Informacje dla kandydata

 

Turystyka historyczna i kulturowa 
Studia I stopnia 

Charakterystyka ogólna 

Kierunek turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno - prawnych. Kierunek ten pozwala nabyć umiejętności przydatne w zawodzie: pilot wycieczek, przewodnik, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Turystyka kulturowa i historyczna w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych kierunków związanych z turystyką prezentuje wiedzę humanistyczną z zakresu historii i kultury świata oraz dziejów Polski. Zaznajamia i uczy interpretacji zasobów kultury materialnej i niematerialnej. Przybliża miejsca, postacie, produkty (m.in. kulinarne, rzemieślnicze), historyczne i współczesne wydarzenia, które stanowią o atrakcyjności poszczególnych regionów turystycznych.00, 

Specjalność: Turystyka Kulturowa Europy Śródziemnomorskiej 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie działań na styku kultury i turystyki w krajach basenu Morza Śródziemnego w tym tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej. 

Specjalność: Przewodnik i Organizator Turystyki Wschodniej 

Absolwent otrzymuje przygotowanie dające mu kwalifikacje i umiejętności do pracy jako przewodnik, pilot i organizator turystyki w krajach Europy Wschodniej. Dzięki temu uzyskuje uprawnienia do organizacji i prowadzenia wycieczek dla różnorodnych grup turystycznych. 

Specjalność: Animator Turystyki Kulturowej Regionu Karpackiego 

Absolwent otrzymuje przygotowanie dające mu kwalifikacje do pracy jako animator z różnorodnymi grupami turystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem krajów Regionu Karpackiego. Dzięki temu uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć animacyjnych oraz imprez dla  różnorodnych grup turystycznych. 

 

Perspektywy zatrudnienia: 

 • biurach podróży;
 • punktach informacji turystycznej;
 • organizacjach i stowarzyszeniach branżowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki;
 • muzeach i instytucjach kultury;
 • jednostkach administracji publicznej i jednostkach samorządowych związanych z turystyką lub kulturą;
 • agencjach promocyjnych i mediach.

 

Studia II stopnia 

Absolwent II stopnia kierunku Turystyka Historyczna i Kulturowa posiada rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie dziejów społecznych i gospodarczych oraz historii kultury materialnej od starożytności do współczesności, zorientowaną na praktyczne zastosowanie w działalności turystycznej, kulturalnej, medialnej i reklamowej; pogłębioną wiedzę metodologiczną pozwalającą na wykonywanie zadań w obsłudze ruchu turystycznego i orientowanie się w zasadach tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w branży turystycznej. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy o krajobrazie geograficznym i kulturowym, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z historią kultury i z zabytkami dziedzictwa kulturowego, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i praktycznych a także różnych źródeł: pisanych, ikonograficznych i materialnych; umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komunikacji społecznej oraz medialnej w celu zdobycia, wymiany i upowszechniania informacji na temat dorobku kultury materialnej, duchowej i społecznej człowieka. Zasób pozyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala mu na pełnienie roli przewodnika oraz animatora turystycznego w poszczególnych regionach turystycznych (zależnie od wybranej specjalności) oraz popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia, w dziedzinie nauk humanistycznych. 

 

Specjalność: Turystyka etnograficzna Bałkanów 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie badań oraz różnorodnej działalności na styku kultury i turystyki w krajach Półwyspu Bałkańskiego, oraz tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej. 

 

Specjalność: Turystyka miejska Polski 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie badań oraz różnorodnej działalności na styku kultury i turystyki w Polsce, oraz tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki miejskiej. 

 

Specjalność: Turystyka regionalna 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podejmowanie badań oraz różnorodnej działalności na styku kultury i turystyki w regionie Podkarpacia, oraz tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej i krajoznawczej. 

 

Perspektywy zatrudnienia: 

 • biurach podróży;
 • punktach informacji turystycznej;
 • organizacjach i stowarzyszeniach branżowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki;
 • muzeach i instytucjach kultury;
 • jednostkach administracji publicznej i jednostkach samorządowych związanych z turystyką lub kulturą;
 • agencjach promocyjnych i mediach;
 • przygotowanie do studiów III stopnia i do dalszej pracy naukowej.