Ogłoszenia

Przedmioty do wyboru kierunek polonistyka stosowana studia 1. stopnia, rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Rok II, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny
W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów

 

Dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR, Dyskursy modernizacyjne w prasie galicyjskiej pierwszej połowy XIX wieku

Problematyka wykładu:

 1. Lwowski rynek prasowy przed 1830 rokiem – rekonesans
 2. Metamorfozy programowe „Gazety Lwowskiej”
 3. W kręgu pism czasowych – „Ziewonia”, „Album na korzyść pogorzelców” oraz „Prace Literackie”
 4. Przedsięwzięcie prasowe Ludwika Zielińskiego – „Lwowianin”
 5. Idee modernizacyjne „Dziennika Mód Paryskich”
 6. Jan Dobrzański jako twórca nowoczesnego dziennikarstwa prasowego
 7. Prasa okresu galicyjskiej Wiosny Ludów
 8. Idee „Gazety Narodowej” wobec zjawiska emantycypacji Rusinów

 

Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR, Censorship in Literature and Culture (wykład w j. angielskim)*

Problematyka wykładu:

 1. Introductory remarks: terms, methods and ideas of studies of communication control in culture. Basic issues: discourse, freedom of speech, compelled speech, censorship, patronage, propaganda
 2. History of censorship: from ancient concepts of taboo to contemporary modes of Internet censorship
 3. Types of censorship: political, religious, social and customary censorship
 4. Levels of censorship: institutional, editorial and self-censorship
 5. Literary techniques of omitting the censorship
 6. Political censorship in XXth century in Western and Eastern Bloc
 7. Contemporary censorship of multimedia communication: advertisements, music, social media, films and internet
 8. Patronage and sponsorship as a form of control of literary discourse
 9. Propaganda in modern culture

*Studenci uczestniczący w roku akad. 2021/2022 w wykładzie monograficznym w j. angielskim prowadzonym przez dra hab. A. Lubonia, prof. UR powinni w roku akad. 2022/2023 uczestniczyć w wykładzie dra hab. T. Półchłopka, prof. UR.

 

Przedmioty do wyboru – 20 godz. (student/ka zalicza obydwa przedmioty):

A. Kultura miasta i regionu – dr hab. A. Kucharska-Babula, prof. UR, mgr M. Głos
B. Środowiskowe odmiany polszczyzny – dr M. Kułakowska

 


 

 

Zajęcia w formie zdalnej w dniach 17-18 listopada 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa w dniach 17-18 listopada 2022 r. odbywać się będą w formie zdalnej w trybie synchronicznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  


 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminarium licencjackiego (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  polonistyka stosowana, III rok, st. 1. stopnia

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: polonistyka stosowana, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023

Rok II

Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach:

 • Literatura pośród sztuk dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 • Literatura regionu dr Stanisław Dłuski

Wykład monograficzny:

 • Arcydzieła poezji polskiej XX wieku – dr Stanisław Dłuski


Rok III

Przedmiot do wyboru – student wybiera jeden przedmiot:

 • Literatura pośród sztuk dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 • Literatura regionu dr Stanisław Dłuski

 


 

 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
dla studentów kierunku polonistyka stosowana