Strategia / Strategy

Strategia

Instytutu Nauk o Zdrowiu,  Kolegium Nauk Medycznych

na lata 2019-2022

 

Nie ma nic cenniejszego od wiedzy

Scientia nulla res praestantior

 

 

            Misja Instytutu Nauk o Zdrowiu (INoZ) odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną oraz innowacyjne  badania naukowe. 

 

Analiza SWOT perspektyw rozwoju Instytutu Nauk o Zdrowiu UR

Mocne strony:

 Wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badawczych,  badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w INoZ.

 • Rozwój pracowników wyrażony podnoszeniem stopni naukowych i wzrostem liczby pracowników w gronie pracowników samodzielnych.
 • Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.
 • Kształcenie doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej UR umożliwia przyspieszony rozwój młodej kadry naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
 • Wzrastająca liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach wg ministerialnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji.
 • Kierunki studiów prowadzone w dyscyplinie nauk o zdrowiu: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka.
 • Baza dydaktyczna odpowiadająca standardom kształcenia. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (Projekt ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 • Umiędzynarodowianie działalności naukowej i dydaktycznej. Pracownicy INoZ prowadzą aktywną współpracę naukowo- badawczą (np. publikacje, projekty badawcze, wizyty studyjne). Pracownicy i studenci korzystają z międzynarodowego programu Erasmus+.
 • Działające w INoZ Studenckie Koła Naukowe umożliwiające studentom rozwijanie pasji naukowych oraz nabywanie doświadczenia w prowadzaniu i prezentowaniu badań naukowych.
 • Aktualizacja programów kształcenia, kierunków studiów prowadzonych przez INoZ uwzględniająca opinie interesariuszy zewnętrznych, analizy rynku pracy, doświadczenia zagranicznych uczelni oraz organizacji, potrzeby zdrowotne społeczeństwa, aktualny stan wiedzy oraz tendencje zmian w zakresie przygotowania do działalności zawodowej.
 • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia oparty na rozwoju własnej kadry naukowej i infrastruktury naukowo-dydaktycznej, na programach kształcenia dostosowanych standardów kształcenia (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne) oraz do Krajowych Ram Kwalifikacji (dietetyka, zdrowie publiczne) przy udziale regionalnych pracodawców, a także na efektywnych procedurach weryfikacji efektów kształcenia i organizacji toku studiów.
 • Organizacja staży i praktyk studentów w wyróżniających się publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, DPS-ach nie tylko na terenie Podkarpacia, całego kraju, ale również poza granicami Polski.

Szanse:

 • Współpraca dydaktyczna i naukowa z Uniwersytetami i lokalnymi Państwowymi Szkołami Zawodowymi w ramach uruchomionego projektu Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych.
 • Staże studenckie i absolwenckie. Biuro Karier monitorujące losy absolwentów uczelni. Informacje uzyskiwane poprzez staże, systematyczne konsultacje z potencjalnymi pracodawcami sektora medycznego, opracowania monitoringu Biura Karier UR oraz inne źródła służyć będą ciągłemu doskonaleniu programów kształcenia na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych przez
 • Międzynarodowa współpraca, jak również systematyczna modernizacja bazy aparaturowej, pozwolą na istotne przyspieszenie rozwoju kadry naukowej i jej udziału w badaniach prowadzonych z użyciem nowoczesnych technologii, ukierunkowanych na uzyskanie praktycznych efektów w zakresie doskonalenia procedur medycznych. Daje to szansę na publikowanie wyników procesu badawczego w wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Aktualne kierunki studiów są zorientowane na nowoczesne technologie i aktualne potrzeby rynku pracy. Dostosowywanie programów kształcenia do standardów europejskich i oczekiwań środowiska medycznego stwarza szansę na utrzymanie stałego poziomu rekrutacji, a także na dobre przygotowanie absolwentów studiów do wymogów współczesnego medycznego rynku pracy zorientowanego na wysokie technologie o zauważalny wzrost efektywności leczenia.
 • Planowane uruchomienie nowych kierunków studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia: terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu, ratownictwo medyczne.
 • Szersze wykorzystanie stypendiów post-doktorskich i staży naukowych w rozwoju pracowników Instytutu.
 • Kontynuacja realizowanych projektów oraz aktywne włączenie się w nowe projekty wpisujące się w kolejne strategiczne plany regionalne na lata 2021-2027, w ramach nowych programów międzynarodowych.
 • Konkursy uaktywniające proces budowy Trzeciej Misji Uniwersytetu, umożliwiające nawiązanie relacji Kolegium Nauk Medycznych UR ze społecznością lokalną/ z potencjalnymi odbiorcami oferty dydaktycznej jeszcze przed podjęciem przez nich decyzji dot. dalszej edukacji.
 • Wdrażanie w ramach jednostki mechanizmu awansu naukowego oraz systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 Słabe strony:

