Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Kolegium Nauk Medycznych

Strategia

rozwoju Kolegium Nauk Medycznych UR

na lata 2021-2030

Misja Kolegium Nauk Medycznych odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego, takie jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-badawczą i wysokiej jakości badania naukowe.

Analiza SWOT perspektyw rozwoju Kolegium Nauk Medycznych UR

Mocne strony:

· Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, dla których Kolegium stanowi podstawowe miejsce pracy. Ich liczba i kompetencje pozwoliły w ostatnim czasie znacząco poszerzyć ofertę dydaktyczną Kolegium o kierunki cieszące się dużym zainteresowaniem wśród abiturientów oraz przychylnością regionalnych pracodawców.

· Nowoczesna naukowa i dydaktyczna baza aparaturowa i lokalowa. Duża jej część została oddana do użytku dzięki pozyskanym przez Kolegium i Uczelnię znaczących środków finansowym, głównie z funduszy europejskich.

· Kierunki studiów prowadzone przez Kolegium. Prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja. Natomiast studia licencjackie prowadzone są w zakresie: elektroradiologii i ratownictwa medycznego. Jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym prowadzone są na kierunku lekarskim. W ramach kierunku lekarskiego rozwijane są studia dla studentów zagranicznych prowadzone w języku angielskim- English Division. Ponadto na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja prowadzone jest kształcenie na poziomie podyplomowym. Programy kształcenia realizowane na naszych kierunkach studiów odpowiadają wymogom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwaniom absolwentów szkół średnich. Świadczy o tym utrzymująca się na stałym poziomie liczba kandydatów na studia, pomimo wyraźnie zaznaczającego się niżu demograficznego.

· Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, doktora nauk medycznych.

· Utrzymanie tempa wzrostu liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach wg ministerialnego Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji.

· Utrzymanie tendencji wzrostu liczbowego stanu kadry badawczo-dydaktycznej, w szczególności w gronie pracowników samodzielnych.

· Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia Kolegium oparty o rozwój własnej kadry naukowej i dydaktycznej, infrastruktury badawczo-dydaktycznej i sprawnej administracji oraz programów studiów dostosowanych do standardów kształcenia (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, lekarski) lub Krajowych Ram Kwalifikacji (pozostałe kierunki) przy udziale regionalnych pracodawców, a także na efektywnych procedurach weryfikacji efektów kształcenia i organizacji studiów.

· Umiędzynarodowienie działalności naukowej i dydaktycznej Kolegium. W ramach wielu umów międzynarodowych pracownicy Kolegium prowadzą aktywną współpracę naukową, której przejawem są wspólne publikacje, projekty badawcze, staże naukowe, wizyty studyjne i in. Pracownicy i studenci korzystają z międzynarodowych programów Erasmus+.

· Kształcenie doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej UR umożliwia przyspieszony rozwój młodej kadry naukowej w dyscyplinach: nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

· Organizacja staży i praktyk studentów w wiodących publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, DPS-ach nie tylko na terenie Podkarpacia i Polski, ale również poza granicami Polski.

· Funkcjonujące w Kolegium Studenckie Koła Naukowe umożliwiające studentom rozwijanie pasji naukowych oraz nabywanie doświadczenia w prowadzaniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników.

· Systematyczna aktualizacja programu uwzględnia opinie interesariuszy zewnętrznych, analizy rynku pracy, doświadczenia zagranicznych uczelni oraz organizacji, potrzeby zdrowotne społeczeństwa, aktualny stan wiedzy oraz tendencje zmian w zakresie przygotowania do działalności zawodowej.

Szanse:

· Umiędzynarodowienie Kolegium poprzez mobilność kadry i studentów UR, współpracę z pracownikami afiliującymi w uczelniach z pierwszej 150, najważniejszych międzynarodowych rankingów szkół wyższych (ARWU, QS, THE) albo w uczelniach strategicznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracę z polskimi naukowcami mieszkającymi poza granicami Polski, poprzez międzynarodowe konsorcja naukowe; prowadzenie projektów badawczych w ramach podpisanych umów bilateralnych UR.

· Międzynarodowa współpraca, jak również systematyczna modernizacja bazy aparaturowej, pozwolą na istotne przyspieszenie rozwoju kadry naukowej i jej udziału w badaniach prowadzonych z użyciem nowoczesnych technologii, ukierunkowanych na uzyskanie praktycznych efektów w zakresie doskonalenia procedur medycznych. Daje to szansę na publikowanie wyników procesu badawczego w wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.

