INM- Zadania badawcze

WNIOSKI PODSTAWOWE

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Reich Adam                                   

Zadanie badawcze: Badania nad patogenezą, obrazem klinicznym i leczeniem przewlekłych dermatoz zapalnych.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Bartusik-Aebisher Dorota,  prof. UR                              

Zadanie badawcze: Terapia fotodynamiczna w kardiologii.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Kopańska Marta, prof. UR

Zadanie badawcze: Zastosowanie ilościowego zapisu elektroencefalograficznego (qEEG) w diagnostyce pacjentów grup wrażliwych (elektrosmog, COVID-19, spektrum autyzmu, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia osobowości) oraz próba opracowania protokołów terapeutycznych w tych schorzeniach.


Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Bartosik-Psujek Halina                              

Zadanie badawcze: Analiza parametrów klinicznych, radiologicznych  i immunologicznych u pacjentów  z ostrym uszkodzeniem mózgu (udar mózgu, aktywne choroby demielinizacyjne) w zależności od postaci klinicznej  i aktywności choroby.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Banaś-Ząbczyk Agnieszka, prof. UR        

Zadanie badawcze: Badanie wpływu pola elektromagnetycznego o niskich częstotliwościach (LF-EMF) na „los” komórek macierzystych mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej. Rola mitochondriów w adaptacji i programowaniu „losu komórek macierzystych.


Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Przybylski Andrzej      

Zadanie badawcze: Określenie czynników ryzyka wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca u pacjentów po implantacji ICD (implantowalnego kardiowertera-defibrylatora) w profilaktyce pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego, na podstawie analizy ekspresji micro RNA, polimorfizmów genetycznych, ekspresji long non-coding RNA oraz metylacji genów kodujących long non-coding RNA.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Rachel Marta, prof. UR

Zadanie badawcze: Wpływ ciężkości choroby i rodzaju przewlekłego zakażenia bakteryjnego na hormony regulujące apetyt u chorych na mukowiscydozę.


Kierownik Projektu: Dr Podgórski Rafał                 

Zadanie badawcze: Wyznaczenie profilu steroidowego w moczu metodą GC-MS u żołnierzy jednostek służb specjalnych Wojska Polskiego.


Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Darmochwał-Kolarz Dorota    

Zadanie badawcze: Ocena metylacji DNA i polimorfizmów wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych mikro-RNA u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Sowa-Kućma Magdalena, prof. UR

Zadanie badawcze: Znaczenie szlaku proteolizy wewnątrzkomórkowej (ang. endo-lysosomal and autophagy pathway; ELAP) w rozwoju i terapii zaburzeń depresyjnych.


Kierownik Projektu: Dr n. med. Balawender Krzysztof  

Zadanie badawcze:  Ocena ciśnienia wewnątrznerkowego oraz temperatury w trakcie zabiegu wstecznej chirurgii wewnątrznerkowej (RIRS) na modelu anatomicznym górnych dróg moczowych otrzymanym za pomocą druku 3D.


Kierownik Projektu: Dr Galiniak Sabina                 

Zadanie badawcze:  Biomarkery stresu nitrozacyjnego w kondensacie wydychanego powietrza u pacjentów z mukowiscydozą.


Kierownik Projektu:  Dr Sozański Bernard                            

Zadanie badawcze:  Mapowanie narzędzi do profilu kategorialnego Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ( ICF) z wykorzystaniem Modelu Rascha w ocenie niepełnosprawności osób starszych z wielochorobowością.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Szczygielski Jacek, prof. UR                

Zadanie badawcze: Analiza własności biomechanicznych płata kostnego usuwanego w ramach kraniektomii odbarczającej.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Chaber Radosław, prof. UR

Zadanie badawcze: Poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych i prognostycznych ciężkich infekcji  przebiegu neutropenii u dzieci z chorobą nowotworową.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Jurowski Kamil, prof. UR                    

Zadanie badawcze: Toksykowigilancja ksenobiotyków na poziomie chemicznym z wykorzystaniem techniki pXRF oraz narzędzi toksykologii in silico.


