Kadra naukowa i specjalistyczna kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Małgorzata Bożek
malgorzata.bozek@tvp.pl
tel. 605605124

Wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych, dziennikarka telewizyjna, scenarzystka i dokumentalistka. Opiekunka Koła Dziennikarzy Studenckich Telewizji Studenckiej StudentURa. Dziennikarka TVP3 Rzeszów (od 1997 roku), autorka reportaży i filmów dokumentalnych emitowanych na antenach TVP1, TVP2, TVP Historia i TVP Kultura. Lektorka (karty zawodowe: reporterska, ekranowa i lektorska bezterminowo przyznane przez Akademię TVP), autorka scenariuszy filmów dokumentalnych i reportaży prasowych.

Badania i zainteresowania naukowe
Małgorzata Bożek, w ramach zadania badawczego, zrealizowała cykl warsztatów poświęconych kreatywnemu pisaniu (reportaże i scenariusze). Skupiła się na krytycznej analizie tekstów reporterskich (autorstwa studentów III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej). Połączyła dwie perspektywy – medioznawczą i warsztatową. Analizując reportaże (szkice reportażowe) swoich studentów, pokazała, w jaki sposób (podświetlając aspekt warsztatowy) dobiera się tematykę reportaży oraz kreuje (oparte na faktach) sylwetki bohaterów i osiąga warsztatowe: sprawność oraz świadomość w tworzeniu reportaży kolażowych. Zależało jej na połączeniu teorii genologicznej, odpowiednio zaprojektowanych analiz tekstów przygotowanych przez mistrzów sztuki reporterskiej oraz ujmowaniu problematyki reportażu od strony warsztatowej, a więc wieloaspektowym kształtowaniu świadomości gatunkowej studentów – przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej (z recenzji prof. Marii Wojtak)
- genologia dziennikarska
- hybrydyczność form telewizyjnych i filmowych
- intertekstualność w filmie dokumentalnym
- strategie narracyjne w reportażach prasowych

 

M. Bożek, zdjęcie.png [220.09 KB]

 

Jakub Czopek – doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej (Uniwersytet Warszawski, praca przygotowana pod kierunkiem prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego), absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Jagielloński). Na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzi zajęcia na kierunkach pedagogika (m.in. teorie komunikowania masowego, wstęp do nauki o komunikowaniu) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (m.in. dziennikarskie źródła informacji, polski system medialny).
W swojej pracy naukowej koncentruje się na przemianach i tendencjach rozwojowych współczesnych mediów oraz historii prasy regionu rzeszowskiego.
Współautor (razem z dr. Jarosławem Kinalem) „Alfabetu Nauki Uniwersytetu  Rzeszowskiego” – zbioru wywiadów z profesorami UR.
Uczestnik wyjazdów studyjnych i dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (Saragossa, Porto, Genua). Przewodniczący Rady Programowej Akademickiego Radia Feniks.fm funkcjonującego na UR. W roku 2019 prowadził zajęcia na Zhongkai University of Agriculture& Engineering (Guangzhou, Chiny), brał także udział w wyjeździe studyjnym do KennesawState University (Kennesaw, GA, USA).
Miłośnik dobrego reportażu oraz literatury faktu.

Dorobek naukowy:
https://scholar.google.pl/citations?user=SUG3gmgAAAAJ&hl=pl

 

 

 

Urszula Gajewska
Od początku swojej drogi zawodowej jestem związana z rzeszowską polonistyką. W Rzeszowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej studiowałam filologię polską i obroniłam pracę magisterską z zakresu językoznawstwa, dotyczącą składni naukowych tekstów specjalistycznych.