· Staże studenckie i absolwenckie. Biuro Karier monitorujące losy absolwentów uczelni. Informacje uzyskiwane poprzez staże, systematyczne konsultacje z potencjalnymi pracodawcami sektora medycznego, opracowania monitoringu Biura Karier UR oraz inne źródła służyć będą ciągłemu doskonaleniu programów kształcenia na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych przez Kolegium Nauk Medycznych.

· Oferta badawcza UR, zachęcająca naukowców z zagranicy do wybierania UR jako jednostek badawczych do prowadzenia badań.

· Uruchomione nowe kierunki studiów są zorientowane na nowoczesne technologie i aktualne potrzeby rynku pracy, między innymi: kierunek lekarski, elektroradiologia, dietetyka, systemy diagnostyczne w medycynie oraz biotechnologia medyczna prowadzone wspólnie z Kolegium Nauk Przyrodniczych UR. Planowane uruchomienie nowych kierunków studiów: analityka medyczna, terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu. Dostosowywanie programów kształcenia do standardów europejskich i oczekiwań środowiska medycznego. Stwarza to szansę na utrzymanie stałego poziomu rekrutacji, a także na dobre przygotowanie absolwentów studiów do wymogów współczesnego medycznego rynku pracy zorientowanego na wysokie technologie o zauważalny wzrost efektywności leczenia.

· Planuje się uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

· Szersze wykorzystanie stypendiów post doktorskich i staży naukowych w celu przyspieszenia postępowań habilitacyjnych dla pracowników Kolegium w ramach już funkcjonujących umów międzynarodowych.

· Kontynuacja realizowanych projektów oraz aktywne włączenie się w nowe projekty wpisujące się w strategiczne plany regionalne na lata 2021-2027, w ramach programów europejskich.

· Konkursy uaktywniające proces budowy Trzeciej Misji Uniwersytetu, umożliwiające nawiązanie relacji Kolegium Nauk Medycznych UR ze społecznością lokalną/ z potencjalnymi odbiorcami oferty dydaktycznej jeszcze przed podjęciem przez nich decyzji dot. dalszej edukacji.

· Wdrażanie na Uczelni/ jednostce mechanizmu awansu naukowego oraz systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Słabe strony:

· Niewystarczająco jeszcze rozwinięty system monitoringu losów absolwentów.

· Niewystarczająca oferta dydaktyczna na kierunku zdrowie publiczne skutkująca niską rekrutacją.

· Niedostateczny udział w programach badawczych i edukacyjnych finansowanych przez NCN, NCBiR, Unię Europejską oraz innych beneficjentów.

· Niewystarczający poziom współpracy z partnerami regionalnymi – Pozostałe Uczelnie Wyższe Podkarpacia, Jednostki Ochrony Zdrowia – w planie rozwoju nowych form działalności naukowej i aplikacyjnej na rzecz Podkarpacia.

· Relatywnie niski (zdecydowanie poniżej ambicji kadry badawczo-dydaktycznej Kolegium) wskaźnik oceny parametrycznej, stopień kategoryzacji.

· Niezadawalająca znajomość organizacji/finansowania projektów badawczych/ edukacyjnych wśród części kadry dydaktyczno-naukowej

· Niedostateczna integracja pracowników Kolegium i świadomość potrzeby wspólnej pracy dla osiągnięcia zakładanych celów i rozwoju jednostki.

Zagrożenia:

· Brak uprawnień habilitacyjnych z nauk o zdrowiu i nauk medycznych utrudnia możliwość utworzenia nowych kierunków studiów wynikających z potrzeb regionu.

· Możliwy silny spadek liczby kandydatów na studia, zwłaszcza niestacjonarnych związany z niżem demograficznym, konkurencją szkół wyższych, słabszym przygotowaniem młodzieży do studiowania na kierunkach medycznych.

· Nieadekwatny do planów rozwoju poziom finansowania Kolegium.

· Brak bazy dydaktycznej w pełni odpowiadającej potrzebom kształcenia na obecnie prowadzonych i planowanych kierunkach studiów.

· Brak szpitala uniwersyteckiego umożliwiającego prowadzenie badań klinicznych

 

Strategia rozwoju Kolegium wynikająca z analizy SWOT

Założenia strategii Kolegium Nauk Medycznych są zgodne ze strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego i obejmują następujące cele rozwojowe:

· Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie zdrowia, gospodarki, życia publicznego i aktualnego stanu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty studiów podyplomowych oraz innych form dokształcania.

· Podniesienie ilości, jakości i efektywności badań naukowych w medycynie, w naukach o zdrowiu i o kulturze fizycznej zapewniających Kolegium stałą obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególną dbałość o rozwój młodej kadry naukowej, w tym kadry pracowników samodzielnych. Doskonalenie systemu pro-jakościowego motywującego pracowników do większej aktywności naukowej.

