Informacje dla kandydata

 

Archeologia I stopnia 

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich na tle europejskim w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej. Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii. Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku Archeologia, w celu pogłębienia wiedzy oraz zdobycia uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań archeologicznych. 

 

Perspektywy zatrudnienia: 

  • instytucje i firmy prowadzące prace archeologiczne jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista);
  • instytucje związane z przechowywaniem, inwentaryzowaniem i dokumentowaniem zbiorów archeologicznych (muzea, składnice zabytków, urzędy konserwatorskie).

 

Archeologia II stopnia 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii oraz zmian kulturowych zachodzących na ziemiach Polski i krajów sąsiednich od pradziejów po okres historyczny. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie ćwiczeń terenowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie analizować źródła archeologiczne, a także właściwie ocenić wartość i przydatność analiz archeometrycznych, antropologicznych, archeozoologicznych i archeobotanicznych. Zna i potrafi stosować zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym z zakresu systemu informacji geograficznej i dokumentacji trójwymiarowej. Zna problematykę  związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją nauki. Absolwenci studiów II stopnia zwiększają swoje szanse zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów przez zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w zakresie teorii i praktyki badawczej. Mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej. 

 

Perspektywy zatrudnienia: 

  • instytucje naukowe i naukowo-dydaktyczne prowadzące badania archeologiczne;
  • placówki muzealne i inne, zajmujące się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją źródeł archeologicznych;
  • służby ochrony zabytków; prywatne firmy archeologiczne.