Ogólne informacje o kierunku

Kierunek filologia angielska kształci studentów na studiach I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Główne cele kształcenia to rozwój umiejętności językowych do poziomu min. C1 na studiach I. stopnia oraz C2 na studiach II. stopnia, a także, w zależności od wybranej przez studenta specjalności, przygotowanie do zawodu nauczyciela języka angielskiego lub tłumacza. W trakcie studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami z dziedziny literatury, kultury oraz historii krajów obszaru anglojęzycznego, jak również poznają historię i strukturę języka angielskiego.

W przypadku specjalności nauczycielskiej absolwent studiów I. stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II. stopnia w specjalności nauczycielskiej, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół średnich.

            Absolwenci specjalności translatorycznej, zarówno I. jak i II. stopnia, mogą podjąć pracę w charakterze tłumacza lub też asystenta językowego  w firmach i instytucjach, w których konieczna jest biegła znajomość języka angielskiego (np. do obsługi klienta).

            Absolwenci obu specjalności studiów II. stopnia są przygotowani językowo i merytorycznie do podjęcia studiów III. stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych. Dla absolwenta studiów II. stopnia otwarte są również studia podyplomowe na UR i na innych uczelniach, poszerzające jego kwalifikacje.