Podjąwszy pracę w rodzimej uczelni, w Zakładzie Języka Polskiego, kontynuowałam swoje badania składniowe, z czasem coraz bardziej koncentrując się na tekstologicznym zagadnieniu wyrażeń metatekstowych organizujących i komentujących wypowiedź. Zwieńczeniem powyższych poszukiwań badawczych stała się pierwsza w polskim językoznawstwie monografia o metatekście w języku nauk ścisłych (Metatekstemy w języku nauk ścisłych, Rzeszów 2004).

W kolejnych latach poszerzyłam pole swoich naukowych zainteresowań i przeniosłam je na dwa nowe obszary: obszar języka mediów i obszar języka religijnego.

Wiele uwagi w swoich publikacjach poświęciłam opisowi językowych mechanizmów perswazji i manipulacji obecnych w dyskursie prasowym (Manipulacja i perswazja w prasie -Łódź 2007, Dyskredytacja jako narzędzie walki z przeciwnikiem politycznym (na podstawie „Naszego Dziennika”) - Rzeszów 2007, Obraz mediów w „Naszym Dzienniku” - Kraków 2010, Media o mediach – obraz „Gazety Wyborczej” w „Naszym Dzienniku” - Bydgoszcz 2009).

Najistotniejszym przedmiotem moich badań naukowych w okresie podoktorskim stały się encykliki Jana Pawła II – ich status genologiczny: tematyka, struktura, stylistyka i pragmatyka. Efektem naukowych poszukiwań związanych z tym zagadnieniem jest cykl 11 artykułów poświęconych statusowi genologicznemu tych niezbadanych lingwistycznie oficjalnych dokumentów papieskich, zatytułowany Encykliki Jana Pawła II – wprowadzenie do charakterystyki gatunku (m.in. Formuły metatekstowe otwierające i zamykające tekst w encyklikach Jana Pawła II - Warszawa 2015, Metatekstowe sygnalizatory tematu rozważań w encyklikach Jana Pawła II -  Rzeszów 2017, Czas w encyklikach Jana Pawła II -  Opole 2007, Budowanie więzi komunikacyjnej z odbiorcą (na przykładzie encyklik Jana Pawła II) - Toruń 2014, Godność człowieka w świetle wybranych encyklik Jana Pawła II - Lublin 2014, Jana Pawła II rozważania o filozofii(na przykładzie encykliki „Fides et ratio”) - Rzeszów 2014).

Obecnie moje naukowe zainteresowania koncentrują się wokół językowej specyfiki dyskursu medialnego (prasowego i internetowego), problemu metatekstowości wypowiedzi Jana Pawła II oraz zagadnienia genologicznego ukształtowania oficjalnych dokumentów papieskich.

 

 

 

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca – literaturoznawca, medioznawca, copywriter, specjalista content marketingu. Adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zainteresowania naukowe związane z medioznawstwem: marketing narracyjny w promocji marki (tradycje storytellingu, creativewriting), kreatywność językowa w reklamie, mityzacja i monomit w budowaniu wizerunku marki (archetypy marki, mit podróży bohatera), wykorzystanie retoryki klasycznej do tworzenia perswazyjnych aktów komunikacyjnych (analiza reklamowego obrazu świata, badanie najczęściej występujących w reklamie motywów i toposów, opis schematów argumentacyjnych stosowanych w komunikacji reklamowej, stylistyczne opracowanie materiału reklamowego).

Zainteresowania naukowe związane z literaturoznawstwem: realizacja monomitu w prozie psychologicznej pisarek dziewiętnastego i dwudziestego wieku, twórczość krytyczna i literacka Anieli Gruszeckiej.

Jest m.in. autorką artykułów: „Samotność wchłonęła wszystko”… - wdowieństwo w prozie kobiecej międzywojnia na przykładzie powieści Anieli Gruszeckiej „Przygoda w nieznanym kraju”, [w:] Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, pod red. B. Walęciuk-Dejneki (Kraków 2015), Narracja w beletrystyce historycznej Anieli Gruszeckiej na przykładzie powieści „W grodzie żaków”, [w:] Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku, pod red. J. Pasterskiej, M. Żmudy (Rzeszów 2019), Wokół twórczości prozatorskiej Anieli Gruszeckiej, [w:] Dwudziestolecie międzywojenne. Nowe spojrzenia, pod red. J. Pasterskiego (Rzeszów 2019), Profil czytelników magazynu młodzieżowego, czyli persona „Prometeja”, [w:] „Prometej”. 50 lat później, pod red. W. Furmana (Rzeszów 2021).

