Informacje dla kandydata

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – JĘZYK ANGIELSKI I ROSYJSKI

NOWY KIERUNEK w ofercie Kolegium Nauk Humanistycznych

jednolite studia magisterskie

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

  • język angielski – C2
  • język rosyjski – C1 (nauka rozpoczyna się od podstaw)
  • kolejny język wybrany w ramach lektoratu – B1

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE):

  • brak konieczności rekrutacji na studia II stopnia
  • obrona jednej pracy dyplomowej
  • tytuł zawodowy magistra
  • uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów we wszystkich typach szkół

Kierunek studiów przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów – języka angielskiego i języka rosyjskiego (z uwagi na to, że język rosyjski nie jest przedmiotem obligatoryjnym w szkołach średnich, studenci rozpoczynają naukę od podstaw). Plan studiów zawiera szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i doskonalenie kompetencji językowych w zakresie wybranych języków specjalistycznych i aspektów kulturoznawczych. Mimo iż program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie do wykonywania pracy nauczyciela, student ma możliwość poznania specyfiki innych zawodów wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (m. in. tłumacza). Zdobywa również zaawansowaną wiedzę dotyczącą użycia języka stosowanego w sferze szeroko pojmowanych usług, co czyni go osobą otwartą na potrzeby przyszłych uczniów i elastyczną na rynku pracy, kompetentną również w zakresie prowadzenia szkoleń językowych dla różnorodnych grup odbiorców (np. przedsiębiorców, pracowników administracji czy logistyki).

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku studiów nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski (jednolite studia magisterskie) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół: szkołach podstawowych, średnich, pomaturalnych, jak również w charakterze lektora na uczelniach wyższych i w szkołach językowych.

Kompetencje absolwenta:

  • Wiedza

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Zdobył on wiedzę w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, dydaktyki języków obcych, emisji głosu oraz technologii informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języka obcego.

  • Umiejętności

Ukończenie studiów jest równoznaczne z osiągnięciem efektów uczenia się przewidzianych dla tego kierunku, w tym znajomości języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 oraz kolejnego języka obcego nowożytnego, wybranego w ramach lektoratu – na poziomie B1.

  • Postawy społeczne

Absolwent jest gotów do podjęcia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego, zna praktyczne aspekty pracy w tym zawodzie, między innymi dzięki odbyciu praktyk przewidzianych w programie studiów.


Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz studiów podyplomowych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów (język angielski, język rosyjski) we wszystkich typach szkół. Nabyte podczas studiów umiejętności otwierają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia na innych stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych, np. w mediach, w sferze biznesu, transportu i logistyki, w firmach prowadzących działalność międzynarodową, instytucjach i organizacjach prowadzących współpracę z zagranicą, redakcjach, wydawnictwach czy biurach tłumaczeń. Absolwent może pracować jako lektor języków obcych na uczelniach wyższych i w szkołach językowych, prowadząc szkolenia dla różnorodnych grup odbiorców, w tym z zakresu wybranych języków specjalistycznych.