Sylwetka Absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku Lingwistyka stosowana

 

I stopień

 

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia I stopnia) ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa oraz kultury krajów obszarów językowych A, B i C.*

 

Dysponuje zatem kluczowymi kompetencjami wynikającymi z ukończonego kierunku studiów oraz aktualnych potrzeb rynku, do których można zaliczyć przede wszystkim:

  • odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomość wybranych języków zgodną z wymogami określonymi w opisie poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: język B i C na poziomie C1;
  • znajomość podstawowej terminologii z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i przekładoznawczych w odniesieniu do języków studiowanych w ramach kierunku studiów;
  • znajomość podstawowych zasad dotyczących przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych i ustnych: posiada podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych, wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego – z zakresu języka biznesu, prawa, korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, języka medycznego, marketingu i reklamy; potrafi stosować nowoczesne technologie informacyjne pomocne w procesie tłumaczenia, w tym tłumaczenia tekstów specjalistycznych;
  • podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, jak również orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym danych obszarów językowych (np. media, teatr, film).

 

Dzięki możliwości odbycia jednego lub dwóch semestrów studiów w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ oraz uczestnictwu w dodatkowych warsztatach i seminariach organizowanych dla studentów absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji językowych, (miedzy)kulturowych i translatorskich. Ponadto cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji.

 

Kontynuacja studiów

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

 

*Język A: język polski, język B: wiodący język obcy, język C: dodatkowy język obcy.

 

 

II stopień

 

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia II stopnia) ma uporządkowaną zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa, przekładoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii (dotyczącą w szczególności kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego).

 

Absolwent nabywa szczególne kompetencje w zakresie biegłej znajomości języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto absolwent posiada umiejętność przekładu w zakresie trzech języków: ojczystego (język A) i dwóch języków obcych B (wiodący język obcy) i C (dodatkowy język obcy).  Formułuje w języku ojczystym i obcym zaawansowane wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta i właściwie interpretuje kompleksowe teksty użytkowe i akademickie. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. Poznaje i używa w sposób biegły rozmaitych stylów i rejestrów językowych. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji, potrafi prowadzić debatę. Umiejętnie stosuje zasady komunikacji międzykulturowej.

Biegła znajomość dwóch języków obcych mająca obecnie kluczowe znaczenie na rynku pracy to podstawowy atut absolwenta tego kierunku.

W trakcie zajęć translatorskich student poznaje w stopniu rozszerzonym zasady przekładu i nabywa pogłębione umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne różnych rodzajów tekstów, w tym także tekstów specjalistycznych, naukowych, dziennikarskich; potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (gł. z zakresu ekonomii, prawa, turystyki, kultury) i wykorzystywać w procesie tłumaczenia różne media i źródła informacji. W ramach zajęć z tłumaczenia słowa żywego student ma możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji do wykonywania tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje w sposób praktyczny nabyte kompetencje tłumaczeniowe: doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym, w tym kierowania pracą zespołu. Ma zaawansowane umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację założonych celów. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

 

Absolwent zna również warsztat pracy tłumacza przysięgłego oraz zasady etyki zawodu tłumacza, a także zasady ochrony własności intelektualnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach przedmiotów specjalizacyjnych podnoszą jego konkurencyjność na rynku pracy, a także otwierają przed nim możliwość założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz stwarzają możliwość awansu zawodowego.

 

Kontynuacja studiów

Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie językoznawstwo, kończących się uzyskaniem tytułu doktora (kwalifikacje III stopnia). Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

 

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta kierunku Lingwistyka stosowana jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: wszelkie średnie i duże firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, wydawnictwa i redakcje czasopism, firmy turystyczne i biura podróży, biura tłumaczeń, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, placówki dyplomatyczne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi, urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych. W grę wchodzi także dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC), poszukujący pracowników z biegłą znajomością języków obcych oraz samozatrudnienie.