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzi zajęcia z pozycjonowania tekstów w Internecie, copywritingu, twórczego pisania tekstów, kultury języka, wystąpień publicznych i tekstów użytkowych.

Jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Social Mediów i Content Marketingu.

 

K. Gielarek-Gorczyca, zdjęcie.jpg [6.43 KB]

 

Alicja Jakubowska-Ożóg – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w latach 1982-1987 i średniej w latach 2000-2002. Od października 1989 roku asystent, a od 1998 adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2019 roku kierownik Zakładu Kultury Mediów. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2010 roku, tytuł profesora w 2020 roku.  

Publikacje: Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego (2001),  Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza (2008), Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera (2019). Autorka ponad stu artykułów naukowych. Współredaktorka czterech tomów pokonferencyjnych. Redaktorka wielu zbiorów poetyckich. Promotorka ponad 50 prac dyplomowych oraz  dwóch doktoratów.

W latach 2012-2014 współredaktorka pisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, w latach 2015-2020 (po zmianie tytułu pisma) redaktorka naczelna „Dydaktyki Polonistycznej”. Członkini Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie (2008-2018). Od 2018 roku ekspertka w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Zainteresowania naukowe: literatura polska po 1939 roku, zwłaszcza problem relacji utworów literackich pochodzących z różnych nurtów tematycznych i estetycznych do różnorodnych tradycji, problemy związane z recepcją utworów literackich w praktyce dydaktycznej, a także problemy genologii dziennikarskiej. Prowadzone zajęcia: metodyka nauczania literatury i języka polskiego, analiza dzieła literackiego, gatunki dziennikarskie, genologia dziennikarska, warsztat felietonu, edytorstwo. 

 

A. Jakubowska Ożóg, zdjęcie.jpg [8.88 KB]

 

DR JAROSŁAW KINAL

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (2015). Adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii. Medioznawca i socjolog komunikacji.

Absolwent studiów III stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim (2015, tytuł pracy: Internetowe platformy komunikacyjne jako nowe zjawisko społeczne, promotor: dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR) Studia licencjackie i magisterskie odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" (studia ukończone z wyróżnieniem w 2009 roku)  Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Europejskej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku "Marketing  w sieci" (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym w 2010 roku)

Zarówno zawodowo, jak i z zamiłowania dziennikarz. Współpracował między innymi z redakcjami: Panoramy TVP2, Tok FM, Radia Via. Współtwórca i pierwszy redaktor naczelny programu Przystanek Student w TVP Kraków. Felietonista magazynu Megafon. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Młoda Humanistyka oraz członka redakcji „UR Journal of Humanities and Social Sciences. Recenzent czasopism z list Scopus i Web of Science (m.in. Sociology&Antropology, ComPress, Universal Journal of Education Research, Regional Studies, Communication)

Zdobywca 7. miejsca w konkursie Super Wykładowca 2012 organizowanym przez dziennik regionalny Super Nowości. W 2021 roku uhonorowany tytułem „Przyjaciel Studenta” przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2014 roku Przewodniczący Rady Programowej Akademickiego Radia Uniwersytetu Rzeszowskiego - Feniks.fm  (I i II kadencji) W latach 2014-2016 pełnił obowiązki koordynatora kierunkowego programu Erasmus+ z zakresu socjologii.

