Doradztwo zawodowe

Wychodząc na przeciw potrzebom Pracowników Kolegium Nauk Medycznych UR w zakresie doradztwa zawodowego naukowców informujemy, że jest możliwość uzyskania takiego doradztwa.

W dyscyplinie nauki medyczne wsparcia udziela Pan prof. dr hab.n.med. Jacek Tabarkiewicz - jtabarkiewicz@ur.edu.pl
tel. 17 851 6807 lub 17 851 6808

W dyscyplinie nauki o zdrowiu wsparcia udziela Pani dr hab.n.o zdr. Lidia Perenc, prof. UR - lperenc@ur.edu.pl
tel.17 851 89 65

W dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej wsparcia udziela Pan dr hab. Paweł Król, prof. UR - pkrol@ur.edu.pl
tel. 17 872 19 90

Osoby, które chcą spotkać się z wybranym doradcą proszone są o wcześniejszy kontakt e-mail.

 

Awans zawodowy

Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:

 • profesora;
 • profesora uczelni;
 • adiunkta;
 • asystent

Na stanowisku:

 • profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
 • profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
 1. a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
 2. b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,
 3. c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
 • asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Statut uczelni może określać również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor.

W karierze naukowej i zawodowej nauczycieli akademickich rozróżnia się:

 • tytuły zawodowe
 • stopnie naukowe i tytuł naukowy
 • stanowiska zajmowane w uczelni.

Tytuł zawodowy

Przez tytuł zawodowy rozumie się tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

Stopnie naukowe i tytuł naukowy

W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się:

 • stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki:
 1. a) stopień doktora,
 2. b) stopień doktora habilitowanego;
 • tytuł profesora.

Stanowiska

Stanowiska naukowo-dydaktyczne:

 • profesor;
 • profesor uczelni;
 • adiunkt;
 • asystent