Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Poziom i forma studiów

I i II STOPNIA, STACJONARNE

Opis kierunku/specjalności (jeśli są prosimy o ich wymienienie i opisanie)

Kierunek turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno - prawnych. Kierunek ten pozwala nabyć umiejętności przydatne w zawodzie pilota wycieczek, przewodnika miejskiego lub terenowego, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Turystyka kulturowa i historyczna w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych kierunków związanych z turystyką prezentuje wiedzę humanistyczną z zakresu historii i kultury świata oraz dziejów Polski. Zaznajamia i uczy interpretacji zasobów kultury materialnej i niematerialnej. Przybliża miejsca, postacie, produkty (m.in. kulinarne, rzemieślnicze), historyczne i współczesne wydarzenia, które stanowią o atrakcyjności poszczególnych regionów turystycznych.

Specjalności na I stopniu studiów:

 • Turystyka Kulturowa Europy Śródziemnomorskiej;
 • Turystyka Kulturowa Regionu Karpackiego;
 • Turystyka Kulturowa Regionu Bałkańskiego.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Przewodnik miejski;
 • Przewodnik terenowy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji imprez turystycznych, w tym w szczególności popularyzujących dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo. Są przygotowani do pracy w biurach podróży i posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców. Posiadają umiejętności i kompetencje do prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz pracy jako przewodnik miejski lub terenowy. W ramach zajęć studenci mają możliwość odbycia kursu pilota (studia I stopnia) oraz kursu przewodnika miejskiego lub terenowego (studia II stopnia). Ukończony kurs potwierdzony jest zaświadczeniem.

Absolwenci dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w skali regionu, Polski oraz Europy. Potrafią animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy. Posiadają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego. Umieją koordynować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury. Absolwenci są przygotowani do pracy w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.

Absolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje w zakresie:

 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
 • organizacji imprez turystycznych,
 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia w:

 • sektor publiczny: jednostki administracji publicznej i jednostki samorządowe związane z turystyką lub kulturą, oraz instytucje i organizacje branżowe zajmujące się upowszechnianiem i organizacją turystyki (np. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Organizacja Turystyczna), punkty informacji turystycznej, muzea, skanseny i miejsca pamięci, instytucje muzealno – historyczne (m.in. jako przewodnicy, animatorzy kultury);
 • sektor prywatny: firmy komercyjne prowadzące działalność w zakresie turystyki lub kultury  (np. przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, agencje promocyjne, redakcje mediów, prywatne muzea, izby regionalne itp.);
 • sektor: organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sektorze turystyki i kultury (Lokalne Grupy Działania, fundacje, stowarzyszenia itp.).