Od 1.09.2016 do 30.09.2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 1.10.2019 roku Pełnomocnik Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą

Autor 3 monografii autorskich, redaktor 21 monografii naukowych, autor i współautor 72  recenzowanych artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, notek badawczych i recenzji książek w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

 

J. Kinal, zdjęcie.jpg [14.35 KB]

 

dr hab. prof. UR Jolanta Kowal – historyk literatury, prasoznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Zainteresowania  naukowe: tradycyjne i nowoczesne media a literatura, czasopiśmiennictwo polskie lat 1795-1830, kultura literacka na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowej. Podejmowane szczegółowe zagadnienia badawcze z obszaru prasy dawnej: ruch wydawniczy, wpływ cenzury na funkcjonowanie rynku prasowego, zawód dziennikarski i redaktorski w dawnej Polsce, źródła informacji w prasie dawnej, nakład i czytelnictwo prasy, rola czasopism w kształtowaniu się kultury narodowej, twórczość okolicznościowa na łamach prasy, literackie debiuty prasowe, publicystyka prasowa.

Jest m.in. autorką książek: Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego (Kraków 2008); Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830), (Rzeszów 2018), współredaktorką tomów zbiorowych: Podkarpacie literackie, t. 1: Wirydarz staropolski i oświeceniowy,(Rzeszów 2020); W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), (Rzeszów 2021) oraz autorką kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz monografiach zbiorowych.

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzi zajęcia z historii prasy polskiej oraz komunikacji społecznej w literaturze i publicystyce oświeceniowej.

 

 

Kamil Lech – dziennikarz, redaktor, polonista, nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku filologia polska.

Przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w trakcie pierwszego roku studiów licencjackich. Publikował artykuły poświęcone kulturze na łamach studenckiego czasopisma „Melanż”, a następnie portalu „Nowy Akapit”. Jeszcze w trakcie nauki na uczelni podjął współpracę z kwartalnikiem samorządowym „Trzcionka”, gdzie redagował treści próbujące definiować i wyjaśniać zagadnienia z obszaru kultury, sportu oraz idei „małych ojczyzn”. Pod koniec studiów magisterskich założył bloga internetowego o tematyce polityczno-społecznej Niecopowaznie.pl. Strona poświęcona została felietonom oraz wywiadom z parlamentarzystami oraz samorządowcami z regionu Podkarpacia.

Obecnie redaktor dziennika „Super Nowości”, portalu supernowosci24.pl i magazynu Ludzie Biznesu. Zajmuje się tematyką polityczną oraz samorządową skupiającą się m.in. na kwestiach inwestycji w mieście Rzeszów, sprawach społecznych i kulturalnych. Od2019 r. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Miłośnik muzyki, kuchni i podróżowania.

 

Kamil Lech, zdjęcie.jpg [13.35 KB]

 

Mariusz Mendycki – dziennikarz, prezenter, wydawca programów telewizyjnych. Absolwent politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz europeistyki na Politechnice Rzeszowskiej.

Od 7 lat związany z rzeszowskim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Na co dzień pracuje w redakcji informacji jako wydawca i reporter „Aktualności”, najchętniej oglądanego lokalnego programu informacyjnego w Polsce. Jako wydawca i prezenter jest też współtwórcą takich programów jak: “Poranek z TVP3 Rzeszów”, “Studio Lato”, cyklu Wiosna/Lato/Jesień/Zima w Regionach, “Poznaj Podkarpackie”, “Bezpiecznie i ciepło”, “Podkarpackie wolne od smogu” oraz emitowanych na antenie ogólnopolskiej: “Piątek z radiem w telewizji”, “Gospodarka w kwarantannie” oraz “Gospodarka TU i TERAZ”. Jest autorem kilku tysięcy relacji i materiałów reporterskich, kilkudziesięciu reportaży o różnej tematyce oraz kilku filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, w tym nominowanego do nagrody IPN Audycja historyczna roku “Z Jarosławia do Auschwitz”. Na stałe współpracuje z ogólnopolskimi redakcjami informacyjnymi. Jest tzw. reporterem livowym TVP Info. Relacjonował m.in. wizytę w Polsce sekretarza stanu USA, ostrzelanie polskiego konsulatu w Łucku, finał plebiscytu na Europejskie Drzewo Roku w Brukseli, Forum Ekonomoczne w Krynicy, Kongres 590, historyczną wizytę szefa MSZ we Lwowie, wielokrotnie ważne wydarzenia społeczne i polityczne na Ukrainie. Obsługiwał medialne wydarzenia z udziałem prezydenta, premiera oraz ministrów. W swojej pracy najczęściej zajmuje się tematami związanymi z gospodarką, ekologią, polityką, turystyką oraz nowymi technologiami.