 • Brak systemu motywacyjnego pracowników, który zawiera kluczowe elementy takie jak dobra atmosfera, dobra organizacja pracy, możliwość rozwoju zawodowego, budowanie kultury organizacyjnej, sprawiedliwa polityka i gospodarowanie zasobami ludzkimi.
 • Niewystarczająco rozwinięty system monitoringu losów absolwentów.
 • Brak kształcenia podyplomowego w obszarze nauk o zdrowiu.
 • Niewystarczająca oferta dydaktyczna na kierunku zdrowie publiczne skutkująca niską rekrutacją.
 • W trosce o konkurencyjność naszej oferty edukacyjnej na międzynarodowym rynku edukacyjnym brak rozwiniętego kształcenia w języku angielskim. Brak w ofercie Instytutu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim. Niedostateczny udział w programach badawczych i edukacyjnych finansowanych przez NCN, NCBiR, Unię Europejską oraz innych beneficjentów.
 • Niewystarczający stan kadry samodzielnych pracowników, który umożliwiłby wzmocnienie INoZ i przekształcenie istniejących Zakładów w Katedry, jak również zagrożenie dla utrzymania Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o zdrowiu
 • Niewystarczający poziom współpracy z partnerami regionalnymi – Pozostałe Uczelnie Wyższe Podkarpacia, Jednostki Ochrony Zdrowia – w planie rozwoju nowych form działalności naukowej i aplikacyjnej na rzecz Podkarpacia.

Zagrożenia:

 • Brak uprawnień habilitacyjnych z dyscypliny nauk o zdrowiu utrudnia możliwość utworzenia nowych kierunków studiów wynikających z zapotrzebowania na rynku pracy.
 • Możliwy silny spadek liczby kandydatów na studia, zwłaszcza niestacjonarnych związany z niżem demograficznym, konkurencją szkół wyższych, słabszym przygotowaniem młodzieży do studiowania na kierunkach medycznych.
 • Nieadekwatny do planów rozwoju poziom finansowania Kolegium.
 • Brak bazy dydaktycznej w pełni odpowiadającej potrzebom kształcenia na obecnie prowadzonych i planowanych kierunkach studiów, w szczególności sal wykładowych, konwersatoryjnych.
 • Brak szpitala uniwersyteckiego umożliwiającego prowadzenie badań klinicznych oraz kształcenie studentów.
 • Niewystarczający do aktualnych i planowanych potrzeb poziom finansowania INoZ, zwłaszcza w obszarze nauki.
 • Prawdopodobny spadek poziomu rekrutacji wynikający z  braku oferty edukacyjnej
  w języku angielskim.
 • Standard bazy socjalno-bytowej (Domy Studenta z infrastrukturą) nie w pełni odpowiada współczesnym wymogom i oczekiwaniom studentów.

 

Strategia Instytutu wynikająca z analizy SWOT

 

Założenia strategii INoZ są zgodne ze strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego i obejmują następujące cele rozwojowe:

 • Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie zdrowia, gospodarki, życia publicznego i aktualnego stanu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty studiów podyplomowych oraz innych form dokształcania.
 • Podniesienie ilości, jakości i efektywności badań naukowych w naukach o zdrowiu zapewniających INoZ stałą obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególną dbałość o rozwój kadry naukowej, w tym kadry pracowników samodzielnych.
 • Systemowe i profesjonalne budowanie relacji z medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, poprzez transfer wiedzy nowoczesnych technologii, a także poprzez rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie osiągnięć naukowych INoZ oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.
 • Budowanie relacji z przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi
  i społecznymi.
 • Projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań).
 • Dalszy rozwój bazy dydaktycznej INoZ.
 • Budowa Szpitala Uniwersyteckiego.
 • Rozpoczęcie nowych inwestycji infrastrukturalnych (budowa pracowni naukowych).
 • Modernizacja i wyposażenie budynku naukowo-dydaktycznego dla kierunku fizjoterapia oraz rozwój bazy naukowo-dydaktycznej takich kierunków jak dietetyka, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne.

Strategiczny naukowy kierunek rozwoju INoZ zakłada szczególną troskę o rozwój młodej, samodzielniej kadry naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Celowi temu podporządkowane są inwestycje skierowane na rozwój własnej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza unikatowej bazy aparaturowej pozwalającej prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie.