Kierownik Projektu: Dr Nagórska Małgorzata

Zadanie badawcze: Markery stresu oksydacyjnego a jakość życia i akceptacja choroby u kobiet z nowotworami narządu rodnego zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego.


Kierownik Projektu: Dr n. med. Cieśla Marek

Zadanie badawcze: Oznaczenie niekodujących cząsteczek RNA w osoczu pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i określenie związku pomiędzy ich koncentracją a aktywnością choroby.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Gala-Błądzińska Agnieszka, prof. UR            

Zadanie badawcze: Badania nad patomechanizmami przewlekłych chorób nerek.


Kierownik Projektu: Dr Kubrak Tomasz

Zadanie badawcze: Związki kumarynowe jako fotouczulacze w terapii fotodynamicznej tkanki nowotworowej.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Stompor-Gorący Monika, prof. UR                

Zadanie badawcze: Ocena poziomu ekspresji miRNAs w ludzkich komórkach nowotworowych skóry po narażeniu na wybrane substancje pochodzenia roślinnego.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Kolarz Bogdan, prof. UR                     

Zadanie badawcze: Modyfikacje epigenetyczne i genetyczne w chorobach układowych tkanki łącznej.


Kierownik Projektu: Dr n. med.  Podgórska Dominika                     

Zadanie badawcze: Oznaczanie microRNA w osoczu krwi pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.


Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Tutka Piotr     

Zadanie badawcze: Badania zawartości metali toksycznych i pierwiastków śladowych w płynach ustrojowych u palaczy tytoniu leczonych cytyzyną.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. wet. Wawrzyniak Agata, prof. UR              

Zadanie badawcze: Wpływ kannabinoidów z ekstraktów konopi włóknistych (Cannabis sativa L.) na drożdże Saccharomyces cerevisiae.


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Obrzut Bogdan, prof. UR    

Zadanie badawcze: Zastosowanie elastografii rezonansu magnetycznego w przedoperacyjnej diagnostyce mięśniaków i macicy.


Kierownik Projektu: Dr n. med. Pyrkosz Antoni                 

Zadanie badawcze: Ocena koncentracji cząsteczek niekodujących RNA u pacjentów z rozsianym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego.


Kierownik Projektu: Dr n. med.  Rynkiewicz Agnieszka                  

Zadanie badawcze: Efekty hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) oraz niefarmakologicznych metod terapeutycznych u kobiet z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku okołomenopauzalnym i menopauzalnym – badanie pilotażowe.


MŁODY NAUKOWIEC

Kierownik Projektu:  dr Żychowska Magdalena

Zadanie badawcze: Zastosowanie dermatoskopii ze światłem ultrafioletowym (UV-dermatoskopii) w diagnostyce i monitorowaniu leczenia schorzeń dermatologicznych.


Kierownik Projektu:  dr Pańczyszyn-Trzewik Patrycja

Zadanie badawcze: Rola ferroptozy i regulacji ścieżki nrf2-zależnej w patogenezie zaburzeń depresyjnych oraz zachowań suicydalnych.


Kierownik Projektu:  lek. Kwiatkowska Dominika

Zadanie badawcze: Zastosowanie nieinwazyjnych metod obrazowania skóry w ocenie ryzyka wznowy miejscowej raka podstawnokomórkowego z jednoczesną oceną ekspresji markerów prognostycznych.


Kierownik Projektu: dr  Czerniecka-Kubicka Anna            

Zadanie badawcze: Ocena właściwości produktów inicjujących nową postać leku o przedłużonym uwalnianiu z cytyzyną.


Kierownik Projektu:  lek. Kargol Jaromir

Zadanie badawcze: Ocena przydatności wybranych sekwencji badania metodą rezonansu magnetycznego w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania raka endometrium u kobiet leczonych operacyjnie.


Kierownik Projektu:  lek. Mazur Ewelina                                              

Zadanie badawcze: Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w połączeniu z izotretynoiną w leczeniu porokeratozy z jednoczesnym zastosowaniem nieinazyjnych metod obrazowania skóry.