sylabusy I st. stacjonarne 2022-2025

 
Sylabusy są do pobrania poniżej tabeli.

Lp.

Przedmiot

Semestr

A   moduł pogłębionego kształcenia kierunkowego

A1  submoduł lingwistyczny

1

gramatyka języka angielskiego

1, 2

2

gramatyka języka niemieckiego

1, 2

3

podstawy językoznawstwa ogólnego

1

4

fonetyka i fonologia języka niemieckiego

2

5

fonetyka i fonologia języka angielskiego

1

6

aspekty wielojęzyczności

2

7

lingwistyka tekstu

3

8

stylistyka języka polskiego

3

9

lingwistyka kontrastywna

4

10

kierunki badań lingwistycznych

5

11

analiza lingwistyczna i przekład tekstów klasycznych (łacina)

1

A2  submoduł translatoryczny

12

wprowadzenie do tłumaczenia pisemnego (język angielski) / propedeutyka przekładu (język angielski)

1

13

podstawy przekładoznawstwa

2

14

translatoryka - język angielski (teksty popularno-naukowe / techniczne / ekonomiczne / literackie / prawnicze)

3, 4, 5, 6

15

technologie informacyjne w pracy tłumacza / elementy edytorstwa

5

16

wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (język angielski)

6

17

przygotowanie do zawodu tłumacza

6

A3  submoduł interkulturowy

18

komunikacja interkulturowa w biznesie (język angielski) /

teksty funkcjonalne w przedsiębiorstwie (język angielski)

3, 4

19

analiza wybranych dzieł literackich (literatura światowa / literatura języka angielskiego)

3

20

krajoznawstwo obszaru językowego angielskiego / niemieckiego

4

21

światowe dziedzictwo kulturowe

5

A4  submoduł: seminarium dyplomowe

22

seminarium dyplomowe

5, 6

B   moduł praktyczny: język angielski

23

praktyczna nauka języka angielskiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

24

tłumaczenie pisemne - język angielski

2

C   moduł praktyczny: język niemiecki

25

praktyczna nauka języka niemieckiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

26

tłumaczenie pisemne - język niemiecki

3, 4, 5, 6

D  moduł kształcenia ogólnego

27

lektorat języka obcego

3, 4, 5, 6

28

wychowanie fizyczne

1, 2

29

wprowadzenie do ekonomii / prawa / filozofii

1

30

ochrona własności intelektualnej

6

31

przedmiot ogólnouczelniany

6

PRAKTYKA ZAWODOWA

5

Materiały do pobrania