Otwiera to także szanse dla międzynarodowej współpracy naukowej na bazie Medyczno-Przyrodniczego Centrum Badań Innowacyjnych, laboratoriów i pracowni badawczych INoZ oraz dla szerszego udziału w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspólnie z jednostkami opieki zdrowotnej Podkarpacia. Podwyższenia statusu czasopisma naukowego wydawanego przez wydawnictwo UR „European Journal of Clinical and Experimental Medicine” oraz realizowanych przez INoZ konferencji naukowych.

Wśród naukowych celów szczegółowych wymienić należy jako pierwszorzędowe:

 • uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie  nauki o zdrowiu,

Uzyskanie powyższych uprawnień daje możliwość uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych technologii i procedur medycznych, co przełoży się w znaczący sposób na rozwój kadry naukowej i badawczej Uczelni i Województwa, podwyższenie jakości kształcenia oraz poszerzy naszą ofertę edukacyjną dla Podkarpacia.

Planuje się stałe podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej pod względem merytorycznym, metodycznym i językowym, w celu prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie naukowym (pozyskując środki na ich finansowanie m.in. w konkursach NCBIR).

W ramach Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badan Innowacyjnych rozwijana będzie działalność naukowa pracowników oraz studentów INoZ. Zostaną utworzone kolejne Studenckie Kola Naukowe, które pozwolą studentom rozwijać ich pasje naukowe oraz nabywać doświadczenia w prowadzaniu badan naukowych i publikowaniu ich wyników. Kolejnym działaniem ukierunkowanym na rozwój studentów będzie organizacja letnich szkół dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami. Letnie szkoły będą przedsięwzięciem ogólnopolskim integrującym środowisko młodych naukowców oraz promującym jednostkę na forum ogólnopolskim. Planuje się stałe podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej pod względem merytorycznym, metodycznym i językowym, w celu prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie naukowym (pozyskując środki na ich finansowanie m.in. w konkursach NCBIR).

 

W perspektywie krótkoterminowej najistotniejszymi działaniami będą:

 • umiędzynarodowienie studiów i zwiększenie dostępności kierunku dla studentów zagranicznych poprzez utworzenie ścieżki kształcenia w języku angielskim,
 • wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych,
 • wzmocnienie jakości prowadzonych przez INoZ konferencji naukowych (np. rejestracja
  w bazie SCOPUS),
 • uruchomienie kształcenia podyplomowego
 • uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
  o zdrowiu.

W perspektywie średniookresowej:

 • rozszerzenie infrastruktury dydaktycznej INoZ (w tym termomodernizacja i wyposażenie budynku na ul. Marszałkowskiej dla kierunku fizjoterapia).
 • podniesienie potencjału dydaktycznego i naukowego nauczycieli akademickich poprzez odpowiedni dobór kadry nauczającej oraz jej ustawiczne dokształcanie pod względem merytorycznym i metodycznym oraz językowym w celu prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie,
 • przygotowanie krajowych i zagranicznych projektów badawczych finansowanych z grantów oraz zwiększenie międzynarodowej współpracy naukowej,
 • wzrost aktywności naukowej nauczycieli akademickich
 • uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu
 • organizowanie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (krajowymi i zagranicznymi) konferencji i sympozjów naukowych.
 • Rozwój struktury INoZ zgodnie z wynikającym zapotrzebowaniem

 

Strategy
of the Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences
for the years 2019-2022

Motto: There is nothing more valuable than knowledge

Scientia nulla res praestantior

 

The mission of the Institute of Health Sciences (INoZ) reflects the essential elements of the mission of the University of Rzeszów such as creating intellectual capital for the region based on highly qualified own staff, a modern scientific and didactic base, and innovative scientific research.

SWOT analysis of the development perspectives of the Institute of Health Sciences UR


Strengths
:

Highly qualified academic teachers in a group of research, research and teaching and teaching staff at INoZ.

