Co, poza uczestniczeniem w zajęciach, robi student IPiD?

 

Studenci Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to pomysłowi i kreatywni ludzie, biorący udział w inicjatywach naukowych, popularyzatorskich, organizacyjnych i kulturalnych, także charytatywnych. W instytucie działają koła naukowe, organizowane są konferencje, dni otwarte, dni instytutu. Nasi studenci biorą udział w pracach Samorządu Studenckiego, współpracują ze studenckimi mediami, organizują imprezy kulturalne i rozrywkowe. W ramach programów wymiany studenckiej mogą wyjechać na jeden semestr studiów do innej uczelni partnerskiej w kraju lub za granicę.

 

Czytaj więcej:

Młodzi adepci nauki związani z Instytutem Polonistyki i Dziennikarstwa podejmują badania naukowe, a rezultaty ich dociekań są prezentowane na konferencjach naukowych i publikowane w monografiach zbiorowych studenckich i doktoranckich. Formami aktywności naukowej i popularyzatorskiej studentów w IPiD są przede wszystkim:

  1. koła naukowe (w instytucie działa ich sześć, a pracują w 12 sekcjach) ,
  2. czasopisma studenckie,
  3. studenckie stacje: radiowa i telewizyjna,
  4. studenckie konferencje i sesje naukowe,
  5. studenckie monografie naukowe.

W ramach działalności kół naukowych organizowane są różne imprezy popularyzujące naukę, promujące studencką aktywność, m.in. konferencje, warsztaty szkoleniowe, cykliczne konkursy (np. konkurs recytatorski Fantastycznie lutnia nastrojona, konkurs krasomówczy i debat oksfordzkich, Dyktando Uniwersyteckie itp.), debaty naukowe, dyskusje o literaturze, obozy naukowe, sympozja i panele dyskusyjne, wyjazdy badawcze, wykłady otwarte, spotkania z literatami i twórcami kultury, wieczory filmowe itp. Studenci zachęcani są też do twórczości literackiej. Wart podkreślenia jest ponadto fakt, że w ramach działalności kół naukowych studenci prowadzą także działalność charytatywną. Bardzo ciekawą inicjatywą kilku kół naukowych jest na przykład projekt Bajki od dużych dla małych  - studenci sami piszą teksty bajek, ilustrują je, nagrywają i organizują imprezę, podczas której czytają bajki dzieciom i wręczają im egzemplarze.

Studenci korzystają z programów MOST i ERASMUS+. W ramach tych programów mogą studiować przez jeden semestr na innej uczelni i poznawać język oraz kulturę kraju goszczącego, zawierać nowe, ciekawe znajomości, uczyć się od mistrzów.

Dzięki współpracy Instytutu z wieloma ogólnopolskimi i samorządowymi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, artystycznymi, regionalną telewizją, radiem, prasą i mediami cyfrowymi nasi absolwenci mają możliwość zdobycia wartościowej praktyki zawodowej, a także podjęcia w nich pracy.