Ogłoszenia

Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich i zasady dyplomowania, rok akad. 2023/2024

Wytyczne dotyczące przygotowania prac magisterskich i zasady dyplomowania, rok akad. 2023/2024


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny
W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo zalicza jeden z proponowanych wykładów (a lub b):

a. Dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR, Kultura literacka na Litwie w dobie porozbiorowo-przedpowstaniowej (1795–1830)

Problematyka wykładu:

 • Litwa na tle geografii literackiej Polski pod zaborami.
 • Warunki rozwoju kultury literackiej na Litwie epoki porozbiorowej (polityka Katarzyny II, Pawła I, Aleksandra I i Mikołaja I wobec zaanektowanych ziem polskich oraz jej wpływ na rozwój życia kulturalnego na tym obszarze; cenzura prewencyjna).
 • Uniwersytet Wileński i jego rola w kształtowaniu kultury literackiej na Litwie.
 • Działalność typograficzna Józefa Zawadzkiego.
 • Parnas literacki Wilna.
 • Spór klasyków z romantykami.
 • Zjawisko litewskiej wierszomanii.
 • Salony literackie.
 • Jaszuny jako miejsce spotkań wileńskiej elity intelektualnej.
 • Towarzystwa i instytucji kulturalne Wilna (Towarzystwo Szubrawców, Towarzystwo Typograficzne, Towarzystwo Filomatów i Filaretów, teatr).
 • Czasopiśmiennictwo polskie na Litwie w latach 1795–1830 [„Kurier Litewski” (1795–1830), „Tygodnik Wileński” (1804 oraz 1815–1822), „Dziennik Wileński” (1805–1806 oraz 1815–1830), „Gazeta Literacka Wileńska” (1805–1806), „Wiadomości Brukowe” (1816–1822), „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” (1816–1818), „Dzieje Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej” (1820–1824)].
 • Wybrane aspekty z życia kulturalnego na Litwie w epoce porozbiorowo-przedpowstaniowej (walka o język polski, Wilno jako ośrodek myśli orientalistycznej, zjawisko magnetyzmu zwierzęcego, spór liberałów z obskurantami).

b. Prof. dr hab. Marek Stanisz, Literatura piękna jako źródło wiedzy

Problematyka wykładu:

 • Literatura i wiedza – obserwacje wstępne.
 • Dwie koncepcje twórczości literackiej: jako efektu natchnienia (inspiracji) oraz jako sposobu odzwierciedlania rzeczywistości.
 • Naukowe i literackie wizje świata.
 • Literatura mądrościowa, mądrość literatury: fenomen literatury dydaktycznej, mit poety mędrca, „skrzydlate słowa” i literatura, literatura wobec filozofii.
 • Literackie „odtwarzanie” rzeczywistości: realizm i historyzm.
 • W świecie baśni i fantastyki – fantastyka literacka, literackie wizje przyszłości (profecje, utopie, antyutopie, literatura fantastycznonaukowa, historie alternatywne).
 • Literatura i problem „ja”. Pytania o tożsamość – Czym jest tożsamość (i zjawiska pokrewne)? Literackie refleksje o tożsamości.
 • O czym jeszcze jest literatura? – Co powinniśmy wiedzieć o stereotypowym czytaniu literatury? Jak czytać inaczej?

Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

a. Teksty kultury w edukacji* – dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

*Wszyscy studenci III roku uczestniczą w ww. zajęciach

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Rok II, studia 2. stopnia

Semestr IV:

a. Literatura i filozofia* – prof. dr hab. Marek Stanisz

b. Terytorialne i socjologiczne zróżnicowanie polszczyzny* – dr Monika Kij

*Wszyscy studenci II roku st. 2. stopnia zaliczają obydwa przedmioty (a i b).

 


 

PRACA ROCZNA
filologia polska, I i II rok, studia 1. stopnia, rok akad. 2023/2024

Studenci pierwszego roku piszą w roku akad. 2023/2024 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • wiedza o kulturze;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorstwo).

Studenci drugiego roku piszą w roku akad. 2023/2024 pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego z elementami historii języka;
 • teoria literatury;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalności nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorstwo).


Wytyczne do przygotowania prac pisemnych (rocznych), rok akad. 2023/2024

 


 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024
w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa KNH UR

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 2 października 2023 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.

Szczegółowe informacje >>

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 2 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia,
semestr zimowy, rok akademicki 2023/2024

Rok I
Przedmioty do wyboru
:
W ramach konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

a. Kultura mniejszości narodowych i etnicznych – prof. dr hab. Marek Nalepa

b. Specyfika językowa regionu – dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

Rok III
Przedmiot poszerzający wiedzę:

a. Warsztaty reżyserskie* – mgr Monika Adamiec

*Wszyscy studenci III roku uczestniczą w ww. zajęciach

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia,
semestr zimowy, rok akademicki 2023/2024

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka zalicza dwa przedmioty

W semestrze III:

a. Kultura i literatura sarmacka* – dr hab. Roman Magryś, prof. UR

b. Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznej* – dr Danuta Hejda

*Wszyscy studenci II roku st. 2. stopnia zaliczają obydwa ww. przedmioty (a i b).

 


 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2023/2024

Seminarium licencjackie, filologia polska –  III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie, filologia polska –  I rok, st. 2. stopnia