 • Employee development expressed by raising academic degrees and an increase in the  number of employees among independent researchers (professors),
 • Authorization to confer doctoral degrees in health sciences,
 • Education of doctoral students within the framework of the UR Doctoral School enables accelerated development of young scientific staff in the discipline of health sciences,
 • Increasing number of publications in high-score journals according to the ministerial list of scientific journals and peer-reviewed conference materials,
 • Fields of study conducted in the discipline of health sciences: physiotherapy, emergency medicine, nursing, midwifery, public health, dietetics,
 • Didactic base meeting educational standards. Monoprofile Center for Medical Simulation ("SIMhealth Project - Nursing and Midwifery of the 21st Century. Development of Practical Training of Nurses and Midwives using the Monoprofile Center for Medical Simulation at the College of Medical Sciences of the University of Rzeszów" implemented under the Operational Program ‘Knowledge Education Development’ 2014-2020),
 • Internationalization of scientific and didactic activities. INoZ employees conduct active scientific and research cooperation (e.g. publications, research projects, study visits). Employees and students benefit from the international Erasmus+ program,
 • Student Research Clubs operating at the INoZ enable students to develop their passion for science and to gain experience in conducting and presenting scientific research,
 • Updating of education programs (curricula), fields of study conducted by INoZ taking into account the opinions of external interesants (collaborators), analyzes of the labor market, experience of foreign universities and organizations, health needs of the society, the current state of knowledge and trends of changes in preparation for professional activity,
 • Internal education quality assurance system based on the development of own scientific staff and research-didactic infrastructure, on training programs adapted to educational standards (nursing, midwifery, physiotherapy, emergency medicne) and the National Qualifications Framework (dietetics, public health) with the participation of regional employers, as well as on effective procedures for verifying learning outcomes and organizing the course of study,
 • Organization of student internships and apprenticeships in outstanding public and private health care units, sanatoriums, recreation centers, Social Care Centers not only in the Podkarpackie province or in the whole country, but also abroad.

Chances:

 • Didactic and scientific cooperation with Universities and local State Vocational Schools under the launched project of Monoprofile Medical Simulation Centers for Midwives and Nurses.
 • Student and graduate internships. Career Office monitoring the career of university graduates. Information obtained through internships, systematic consultations with potential employers of the medical sector, development of monitoring of the UR Career Office and other sources will serve the continuous improvement of education programs in all types of studies conducted by the Institute.
 • International cooperation, as well as the systematic modernization of the equipment base, will allow for a significant acceleration of the development of the scientific staff and their participation in research using modern technologies, aimed at obtaining practical effects in the field of improving medical procedures. This gives us the chance to publish the results of research process in a high-level national and international scientific journals.
 • Current fields of study are oriented on modern technologies and current labor market needs. Adapting education programs to European standards and the expectations of the medical community creates an opportunity to maintain a stable level of recruitment, as well as to prepare students well for the requirements of the modern medical labor market oriented on high technologies with a noticeable increase in treatment effectiveness.
 • Planned launch of new fields of study at the first and second level: occupational therapy, optometry, hearing prosthetics, medical rescue.
 • Wider use of post-doctoral scholarships and scientific internships in the development of the Institute's employees.
 • Continuation of ongoing projects and active involvement in new projects that are part of the next strategic regional plans for 2021-2027, in the framework of a new international programs.
 • Competitions that activate the process of building the University's Third Mission, enabling the College of Medical Sciences of the University of Rzeszow to establish relations with the local community with potential recipients of the didactic offer before they decide on further education.
 • Implementing, within the unit, the scientific promotion mechanism and the education quality assurance system.

Weaknesses:

 • Lack of employee motivation system, which contains key elements such as good atmosphere, good organization of work, opportunity for professional development, building organizational culture, fair politics and management of human resources.
 • Insufficiently developed system of monitoring the careers of graduates.
 • Lack of postgraduate education in the field of health sciences.
 • Insufficient didactic offer in the field of public health resulting in low recruitment.
 • In the interests of the competitiveness of our educational offer on the international education market, there is no sufficiently developed education in English. The Institute's offer does not include courses that are conducted in English. Insufficient participation in research and educational programs financed by NCN, NCBiR, the European Union and other beneficiaries.
 • Insufficient staff of independent researchers (professors), which would allow strengthening the INoZ and transforming existing Departments into Chairs, as well as a threat related to future maintaining the Doctoral School in the discipline of health sciences.
 • Insufficient level of cooperation with regional partners - other institutions of higher education in the Podkarpackie province, Health Care Units - in the plan for the development of new forms of scientific and application activities for the Podkarpackie province.

Threats:

 • Lack of entitlement to confer habilitation qualifications in the discipline of health sciences hampers the possibility of creating new fields of study resulting from the demand on the labor market.
 • Possible strong decline in the number of candidates for studies, especially extramural, associated with demographic decline, competition from other universities, and weaker preparation of young people to study in medical fields.
 • College funding level inadequate to developmental plans.
 • Lack of didactic base that fully meets the needs of education in currently conducted and planned fields of study, in particular lecture and seminar rooms.
 • Lack of a university hospital for conducting clinical trials and educating students.
 • InoZ funding level insufficient for current and planned needs, especially in the area of science.
 • Probable decrease in the recruitment level due to the lack of an educational offer
  in English language.
 • The standard of social and living facilities (Student Houses with infrastructure) does not fully meet the contemporary requirements and expectations of students.

