Dla kogo są przeznaczone te studia?

 

Studia na kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego to propozycja dla osób, które chciałyby w przyszłości pracować z dziećmi i dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami mowy oraz z osobami, które chciałyby uczyć innych języka polskiego jako obcego.

Oferta studiów kierowana jest do maturzystów – absolwentów liceów, techników, liceów profilowanych – o zainteresowaniach głównie humanistycznych (ale również ścisłych – przyrodniczych, medycznych (nauk o zdrowiu) czy nauk społecznych), a także absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza nauczycielskich.

 

Czytaj więcej:

Kierujemy ofertę do tych kandydatów, którzy chcą doskonalić znajomość języka polskiego w zakresie przydatnym do uczenia go obcokrajowców, nabyć umiejętności niezbędne do komunikowania się z ludźmi z różnych kultur, a także do tych absolwentów, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat oceny zjawisk logopedycznych.

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego oczekuje się świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Kandydaci powinni w szczególności:

 • cechować się empatią,
 • mieć nienaganną wymowę,
 • mieć dobry słuch fonematyczny,
 • mieć nienaganną budowę aparatu artykulacyjnego (np. prawidłowy zgryz),
 • być otwarci na inne kultury,
 • być otwarty na doświadczenia w kontakcie z obcokrajowcami,
 • komunikatywnie posługiwać się językiem polskim,
 • mieć zainteresowania humanistyczne.

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, przy czym za 1% wyników z egzaminu na poziomie podstawowym przyznaje się 1 punkt, a na poziomie rozszerzonym – 2 punkty, a także przeprowadzany na uczelni egzamin wstępny mający formę rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy:

 1. motoryka narządów artykulacyjnych – ocena motoryki warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy na podstawie prób wskazanych przez członków komisji (m.in. próby z testu H. Rodak);
 2. wyrazistość i prawidłowość artykulacji – oceniana na podstawie rozmowy, powtarzania logatomów i łamańców językowych;
 3. wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia – oceniana na podstawie swobodnej rozmowy oraz czytania;
 4. słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny (test paronimów).

Każdy z elementów oceniany jest w kategoriach: ocena negatywna – ocena pozytywna. Negatywna ocena z jednego z wyżej wymienionych elementów wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny (część pisemna), zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.  Studia są uruchamiane dla grupy składającej się minimum z 15 osób.