B2B Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

B2B Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, reprezentowana przez:

- Lech Dziewulski - Prezes Zarządu

- Eryk Wdowiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy w ramach Projektu pn. ,,Opracowanie innowacyjnej metody analizy chodu dla potrzeb rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem aplikacji do analizy obrazu” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Prace B+R.