 

M. Mendycki, zdjęcie.jpg [15.97 KB]

 

dr Barbara Misztal

 

Wykształcenie:

2006-2010 Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej – studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

1997-2002 Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej – studia magisterskie na kierunku filologia polska

2002-2003 Centrum Szkolenia i Doradztwa „Pro Futuro” – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy nauczyciela od 2002 r. – język polski, język angielski

Doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego od 2008 r. – kultura języka, fonetyka, fonetyka dla lektorów, gramatyka opisowa dla lektorów, pragmatyka językowa,metodologia badań językoznawczych, język wypowiedzi dziennikarskiej, wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna / niewerbalna / marketingowa, język polski dla obcokrajowców

Zainteresowania badawcze:

socjolingwistyka, pragmatyka językowa, komunikacja elektroniczna, komunikacja interpersonalna,

komunikacja marketingowa, public relations, glottodydaktyka

 

Publikacje:

Kilka uwag o języku grup reprezentujących tzw. e-generację, „Zeszyty Naukowe UR. Językoznawstwo” 2/2005.

Różnorodność form pseudonimicznych w Internecie – próba klasyfikacji nicków, „Słowo. Studia językoznawcze” 1/2010.

Rola operatorów metatekstowych w kreowaniu wypowiedzi nacechowanych emocjonalnie w tekstach komunikacji elektronicznej,  Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji, red. W. Kochmańska, B. Taras, Rzeszów 2010.

Strategie metadyskursywne w internecie, „Studia Medioznawcze” 3 (42)/2010.

Komunikacja elektroniczna w świetle teorii dyskursu, w: Problematyka lingwistyczna dyskursu przestrzeni politycznej, społecznej i kulturowej, red. M. Balawender, M. Kułakowska, Rzeszów 2011.

Operatory metatekstowe wskazujące na źródło informacji w tekstach internetowych forów dyskusyjnych, „Słowo. Studia językoznawcze” 2/2011.

O pokoleniu internetowym – fakty i stereotypy, w: Stereotypy – walka z wiatrakami?, red. A Bujnowska, J. Szadura, Lublin 2011.

 „Szkoda klawiatury strzępić” – operatory metatekstowe z komponentem „mówię”

w dyskursie internetowym, w: Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012.

Niewątpliwie, zdecydowanie, rzekomo, bodajże – rola wykładników modalności epistemicznej w rozmowach internetowych, w: Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów 2014.

Twittero demokracja i językowe sposoby wyrażania sprzeciwu na portalach społecznościowych typu Facebook i Twitter, w: Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, red. J. Pasterska, M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów 2014.

Musthave – o konsumpcjonizmie w języku i kulturze słów kilka, „Słowo. Studia językoznawcze” 5/2014.

Porozumienie bez przemocy jako model komunikowania się prowadzący do budowania relacji międzyludzkich, „Dydaktyka Polonistyczna” 2 (11)/2016.

