Ogłoszenia

 

PRACA ROCZNA
filologia polska, I i II rok, studia 1. stopnia, rok akad. 2022/2023

 Studenci pierwszego roku piszą w roku akad. 2022/2023 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • wiedza o kulturze;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorstwo).

Studenci drugiego roku piszą w roku akad. 2022/2023 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego z elementami historii języka;
 • teoria literatury;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorstwo).


Wytyczne do przygotowania prac pisemnych (rocznych)

 


 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  filologia polska, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  filologia polska, I rok, st. 2. Stopnia

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia,
semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023

Rok I
Przedmioty do wyboru
:
W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

 1. Kultura mniejszości narodowych i etnicznychprof. dr hab. Marek Nalepa
 2. Specyfika językowa regionu dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR


Rok III

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć

w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynamniej jeden przedmiot.

 1. Literatura pośród sztuk – dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 2. Drama w kulturze i edukacji – dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia,
semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera dwa przedmioty

 W semestrze III:

 1. Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiegodr hab. Agata Paliwoda, prof. UR
 2. Reżyseriadr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR
 3. Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznejdr Danuta Hejda

 


 

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2021/2022

Wytyczne dotyczące przygotowania prac magisterskich i zasady dyplomowania, rok akademicki 2021/2022