Jak są zorganizowane praktyki studenckie?

 

Na kierunku praktyka została zaplanowana tak, że na studiach pierwszego stopnia student realizuje pełny blok przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyczno-metodycznego, a także 75 godz. praktyk z zakresu logopedii i 30 godzin praktyk z nauczania języka polskiego jako obcego. Pozostałe godziny (105 godz.) student zrealizuje w trakcie studiów II stopnia.

Praktyki odbywają się w placówkach krajowych, ale dla chętnych będą organizowane także praktyki w szkołach polonijnych poza granicami kraju, m.in. na Litwie, Zaolziu oraz w Europie Zachodniej.

 

Czytaj więcej:

Praktyki  prowadzone są w ciągu dwóch semestrów studiów: jeden dzień w tygodniu w semestrach czwartym i piątym jest przeznaczony na zajęcia w szkołach podstawowych, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach polonijnych. Praktykę rozliczaną w semestrze 5. student może odbyć także we wrześniu – zwłaszcza dotyczy to sytuacji odbywania praktyk w szkołach polskojęzycznych poza granicami kraju.

  • W ciągu semestru czwartego student uczestniczy w 45 godz. praktyki pedagogicznej i równocześnie realizuje 30 godz. praktyki zawodowej z zakresu logopedii; praktyki mają charakter zajęć asystencko-hospitacyjnych, a student zdobywa za nie 5 pkt. ECTS
  • W ciągu semestru piątego student realizuje 45 godz. praktyk z zakresu logopedii oraz 30 godz. z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego; za praktykę zawodową o charakterze zajęć asystencko-hospitacyjnych oraz obejmujących samodzielne prowadzenie zajęć student w sumie zdobywa 4 pkt. ECTS. Praktyki zaliczane w semestrze piątym mogą zostać zrealizowane również we wrześniu (np. w szkole polskiej na Litwie, Ukrainie czy Zaolziu)

 

LOGOPEDIA

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

Studenci studiów I stopnia odbywają łącznie 75 godzin praktyki zawodowej z zakresu logopedii:

  • w trakcie trwania semestru IV – 30 godzin ( 15 godz. - obserwacja lekcji/terapii, 15 godz. - współprowadzenie lekcji/terapii)
  • w trakcie trwania semestru V – 45 godzin (15 godz. – obserwacja lekcji i współprowadzenia, 30 godz. – prowadzenie lekcji); tę część praktyk student może odbyć także we wrześniu, czyli przed rozpoczęciem semestru 5, ale jest ona zaliczana w semestrze 5.

W okresie praktyki studenci obserwują oraz przeprowadzają samodzielnie zajęcia z zakresu terapii logopedycznej u opiekuna oraz ewentualnie innego logopedy pracującego w danej placówce.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia odbywają praktyki w przedszkolach, szkołach podstawowych w kl. IV-VIII oraz innych placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Studenci studiów I stopnia odbywają łącznie 30 godzin praktyki zawodowej z zakresu logopedii w trakcie trwania semestru V – 30 godzin ( 15 godz. - obserwacja lekcji, 15 godz. - współprowadzenie lekcji oraz samodzielne prowadzenie kliku jednostek)

W okresie praktyki studenci obserwują oraz przeprowadzają samodzielnie zajęcia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego u opiekuna oraz ewentualnie innego nauczyciela tego samego przedmiotu, pracującego w danej placówce.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia odbywają praktyki w szkołach podstawowych oraz innych placówkach oświatowych i opiekuńczych (szkołach polonijnych, szkółkach niedzielnych za granicą, kursach dla obcokrajowców itp.).