Ogólne informacje o kierunku

 

Studia na kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego przygotowują do wykonywania dwóch zawodów: nauczyciel logopeda oraz nauczyciel języka polskiego jako obcego. To studia pierwszego stopnia (trzyletnie), o specjalności nauczycielskiej. Absolwent/ka po ukończeniu studiów zdobędzie tytuł zawodowy licencjata i będzie mógł/mogła kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia. Zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3 do rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019; Dz.U. poz. 1450), pełne uprawnienia pedagogiczne student/ka zdobywa po pięciu latach kształcenia.

Po studiach licencjackich absolwent/ka nabywa kompetencje glottodydaktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą, a także jest przygotowany/a do podjęcia pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy. Może również współpracować z mediami i szkołami aktorskimi czy teatralnymi (logopedia artystyczna).

Celem kształcenia na tym kierunku jest kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów, którzy będą przygotowani do pracy jako nauczyciele logopedzi oraz nauczyciele języka polskiego i polskiej kultury na świecie: będą otwarci, a zarazem empatyczni i taktowni, ale przede wszystkim kompetentni.

 

Czytaj więcej:

Program studiów został podzielony na 7 modułów:

 1. Przedmioty ogólne i podstawowe – obejmują one lektorat wybranego języka obcego, zajęcia z wychowania fizycznego, a także wykłady z wiedzy o kulturze, historii Polski, ochrony własności intelektualnej; w ramach tego bloku student realizuje także dwa przedmioty do wyboru (jeden literaturoznawczy i jeden z zakresu nauk społecznych, z puli proponowanych corocznie przez uczelnię), a także zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.
 2. Przedmioty przygotowania pedagogiczno-psychologicznego – obejmują one cykl zajęć z psychologii i pedagogiki, a także wykłady z rozwoju mowy dziecka i pedagogiki specjalnej; cały blok jest obligatoryjny, realizowany na pierwszym i drugim roku, zanim student rozpocznie zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyki.
 3. Przedmioty przygotowania dydaktyczno-metodycznego – blok ten (obowiązkowy dla wszystkich studentów) został podzielony na trzy mniejsze grupy, obejmujące:
  C.1. ogólne przygotowanie dydaktyczne (zajęcia z podstaw dydaktyki, nowoczesnych metod nauczania i prowadzenia terapii oraz komunikowania się z uczniem i pacjentem),
  C.2. specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z logopedii,
  C.3. Specjalistyczne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego;
 4. Przedmioty przygotowania metodologicznego – ponieważ studia mają profil ogólnoakademicki, studenci powinni być włączani w badania naukowe; realizacji tego celu służy przede wszystkim blok zajęć prowadzonych na trzecim roku studiów: zajęcia z metodologii i seminaria, w trakcie których studenci przygotowują prace badawcze.
 5. Przedmioty kierunkowe – najobszerniejszy blok (obowiązkowy dla wszystkich studentów), został podzielony na trzy mniejsze. Pierwszy z nich to przedmioty językoznawcze, głównie gramatyka i kultura języka polskiego. Drugi blok obejmuje przedmioty z zakresu kształcenia logopedycznego; znalazły się tu zarówno medyczne podstawy zawodu logopedy, jak i diagnoza oraz terapia różnych wad wymowy, a także psychologiczne aspekty prowadzenia terapii i zajęcia pokazujące metody wspomagające terapię logopedyczną. Trzeci blok zajęć stanowi merytoryczne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego i obejmuje zagadnienia z zakresu bilingwizmu, gramatyki kontrastywnej, literatury i kultury polskiej, języka i kultury polskiej poza granicami kraju oraz elementów promocji polskiej literatury, kultury i języka.
 6. Przedmioty kierunkowe do wyboru – blok obejmuje trzy segmenty zajęć warsztatowych: literaturoznawczo-kulturoznawczy, glottodydaktyczny, społeczny; w ramach przedmiotów do wyboru studenci pierwszego i drugiego roku będą też musieli zrealizować dowolny projekt badawczy, polegający na przygotowaniu materiałów dydaktycznych, przeprowadzeniu badań przesiewowych, uczestnictwie w konferencji studenckiej, zorganizowaniu dnia logopedy, dni polonijnych itp.
 7. Ostatni blok stanowią praktyki.