Ogólne informacje o kierunku

Filologia polska jest kierunkiem wiodącym w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa. To idealne studia dla osób z otwartymi umysłami, które lubią zadawać pytania i nie boją się poszukiwać odpowiedzi, a także tych, którzy rozumieją, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Studia na kierunku filologia polska:

 • pozwalają poznać bogactwo polskiej kultury,
 • rozwijają umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umożliwiają rozwijanie zainteresowań literackich,
 • zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu literatury, języka i kultury polskiej,
 • uczą samodzielnego i profesjonalnego myślenia,
 • przygotowują do podjęcia pracy zawodowej.


Katalog specjalności kierunku (do wyboru)

Studia I stopnia:

 • specjalność nauczycielska,
 • specjalność edytorstwo.

Studia II stopnia:

 • specjalność nauczycielska,
 • specjalność edytorstwo,
 • NOWA SPECJALNOŚĆ: sztuka krytyki i kreatywne pisanie.


Program kształcenia specjalności nauczycielskiej
łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z metodyką nauczania literatury i języka polskiego, pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego), edukacją cyfrową, przygotowując do pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.   Zapewnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania języka polskiego.

Specjalność edytorstwo zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z poligrafii współczesnej, edytorstwa cyfrowego, poprawności językowej, korekty tekstów oraz w zakresie praktycznej obsługi specjalistycznych programów, przygotowując do pracy w wydawnictwach, redakcjach oraz mediach, a także do prowadzenia działalności marketingowej w branży wydawniczej. W sposób rzetelny i profesjonalny przygotowuje do projektowania publikacji i przygotowania ich do druku.

Specjalność sztuka krytyki i kreatywne pisanie umożliwia nabycie kompetencji związanych z tworzeniem tekstów krytycznych (krytyka literacka, teatralna, filmowa) oraz  artystycznych (m.in. literackich), a także zdobycie umiejętności pisania tekstów użytkowych (prasowych, internetowych,  reklamowych). Przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, do organizacji i moderowania wydarzeń artystycznych oraz do pracy twórczej w charakterze freelancera.