Ogłoszenia

Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 1. stopnia, rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny
W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo zalicza  jeden z proponowanych wykładów

Dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR, Dyskursy modernizacyjne w prasie galicyjskiej pierwszej połowy XIX wieku

Problematyka wykładu:

 1. Lwowski rynek prasowy przed 1830 rokiem – rekonesans
 2. Metamorfozy programowe „Gazety Lwowskiej”
 3. W kręgu pism czasowych – „Ziewonia”, „Album na korzyść pogorzelców” oraz „Prace Literackie”
 4. Przedsięwzięcie prasowe Ludwika Zielińskiego – „Lwowianin”
 5. Idee modernizacyjne „Dziennika Mód Paryskich”
 6. Jan Dobrzański jako twórca nowoczesnego dziennikarstwa prasowego.
 7. Prasa okresu galicyjskiej Wiosny Ludów
 8. Idee „Gazety Narodowej” wobec zjawiska emantycypacji Rusinów

 

Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR, Censorship in Literature and Culture (wykład w j. angielskim)

Problematyka wykładu:

 1. Introductory remarks: terms, methods and ideas of studies of communication control in culture. Basic issues: discourse, freedom of speech, compelled speech, censorship, patronage, propaganda
 2. History of censorship: from ancient concepts of taboo to contemporary modes of Internet censorship
 3. Types of censorship: political, religious, social and customary censorship
 4. Levels of censorship: institutional, editorial and self-censorship
 5. Literary techniques of omitting the censorship
 6. Political censorship in XXth century in Western and Eastern Bloc
 7. Contemporary censorship of multimedia communication: advertisements, music, social media, films and internet
 8. Patronage and sponsorship as a form of control of literary discourse
 9. Propaganda in modern culture

 

Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

 • Teksty kultury w edukacji*dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

*Wszyscy studenci III roku uczestniczą w ww. zajęciach

 


 

 

Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 2. stopnia, rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Rok II, studia 2. stopnia


Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera dwa  przedmioty

W semestrze IV:

A. Literatura i filozofia – prof. dr hab. M. Stanisz;
B. Organizacja pracy nauczyciela polonisty – dr hab. A. Kucharska-Babula, prof. UR
C. Terytorialne i socjologiczne zróżnicowanie polszczyzny – dr M. Kułakowska, mgr J. Mika

    


 

 

PRACA ROCZNA
filologia polska, I i II rok, studia 1. stopnia, rok akad. 2022/2023

 Studenci pierwszego roku piszą w roku akad. 2022/2023 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • wiedza o kulturze;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorstwo).

Studenci drugiego roku piszą w roku akad. 2022/2023 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego z elementami historii języka;
 • teoria literatury;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorstwo).


Wytyczne do przygotowania prac pisemnych (rocznych)

 


 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  filologia polska, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  filologia polska, I rok, st. 2. Stopnia

 


 

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2022/2023

Wytyczne dotyczące przygotowania prac magisterskich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2022/2023