· Podejmowanie działań na rzecz zatrudniania na Uniwersytecie wybitnych naukowców, tworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie uzdolnionych studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki.

· Systemowe i profesjonalne budowanie relacji z medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, poprzez transfer wiedzy nowoczesnych technologii, a także poprzez rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie osiągnięć naukowych Kolegium oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.

· Wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi. Projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań). Rozwój współpracy międzydyscyplinowych zespołów badawczych.

· Dalszy rozwój bazy badawczej i dydaktycznej Kolegium. Konsekwentne doposażanie jednostek w nowoczesną infrastrukturę badawczodydaktyczną poprawiającą warunki pracy i podnoszącą atrakcyjność studiowania w Uniwersytecie.

· Budowa Szpitala Uniwersyteckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą celem zapewnienia potrzeb edukacyjnych i badawczo-diagnostycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dokończenie budowy Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego (pn. Podkarpackie Centrum Sportu Akademickiego) II etap. Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią

· Rozpoczęcie nowych inwestycji infrastrukturalnych (budowa pracowni naukowej – Centrum Diagnostyki i Profilaktyki Zdrowotnej) o wysokim standardzie funkcjonalności zapewniających ich dostępność i brak dyskryminacji na wszystkich płaszczyznach.

· Rozpoczęcie remontu budynku naukowo-dydaktycznego na ul. Cichej do celów dydaktycznych.Strategiczny naukowy kierunek rozwoju Kolegium zakłada szczególną troskę o rozwój młodej, samodzielniej kadry naukowej w dziedzinach nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Zapewnienie systemu skutecznie wspierającego badania młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach UR oraz studentów i doktorantów.

Celowi temu podporządkowane są inwestycje Kolegium skierowane na rozwój własnej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza unikatowej bazy aparaturowej pozwalającej prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie.

Otwiera to także szanse dla międzynarodowej współpracy naukowej na bazie centrum badań w Kolegium, instytutowych laboratoriów i pracowni badawczych oraz dla szerszego udziału w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspólnie z jednostkami opieki zdrowotnej Podkarpacia. Dążyć będziemy również do podwyższenia statusu czasopisma naukowego „European Journal of Clinical and Experimental Medicine” i ,,Scientific Review of Physical Culture” w rankingu krajowym, jak również międzynarodowym.

Wśród naukowych celów szczegółowych wymienić należy jako pierwszorzędne:

· uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

· uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne,

· uzyskanie uprawnień doktorskich w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Uzyskanie powyższych uprawnień daje możliwość uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych technologii i procedur medycznych, co przełoży się w znaczący sposób na rozwój kadry naukowej i badawczej Uczelni i Województwa, podwyższenie jakości kształcenia oraz poszerzy naszą ofertę edukacyjną dla Podkarpacia.

W planach rozwoju dydaktyki w Kolegium przewidziane jest uruchomienie kierunku analiza medyczna, terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu. Ponadto Kolegium weźmie udział w pracach nad rozpoczęciem w Kolegium Nauk Przyrodniczych kształcenia na inżynierskich studiach na kierunkach: inżynieria medyczna, bioinformatyka.

Planuje się stałe podnoszenie kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej pod względem merytorycznym, metodycznym i językowym, w celu prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie naukowym (pozyskując środki na ich finansowanie itp.. w konkursach NCBIR). Kolegium planuje wdrożenie w strukturze jednostki Przyrodniczo-Medycznego Centrum Innowacji Banku Tkanek i Komórek, i Informatorium Naukowego, przedsięwzięcia mająitp. m.in. na celu intensyfikację działań kadry naukowo-dydaktycznej na polu przygotowania i udziału w projektach krajowych i międzynarodowych oraz rozwoju badań stosowanych.

W ramach Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych rozwijana będzie działalność naukowa studentów Kolegium Medycznego UR. Kolejnym działaniem ukierunkowanym na rozwój studentów będzie organizacja letnich szkół dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami. Letnie szkoły będą przedsięwzięciem ogólnopolskim integrującym środowisko młodych naukowców oraz promującym Kolegium Nauk Medycznych UR na forum ogólnopolskim.

W planach rozwojowych Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych jest uzyskanie statusu ośrodka referencyjnego w dziedzinach takich jak: cytometria przepływowa, diagnostyka molekularna chorób człowieka, tp.t etyka itp. Pozwoli to na prowadzenie kursów doskonalących dla przedstawicieli zawodów biomedycznych na różnych poziomach szkolenia.

Ponadto uzyskanie certyfikatów, które wzmocnią pozycję PMCBI na rynku laboratoriów.