Kierownik i zespół programowy kierunku

 

Kierownik kierunku: dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR (L/J)

Członkowie:  

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR (J)

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR (L)

dr hab. Bożena Taras, prof. UR (J)

dr Robert Słabczyński (J)

dr Jakub Czopek (nauki o komunikacji społecznej i mediach)

dr Jarosław Kinal (nauki o komunikacji i mediach, socjologia)

dr Michał Żmuda (L)

przedstawiciel studentów: Angelika Święs (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok, 1. stopnia)

 

Skład Zespołu Programowego:

Członkami Zespołu Programowego są:

  1. członkowie zwyczajni (zgodnie z zapisem w Statucie UR)
  2. członkowie honorowi – osoby zasłużone dla kierunku studiów ( rola ekspertów)
  3. członkowie wspierający – przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (kompetencje w zakresie przedmiotów zawodowych)

Imię i nazwisko

Zakres działań adresowanych
indywidualnie (poza ogólnymi)

Reprezentowana
dyscyplina
naukowa

Sprawowana funkcja


Członkowie zwyczajni

dr hab. prof. UR
Magdalena Patro-Kucab

koordynacja wszystkich działań; zadania reprezentacyjne
w zakresie działalności zespołu na zewnątrz; współpraca
z interesariuszami zewnętrznymi;
podejmowanie działań naukowych   

literaturoznawstwo i językoznawstwo

kierownik kierunku

dr hab. prof. UR
Jolanta Kowal

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów literaturoznawczych i kulturoznawczych oraz współpracę ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej
dyscyplinie naukowej

literaturoznawstwo

członek

dr hab. prof. UR
Urszula Gajewska

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów językoznawczych (z zakresu poprawności językowej i komunikacji) oraz współpracę ze środowiskiem naukowym
w reprezentowanej dyscyplinie naukowej

językoznawstwo

członek

dr Robert Słabczyński

(na czas urlopu zastępstwo –  
dr hab. prof. UR Maria Krauz)

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów językoznawczych (z zakresu pragmatyki językowej)
oraz współpracę ze środowiskiem naukowym
w reprezentowanej dyscyplinie naukowej

językoznawstwo

członek

dr Jakub Czopek

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów medioznawczych oraz współpracę ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej, a także uczelniami krajowymi prowadzącymi kierunek dziennikarski

nauki o komunikacji i mediach

członek

lic. Izabela Gumienna

 

opiniodawca z ramienia studentów

student

członek


Członkowie honorowi z głosem eksperckim

prof. dr hab. Grażyna Filip

ekspert

językoznawstwo

członek honorowy

prof. dr hab.
Alicja Jakubowska-Ożóg

ekspert

literaturoznawstwo

członek honorowy

dr Jarosław Kinal

ekspert

nauki o komunikacji i mediach,
 socjologia

członek honorowy


Członkowie wspierający

red. Andrzej Sroka
(Radio Rzeszów)

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych (media) oraz kontakt i współpraca z mediami

 nauki o komunikacji i mediach

członek wspierający

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
(UR, firma copywriterska)

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych (copywriting) oraz kontakt i współpraca z firmami reklamowymi i copywriterskimi

literaturoznawstwo

członek wspierający

 

Robocze zebrania Zespołu Programowego odbywają się w składzie podstawowym. Skład poszerzony Zespołu Programowego obraduje w sytuacjach nadzwyczajnych.