 

B. Misztal, zdjęcie.png [130.95 KB]

 

Andrzej Sroka – absolwent politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z mediami od 2000 roku, m.in.: Polskie Radio Rzeszów, Onet S.A., Red Bull Music, Agencja Informacyjna / Prasowa – Megafon, Radio FAKTY. Ponadto zajmował się organizacją, komunikacją i promocją wielu wydarzeń kulturalnych (m.in. dla Narodowego Centrum Kultury, Świątecznych Targów Książki w Rzeszowie i sieci EMPiK). Współpracował z Fundacją Nowe Media, która zajmuje się propagowaniem ideałów rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą. Laureat II miejsca w konkursie ogłoszonym przez Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców oraz redakcję „Cogito” za reportaż radiowy. Interesuje się kulturą, mediami i podróżowaniem.

 

A. Sroka, zdjęcie.jpg [12.55 KB]

 

Robert Słabczyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół języka mediów, języka reklamy, onomastyki. Szczegółowe zagadnienia obejmują następujące tematy: wartościowanie w mediach, tendencje współczesnej polszczyzny w kształtowaniu języka mediów i reklamy, słownictwo w reklamie i w prasie, perswazja w różnych komunikatach reklamowych. Jest autorem  artykułów  naukowych poruszających wymienione zagadnienia, np.  „Wińsko upaja”, a „Bagno wciąga” – o sloganach reklamowych polskich miast i regionów („Prace Językoznawcze”,  XXII/4, 2020 r.), Hejt – uderzenie w godność człowieka (Współczesne media. Medialny obraz świata, t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2020), Medialny obraz społeczności lokalnej (na podstawie analizy miesięczników „Dukla.pl”„Nasz Rymanów” (Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2018), „Szok! Ma 72 lata, a wygląda na 35!” O internetowych reklamach  suplementów diety („Słowo. Studia językoznawcze”, 2017/8). Wyniki swoich badań prezentuje również na ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach poświęconych mediom, uczestniczył m.in. w sympozjach: „Współczesne Media 11. Przemoc w mediach” (Lublin 2019),  „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach” (Kraków 2017), „Médiá a text 5” (Preszów 2014). Jest również współorganizatorem międzynarodowych studenckich i doktoranckich  konferencji poświęconych mediom, opiekunem  studenckiego koła naukowego Klub Dziennikarzy Studenckich, sekretarzem czasopisma naukowego „Słowo. Studia językoznawcze”. Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzi następujące zajęcia:  wystąpienia publiczne i teksty użytkowe, kultura języka (język polityki, język reklamy), seminarium dyplomowe, językoznawstwo pragmatyczne, pragmatyka językowa, strategia i narzędzia promocji miasta i regionu, język reklamy.

 

R. Słabczyński.jpg [17.10 KB]

 

Joanna Trzaska-Wieczorek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, od kilkunastu lat jako praktyk działająca w obszarze Media Relations i Public Relations.

Swoją działalność naukową rozpoczęła w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich, samodzielnej jednostce badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku przekształceń  włączonej w strukturę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jest też absolwentką kierunku zarządzanie i marketing w przemyśle na krakowskiej AGH oraz VII edycji Aplikacji Sejmowej. Od 2019 r. związana z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Była szefową biur prasowych Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Prezydenta RP, dyrektorem ds. PR jednego z największych polskich wydawnictw (Infor Biznes) i Media Relations Managerem w Instytucie Studiów Wschodnich, który stoi za organizacją Forum Ekonomicznego w Krynicy. Obecnie pracuje jako Media&External Communications Manager w międzynarodowej korporacji działającej w ponad 180 krajach na świecie. 

 

Joanna Trzaska-Wieczorek, zdjęcie.jpg [12.93 KB]

 

dr hab. prof. UR Jan Wolski – historyk literatury, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia krytykę literacką, zajmuje się tłumaczeniami literatury niemieckojęzycznej i retoromańskiej  Szwajcarii, jest wydawcą, pasjonatem sztuki książki, kierownikiem literackim i aktorem teatru Scena Propozycji UR, współredaktorem, od chwili powstania, kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na problemach literatury emigracyjnej, tematyce kresów i pograniczy kulturowych, literaturze najnowszej, kulturowych relacji polsko-szwajcarskich, literatury regionu. Autor ponad stu artykułów naukowych, redaktor
i współredaktor kilkunastu zbiorowych tomów pokonferencyjnych, prac zbiorowych oraz wielu tomów poezji, prozy, esejów, wspomnień, wydanych w serii Biblioteka „Frazy”.

