Co może robić absolwent tych studiów?

 

Absolwent(ka) kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego nabywa kompetencje glottodydaktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą, a także jest przygotowany do podjęcia pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy. Może również współpracować z mediami i szkołami aktorskimi czy teatralnymi (logopedia artystyczna). Absolwent(ka) jest przygotowany(a) do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Czytaj więcej:

Student(ka) może kontynuować edukację na studiach magisterskich, które dadzą pełne uprawnienia do wykonywania trzech zawodów:

  1. logopedy,
  2. nauczyciela logopedy,
  3. nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Absolwent(ka) będzie mógł(mogła) prowadzić terapię logopedyczną w:

  1. ośrodkach oświatowych (przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
  2. placówkach podlegających służbie zdrowia (poradnie logopedyczne w przychodniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, prywatne gabinety współpracujące z NFZ),
  3. prywatnych gabinetach logopedycznych.

Ponadto będzie mógł uczyć języka polskiego jako obcego w szkołach na wszystkich poziomach edukacji w Polsce i za granicą, a także będzie mógł być egzaminatorem z zakresu języka polskiego jako obcego.