INM- Zadania badawcze

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Mazur Artur

Zadanie badawcze: Nowe możliwości profilaktyki i diagnostyki dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi
z otyłości i chorób cywilizacyjnych.

_________________________________

Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Aebisher David

Zadanie badawcze: Synteza i ocena koniugatów porfiryny Ophioboliny A: fotouczulacze trzeciej generacji w terapii fotodynamicznej glejaka wielopostaciowego in vitro.

_________________________________

Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Kluz Tomasz

Zadanie badawcze: Molekularne profilowanie w celu personalizacji terapii w raku endometrium.

_________________________________

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Tabarkiewicz Jacek

Zadanie badawcze: Opracowanie nowych  biomarkerów immunologicznych, genetycznych i biochemicznych w chorobach pediatrycznych.
_________________________________

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Filip Rafał

Zadanie badawcze: Określenia aktywności enzymatycznej i roli polimerazy poli (ADP-rybozy) – PARP1 w utrzymywaniu bariery śluzówkowej jelita grubego u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

_________________________________

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Bartosik-Psujek Halina

Zadanie badawcze: Analiza parametrów klinicznych, radiologicznych i immunologicznych u pacjentów z ostrym uszkodzeniem mózgu (udar mózgu, aktywne choroby demielinizacyjne) celem określenia korzystnych i niekorzystnych parametrów rokowniczych.

_________________________________

Kierownik Projektu: dr Sozański Bernard


Zadanie badawcze: Mapowanie narzędzi do profilu kategorialnego Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ( ICF) z wykorzystaniem Modelu Rascha w ocenie niepełnosprawności osób starszych z wielochorobowością.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Chaber Radosław


Zadanie badawcze: Wykorzystanie widma spektroskopii oscylacyjnej jako markera diagnostycznego i prognostycznego
w medulloblastoma.

_________________________________


Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med.Przybylski Andrzej


Zadanie badawcze: Określenie czynników ryzyka wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca u pacjentów po implantacji ICD (implantowalnegokardiowertera-defibrylatora) w profilaktyce pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego, na podstawie analizy ekspresji micro RNA, polimorfizmów genetycznych, ekspresji long non-coding RNA oraz metylacjigenów kodujących long non-coding RNA.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Kaznowska Ewa


Zadanie badawcze: Zastosowanie wybranych metod spektroskopowych w diagnostyce i mnitorowaniu leczenia chorób nowotworowych.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med. Gala-Błądzińska Agnieszka


Zadanie badawcze: Utworzenie atlasu wyników badań spektroskopowych w diagnostyce chorób nerek.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Sowa-Kućma Magdalena


Zadanie badawcze: Białko Klohto jako potencjalny cel terapii przeciwdepresyjnej.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Stompor-Gorący Monika


Zadanie badawcze: Wybrane substancje naturalne o działaniu przeciwcukrzycowym.

_________________________________


Kierownik Projektu: dr Nagórska Małgorzata


Zadanie badawcze: Gotowość do wypisu pacjentek po zabiegach ginekologicznych – adaptacja polskich wersji narzędzi Readiness for Hospital Discharge Scale (RHDS) i Qualityof Discharge Teaching Scale (QDTS)

_________________________________


Kierownik Projektu: Prof. dr hab.  n. med. Korczowski Bartosz


Zadanie badawcze: Ocena wybranych parametrów stanu zdrowia oraz czynników psychospołecznych w populacji pacjentów
z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi chorobami przewlekłymi.

_________________________________


Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Tutka Piotr


Zadanie badawcze: Innowacyjne badania analityczne cytyzyny
i biomarkerów palenia u osób uzależnionych od tytoniu i użytkowników elektronicznych papierosów oraz badania stabilności cytyzynyw nowo  powstałych formulacjach leku.

_________________________________


Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med.Skręt-Magierło Joanna


Zadanie badawcze: Photodynamic diagnosisand therapy in gynecology.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. wet., prof. UR Wawrzyniak Agata


Zadanie badawcze: Wpływ kannabinoidów z ekstraktów konopi włóknistych (Cannabissativa L.) na zachowania osobnicze badanej populacji.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR
Dąbrowski Mariusz


Zadanie badawcze: Zaburzenia zmysłów węchu i smaku u osób
z cukrzycą.

_________________________________


Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med.Darmochwał-Kolarz Dorota

Zadanie badawcze: Ocena metylacji DNA i polimorfizmów wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych mikro-RNA u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą.

_________________________________


Kierownik Projektu: dr hab. n. med., prof. UR Obrzut Bogdan

Zadanie badawcze: Zastosowanie elastografii3D rezonansu magnetycznego (3D MRE) w diagnostyce wybranych patologii macicy.

_________________________________

 

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Maciejczak Andrzej


Zadanie badawcze: Ocena narządu ruchu po operacyjnym
i zachowawczym leczeniu urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR Szczygielski Jacek


Zadanie badawcze: Ocena wpływu kraniektomii odbarczającej
i wtórnego zabiegu kranioplastyki na odkształcenie dróg istoty białej w ocenie radiologicznej (traktografiarezonansu magnetycznego): badanie pilotażowe.

_________________________________

 

Kierownik Projektu: Dr n. med., prof. UR Kolarz Bogdan


Zadanie badawcze: Markery oraz uwarunkowania epigenetyczne i genetyczne w chorobach układowych tkanki łącznej.

_________________________________

Kierownik Projektu: Dr n. med. Domka Wojciech


Zadanie badawcze: Ocena stężenia czynników hipoksji
u pacjentów z guzem ślinianki przyusznej.

_________________________________


Kierownik Projektu: Dr hab. n. med., prof. UR
Banaś-Ząbczyk Agnieszka


Zadanie badawcze: Wpływ pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości (LF-EMF) na proces osteogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej.

_________________________________

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Reich Adam


Zadanie badawcze: Badania nad podłożem patogenetycznym oraz nowymi terapiami w chorobach skóry z zastosowaniem nowoczesnych technik obrazowania.

_________________________________

 

Kierownik Projektu: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik - Aebisher, prof. UR


Zadanie badawcze: Metabolomika i biochemia pomiaru biomarkerównowotworowych w medycynie spersonalizowanej.

_________________________________

 

Kierownik Projektu: dr Czerniecka-Kubicka Anna


Zadanie badawcze: "Cytyzyna w  polimerach inteligentnych jako innowacyjny produkt wyjściowy do wytworzenia nowej postaci leku o przedłużonym uwalnianiu"


_________________________________


Kierownik Projektu: dr n. biol. Galiniak Sabina


Zadanie badawcze: Markery stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką.

_________________________________

Kierownik Projektu: Lek. Kargol Jaromir


Zadanie badawcze: Ocena przydatności i skuteczności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z rakiem odbytnicy.

_________________________________


Kierownik Projektu: lek. Kunysz Mateusz


Zadanie badawcze: Analiza DNA, niekodujących i kodujących RNA oraz białek u pacjentek z cukrzycą w ciąży.

_________________________________


Kierownik Projektu: lek. Kwiatkowska Dominika


Zadanie badawcze: Immunohistochemiczna ocena ekspresji białka YY1 oraz innych markerów molekularnych - epitelialnych
i melanocytarnych w nowotworach skóry z jednoczesnym wykorzystaniem metod diagnostyki dermatoskopowej i mikroskopii konfokalnej.

_________________________________


Kierownik Projektu: Mazur Ewelina


Zadanie badawcze: Wpływ hiperoksjinormobarycznej na poprawę dobrostanu pacjentów z łuszczycą.