SRPC12-1-2022

SRPC-ID: SRPC12-1-2022  | Opublikowano online: 25-09-2022   |   ARTYKUŁ ORYGINALNY

Dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa u osób pracujących w zawodzie pielęgniarki, kosmetologa oraz kosmetyczki

Mroczkowska Zofia1ABCDEF | Mroczkowska Jolanta1ABCDE

Wkład autorów: A – Projektowanie badań; B – Gromadzenie danych; C – Analiza statystyczna; D – Interpretacja danych; E – Przygotowanie manuskryptu; F – Wyszukiwanie literatury; G – Pozyskiwanie funduszy

Afiliacja autorów:
1Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Pages: 4-12

Cite this article: Mroczkowska Z., Mroczkowska J. (2022) Dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa u osób pracujących w zawodzie pielęgniarki, kosmetologa oraz kosmetyczki. Scientific Review of Physical Culture 12, p.4-12.

Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy: Najbardziej rozpowszechnioną dolegliwością układu mięśniowo-szkieletowego w XXI wieku są zespoły bólowe kręgosłupa. Według badań innych autorów w ciągu życia osobniczego cierpi na nie ok. 75–80% populacji. Głównym celem pracy jest określenie jakiemu procentowi populacji pielęgniarek, kosmetyczek oraz kosmetologów towarzyszą dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa, porównanie do siebie wyników i wyciągnięcie wniosków.
Materiał i metody: Utworzono dwie grupy badawcze. Grupę A stanowiła 91 kosmetyczek oraz kosmetologów, grupę B stanowiło 76 pielęgniarek. W pracy wykorzystano badanie ankietowe.

Wyniki: Dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa stwierdzono w większym procencie w grupie A - u 89%, a w grupie B u 40% badanych. W grupie A największym czynnikiem powodującym dolegliwości bólowe w trakcie pracy było utrzymywanie odchylonego od pionu kręgosłupa, z pochyleniem do przodu. Grupa B dolegliwości bólowe wiązała przede wszystkim z dźwiganiem ,,ciężarów”, a także schylaniem się. Przeciążenie dolnych segmentów kręgosłupa wśród badanych nie wiązało się z nadwagą, wyniki badań wskazują, że większość badanych posiadało prawidłowy współczynnik BMI.

Wnioski: Wyniki badań wskazują, że dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa w dużym stopniu są powiązane z utrzymywaniem w pracy odchylonego od pionu kręgosłupa, z pochyleniem do przodu, pozycji nieprawidłowej pod względem wiedzy ergonomicznej. Daje to empiryczne podstawy do wprowadzenia treści z zakresu profilaktyki chorób zawodowych, w kształceniu badanych grup.

Słowa kluczowe: kręgosłup, ból, profilaktyka, ergonomia

Abstract:

Introduction and purpose of the work: The most common ailment of the musculoskeletal system in the 21st century are back pain syndromes. According to studies by other authors, about 75–80% of the population suffer from them during individual life. The main aim of the study is to determine what percentage of the population of nurses and cosmetologists is accompanied by pain in the lower spine, compare the results and draw conclusions.

Material and methods: Two research groups were established. Group A comprised 91 beauticians and cosmetologists, group B comprised 76 nurses. A questionnaire survey was used in the work.

Results: Pain in the lower segments of the spine was found in a greater percentage in group A - in 89%, and in group B in 40% of respondents. In group A, the greatest factor causing pain during work was keeping the spine inclined from the vertical, with a forward inclination. In group B, the pain was associated primarily with carrying heavy loads, as well as bending down. Overloading the lower segments of the spine among the respondents was not associated with overweight, the results of the studies indicate that most of the respondents had a normal BMI ndex.

Conclusions: The results of the research show that the pain of the lower spine segments is largely related to the maintenance of a spine inclined from the vertical, with a forward inclination, in an incorrect position in terms of ergonomic knowledge. There are empirical grounds for introducing content in the field of prevention of occupational diseases in the education of the surveyed groups.

Keywords: spine, pain, prophylaxis, ergonomics