Praktyki programowe

 

Każdy student kierunku Lingwistyka stosowana jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej zgodnej ze standardami kształcenia na kierunku Lingwistyka stosowana.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia. Niezaliczenie praktyki uniemożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia od cyklu kształcenia 2019-2022 praktyka zawodowa wynosi 90 godzin na każdym stopniu kształcenia.

Koordynator praktyk tłumaczeniowych: dr Magdalena Krawiec

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

 

ARCHIWUM

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH NA KIERUNKU Lingwistyka stosowana obowiązuje od cyklu kształcenia 2019-2022