Aktualności

Czwarta habilitacja w dyscyplinie nauki medyczne

Stopień nadany Uchwałą Nr 38/05/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 16 maja 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.
 
Dr hab. n. med. inż. Anna Czerniecka-Kubicka jest adiunktem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski) od 2020 r.
 
Osiągnięciem naukowym, będącym podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, jest cykl powiązanych tematycznie artykułów pt. „Wykorzystanie zaawansowanej analizy termicznej w ścieżce rozwoju produktów leczniczych otrzymywanych na nośnikach polimerowych”, które ukazały się w latach 2018–23. Celem prezentowanego osiągnięcia jest nowe podejście zmierzające do zaprojektowania kandydatów na postać leku o przedłużonym uwalnianiu poprzez wykorzystanie nośników polimerowych i zbadanie ich właściwości, jak i całej kompozycji o potencjale w terapii uzależnienia od nikotyny. Prace badawcze były realizowane przy współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Łódzki) i zagranicznymi (Brigham Young University, Provo - USA oraz Tomas Bata University in Zlin - Czech Republic).
Pani dr hab. n. med. inż. Anna Czerniecka-Kubicka jest autorką 36 prac naukowych o sumarycznym współczynniku wpływu IF = 80,191 oraz liczbie punktów MEiN = 2597. Jest również współautorką dwóch rozdziałów w monografiach:
1. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A.: Thermodynamic Properties of Polymers, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, John Wiley & Sons, New York 2016 (DOI: 10.1002/0471440264.pst369.pub2).
2. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A: Thermal Properties and Thermodynamics of Poly(L-lactic acid). In: Di Lorenzo, M., Androsch, R. (eds) Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid). Advances in Polymer Science, 279 (2018) 153–193, Springer.
Ponadto, Jej dorobek naukowy obejmuje 6 otrzymanych patentów, jak również 7 zgłoszeń patentowych. Liczba krajowych i międzynarodowych wystąpień konferencyjnych przekroczyła 37 udziałów. Ponadto, zrealizowała 18 projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, jak również ze środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 10 zrealizowanych projektach naukowych pełniła funkcję kierownika.
Podejmowane przez nią działania naukowe zostały nagrodzone w 2022 roku złotym i srebrnym medalem odpowiednio za nanokompozyt i leczniczą gumę z cytyzyną do stosowania w terapii nikotynizmu. W 2022 r. otrzymała również zespołową nagrodę Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego II stopnia za działalność naukową. Z kolei w roku 2023, Jej wynalazek powstały w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" (PCI, NR 36/UR/1/DG/PCI/2021), został doceniony srebrnym medalem na XVI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 za „Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) jako potencjalne implanty kostne” w kategorii nauka, a przedstawione zgłoszenie patentowe pt. „Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) oraz sposób ich wytwarzania” z dnia 30.07.2022 r. o nr P.441885 zdobyło nagrodę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w 2023 r.
 
Pani Anna Czerniecka-Kubicka jest również:
- członkiem American Chemical Society
- członkiem Rady Przejrzystości powołanej przez Panią Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę na 6-letnią kadencję
- członkiem Rady Instytutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego
- ekspertem naukowym w Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości
- ekspertem naukowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

wstecz