Opublikował m.in. książki: Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety (2002), Dotykanie wiersza (2004), Rzeszów w poezji. Antologia (2010), Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil w Berlinie (2011, współautorka Maria Kalczyńska), a także tomy zbiorowe, m.in.: Poetycki krąg „Kontynentów” (1997), Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana. Wokół problemów emigracji (2003), Poezja polska na obczyźnie (2005), Podróż w głąb pamięci  (2005), Aleksandrów - Londyn - Kijów. Maria Danilewicz Zielińska Szkice – korespondencja – wspomnienia (2007), Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog) (2009), Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury (2010), Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (2011), Genuss und Qual / Przyjemność i cierpienie (2014), Saarbrücker Begegnungen mit Polen – Saarbrukeńskie spotkania z Polską (2014), Rapperswilskie silva rerum (2017), Józef Conrad-Korzeniowski. Marynarz z Kresów (2018), Zaglądać w oczy makom i stokrotkom. Twórczość Stanisławy Kopiec (2019). Wydał ponadto tomy przekładów pisarzy szwajcarskich: Flurina Speschy, Franza Hohlera, Hermanna Burgera, Luisy Famos, Armina P. Bartha, Hugo Loetschera. Ostatnio opublikował monografie: Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych (2019) i Reagować – opisywać (niepowtarzalne): recenzje, wstępy, wprowadzenia, posłowia, relacje (2020), antologię tekstów Miłaś mi ziemio helwecka wspaniała. Motywy szwajcarskie w wierszach poetów polskich. Antologia (2021).

Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa (2004) i Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2020).

 

J. Wolski, zdjęcie.jpg [12.55 KB]

 

dr Michał Żmuda – adiunkt, absolwent programów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Narodowego Centrum Nauki. Poza Uniwersytetem Rzeszowskim prowadził badania na wydziale Comparative Media/Writing w Massachusetts Institute of Technology oraz w Center for Computer Games Research na IT University of Copenhagen. W przeszłości profesjonalnie związany z sektorem kreatywnym.

Obecnie zajmuje się archeologią mediów cyfrowych i technicznymi sieciami dyskursywnymi. Analizuje działanie i estetykę graficznych interfejsów użytkownika, poszukując w nich śladów teraźniejszych i przeszłych urządzeń medialnych. Bada też obecność dyskursów cybernetyki w technicznym (i kulturowym) projekcie interaktywnych narracji (np. gier komputerowych, hipertekstów, cyfrowych powieści…). Celem tych poszukiwań jest wykazanie historycznych płaszczyzn mediów oraz schematów poznawczych, które wcielają w życie.

Swoje prace publikował m.in. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”,  “TekstachDrugich”, “Well Played Journal”, “Homo Ludens”, “Kulturze Współczesnej”, a także polsko- I anglojęzycznych monografiach naukowych. W 2021 roku ukaże się jego książka „Zgrywanie literatury”,
o związkach cyfrowych gier z medialnym aparatem literackości.

Wykłada przedmioty związane z mediami cyfrowymi, narracją, grami komputerowymi
i projektowaniem interakcji w cyfrowych aplikacjach.

W wolnych chwilach słucha muzyki (ostatnio: A.G. Cook, TOMM¥ €A$H, LDR), ogląda dreszczowce i horrory (poleca „The Wailing” Na Hong-jin’a), jeździ na rowerze oraz gra na Nintendo Switch.

 

M. Żmuda, zdjęcie.jpg [23.20 KB]