 

The Institute's strategy resulting from the SWOT analysis

 
The assumptions of the INoZ strategy are in line with the strategy of the University of Rzeszów and include the following development goals:

 • Educating students in accordance with the needs of the labor market in the field of health, economy, public life and the current state of medical sciences, health sciences and sciences about physical culture, implemented with particular care for their quality and practical application, including the use of opportunities created by various interdisciplinary forms of education, developing the offer of postgraduate studies and other forms of training.
 • Increasing the amount, quality and effectiveness of scientific research in health sciences ensuring INoZ a permanent presence in national and international research and application projects and programs, as well as special care for the development of scientific staff, including independent researchers (professors).
 • Systemic and professional building of relations with the medical environment of the region by engaging in various research for increase health care standards, through the transfer of knowledge on modern technologies, as well as through the development of practical specializations of curricula and dissemination of scientific achievements of INoZ and improvement of forms of dissemination of knowledge.
 • Building relationships with enterprises, economic, cultural and social institutions.
 • Design and implementation of research oriented on practical results (commercialization of research results).
 • Further development of the INoZ didactic base.
 • Construction of the University Hospital.
 • Beginning of new infrastructure investments (construction of scientific laboratories).
 • Modernization and equipment of the scientific and didactic building for the field of physiotherapy and development of the scientific and didactic base of such fields as dietetics, emergency medicine and public health.

The strategic scientific direction of INoZ development assumes special care for the development of young, independent scientific staff in the discipline of health sciences.
Investments directed at the development of own scientific and research infrastructure are subordinated to this goal, in particular the unique equipment base allowing to conduct scientific research at the highest level.
It also opens opportunities for international scientific cooperation based on the Nature and Medical Center for Innovative Research, INoZ departments and research laboratories, and for wider participation in the creation and implementation of new technologies together with health care units of the Podkarpacie province. Increasing the status of a scientific journal published by the UR publishing house "European Journal of Clinical and Experimental Medicine" and scientific conferences implemented by INoZ.

Among the specific scientific goals should be mentioned as primary:

 • obtaining the entitlement to confer habilitation qualifications in the discipline of health sciences.

Obtaining the above mentioned rights gives the opportunity to launch postgraduate studies in the field of modern medical technologies and procedures, which will significantly translate into the development of the scientific and research staff of the University and the Province, increase in the quality of education and expand our educational offer for the Podkarpackie Province.
It is planned to constantly improve the competence of the teaching staff in terms of content, methodology and language in order to conduct classes at the highest scientific level (obtaining funds for their funding, among others, in NCBIR competitions).
In the framework of the Centre for Innovative Research in Medical and Natural Sciences, the scientific activity of INoZ employees and students will be developed. Further Student Research Clubs will be created in order to allow students to develop their scientific passions and acquire experience in conducting research and publishing their results. The organization of summer schools for students showing outstanding achievements will be another activity aimed at developing students. The summer schools will be a nationwide undertaking integrating the environment of young scientists and promoting the unit on a national forum. It is planned to constantly improve the competence of the teaching staff in terms of content, methodology and language in order to conduct classes at the highest scientific level (obtaining funds for their funding, among others, in NCBIR competitions).

In the short-term perspective, the most important actions will be:

 • internationalization of studies and increasing accessibility to foreign students by creating a learning path in English,
 • strengthening international cooperation in the field of scientific research,
 • strengthening the quality of scientific conferences conducted by INoZ (e.g. registration in the SCOPUS database),
 • launching post-graduate education,
 • obtaining the right to confer habilitation degree in the health sciences.

In the medium-term perspective:

 • extension of the INoZ teaching infrastructure (including thermo-modernization and equipment of the building at Marszałkowska St. for the field of physiotherapy),
 • increasing the didactic and scientific potential of academic teachers through the appropriate selection of teaching staff and their continuous training in terms of content, methodology and language in order to conduct classes at the highest level possible,
 • preparation of domestic and foreign research projects financed from grants and increasing international scientific cooperation,
 • increase of scientific activity of academic teachers,
 • obtaining of further degrees and titles in the discipline of health sciences,
 • organizing conferences and symposia in cooperation with other academic centers (domestic and foreign),
 • development of the INoZ structure in accordance with the resulting demand