym otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią, finansowanym przez NCN w ramach programu OPUS.
Współuczestniczył również w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, takich jak Nowe prenyloflawonoidy ukierunkowane na nowotwory nadprodukujące witaminy z grupy B oraz Nowy System Dostarczania leku - badania MRI. Dodatkowo, był wykonawcą projektu Human Performance Program - monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych żołnierzy sił specjalnych, finansowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji.

Dr hab. n. med. Marta Kopańska

 

Stopień nadany Uchwałą Nr 01/12/2023 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 12 grudnia 2023 r.

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Osiągnięcie naukowe: "Wykorzystanie analizy ilościowego zapisu elektroencefalograficznego (QEEG) w opracowaniu modelu fal mózgowych u pacjentów z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami".

Neurobiolog, Psycholog kliniczny, diagnosta QEEG, oligofrenopedagog, specjalista EEG Biofeedback I i II st.

Autorka wielu publikacji naukowych i rozdziałów w monografii.

- Przewodnicząca Kolegialnej Komisji Wyborczej UR
- Kierownik Biobanku UR
- Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
- Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
- Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
- Przedstawiciel Kolegium Nauk Medycznych ds. promocji kierunku lekarskiego
- Opiekun Koła Naukowego Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych "Reh-Tech"

Główne zainteresowania:
- zastosowanie diagnostyki obrazowej mózgu, w tym EEG i QEEG w różnych typach zaburzeń
- neuropsychologia kliniczna, diagnostyka neuropsychologiczna
- psychiatria
- psychotraumatologia
- molekularne i genetyczne podłoże spektrum autyzmu
- wpływ substancji toksycznych zawartych w żywności na funkcjonowanie OUN człowieka