Aktualności

Druga habilitacja w dyscyplinie nauki medyczne

Stopień nadany Uchwałą Nr 1/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.
 
Osiągnięcie naukowe: „Zaburzenie biosyntezy i metabolizmu hormonów steroidowych w wybranych chorobach przewlekłych u dzieci”
 

Dr hab. n. med. Rafał Podgórski jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego badania skupiają się na wykorzystaniu technik chromatograficznych, zwłaszcza chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, do analizy i identyfikacji zaburzeń syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych w różnych jednostkach chorobowych, takich jak otyłość u dzieci, zespół płodowych zaburzeń alkoholowych czy mukowiscydoza.

Od 2015 roku jest zatrudniony w Zakładzie Biochemii i Chemii Ogólnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. W latach 2016-2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od października 2019 roku jest prodziekanem Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto, reprezentuje uczelnię w Komisji Jakości Kształcenia KRAUM.

Dr hab. n. med. Podgórski uczestniczył w licznych szkoleniach i stażach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w Warszawie i Monachium. Jest współautorem 34 artykułów naukowych oraz 65 rozdziałów w monografiach, o łącznej liczbie punktów Impact Factor 123,06. Index Hirscha według Scopus wynosi 10 (390 cytowań), a według Web of Science 10 (339 cytowań).

Jego dorobek naukowy obejmuje także liczne projekty badawcze, w tym granty, w których pełnił funkcję kierownika, takie jak projekt Narodowego Centrum Nauki (Program Miniatura; pt. Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS) czy obecnie realizowany projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego (Program Nauka dla Społeczeństwa). Ponadto, bierze udział w wieloośrodkowym projekcie Goat Infant Formula Feeding and Eczema (the GIraFFE Study) oraz Polsko-Niemieckim badaniu klinicznym i genetycznym dotyczącym otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią, finansowanym przez NCN w ramach programu OPUS.

Współuczestniczył również w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, takich jak Nowe prenyloflawonoidy ukierunkowane na nowotwory nadprodukujące witaminy z grupy B oraz Nowy System Dostarczania leku - badania MRI. Dodatkowo, był wykonawcą projektu Human Performance Program - monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych żołnierzy sił specjalnych, finansowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji.

wstecz