Czego nauczy się student kierunku?

 

Absolwent(ka) będzie miała ogólne wykształcenie humanistyczne, psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne i glottodydaktyczne. Zdobędzie wiedzą teoretyczną i praktyczną z kilku różnych obszarów: 1. Językoznawstwa (przede wszystkim fonetyka i kultura słowa), 2. Literaturoznawstwa (kluczowe dzieła literatury polskiej i światowej, podstawy teorii literatury i poetyki), 3. Psychologii i pedagogiki, 4. Anatomii i neurologii, 5. Terapii zaburzeń mowy, 6. Glottodydaktyki (nauczanie języka polskiego jako obcego), 7. Podstaw kultury polskiej. Student(ka) zapozna się więc z lingwistycznymi podstawami logopedii, ale również z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych.

 

Czytaj więcej:

Absolwent(ka) poznaje możliwości i ograniczenia komunikacyjne człowieka, ma gruntowną wiedzę o medycznych podstawach pracy logopedy (wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, anatomii narządów mowy), językowych podstawach logopedii (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka; jednak przede wszystkim zna zasady prawidłowej artykulacji głosek polskich). Zapoznaje się z etapami rozwoju mowy dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobywa umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, poznaje także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Potrafi samodzielnie przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, zaplanować i poprowadzić terapię logopedyczną mowy dzieci z niepełnosprawnościami, korekcję wadliwie wymawianych głosek, terapię wybranych zaburzeń mowy, jak dyslalia, zaburzenia płynności mowy, oligofazja i inne.

Absolwent(ka), prócz wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego, ma podstawową wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, zna sylwetki i dzieła najważniejszych postaci z polskiej kultury. Analizuje teksty literackie, a także dyskutuje na ich temat. Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym: poznaje polski teatr czy kinematografię. Zna specyfikę pracy z dzieckiem bilingwalnym, w tym metodologię postępowania dydaktycznego – jest przygotowany(a) do nauczania języka polskiego obcokrajowców oraz dzieci dwujęzycznych.

Absolwent(ka) logopedii zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym zna terminologię z zakresu logopedii i glottodydaktyki Ponadto absolwent(ka) jest wyposażony(a) w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym.

Absolwent(ka) zostaje wyposażona w szereg kompetencji społecznych, pozwalających na rzetelne rozpoznawanie problemów komunikacyjnych, ich diagnozowanie i terapię, ale także na prowadzenie skutecznych działań profilaktycznych. Absolwent(ka) jest przygotowany(a) do pracy z otoczeniem pacjenta/ucznia, stwarzając osobom z problemami komunikacyjnymi szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.