Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia

 

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia
w Kolegium Nauk Humanistycznych UR 

Dyscypliny naukowe/ artystyczne

Kierunki studiów

Skład Zespołu Programowego

językoznawstwo, literaturoznawstwo

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- filologia angielska

- filologia germańska

- filologia polska

- filologia rosyjska

- lingwistyka stosowana

- logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego (planowane uruchomienie kierunku od roku akad. 2022/2023)

- polonistyka stosowana

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR, prodziekan KNH – przewodniczący

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR, z-ca Dyrektora Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

dr Magdalena Trinder, z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii

dr hab. Jan Wolski, prof. UR (IPiD)

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska (IN)

dr Mirosław Czarnik, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych w IPiD)

stud. Gabriela Czarnacka, lingwistyka stosowana

stud. Irena Kurowska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

mgr Beata Kucaba, Sekcja Jakości i Akredytacji Dziekanatu KNH - sekretarz

archeologia, filozofia, historia

- archeologia

- muzeologia

- filozofia

- komunikacja międzykulturowa

- historia

- kulturoznawstwo

- turystyka historyczna i kulturowa

 

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR, prodziekan KNH – przewodnicząca

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, z-ca Dyrektora Instytutu Archeologii

dr Włodzimierz Zięba, z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii

dr Agnieszka Kawalec, z-ca Dyrektora Instytutu Historii

dr Wojciech Pasterkiewicz (IA)

dr Adam Kubiak (IF)

dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR – (IH)

dr Paweł Kocańda, Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych w IA)

dr Robert Godek, Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych w IF)

dr Łukasz Mróz, Dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych w IH)

stud. Małgorzata Szpond, archeologia

stud. Dominika Kucharska, komunikacja międzykulturowa

stud. Aleksandra Włodyka, historia

mgr Renata Siłka, Sekcja Jakości i Akredytacji Dziekanatu KNH - sekretarz

sztuki muzyczne,
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- instrumentalistyka

- jazz i muzyka rozrywkowa

- grafika

- sztuki wizualne

- malarstwo (planowane uruchomienie kierunku od roku akad. 2022/2023)

 

dr Anna Steliga, prodziekan KNH – przewodnicząca

dr Elżbieta Ochwat, z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki

dr hab. Marcin Jachym, prof. UR, z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych

dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR (IM)

dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR (ISP)

dr Paweł Węgrzyn, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych w IM)

Jarosław Cupryś, ZiKE Labs Rzeszów (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych w ISP)

stud. Jakub Osenkowski, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

stud. Gabriela Rachwalska, grafika

mgr Renata Siłka, Sekcja Jakości i Akredytacji Dziekanatu KNH - sekretarz

 

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr 120/11/2021 Senatu UR z dnia 25 listopada 2021 zmieniająca Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR z dnia 28 listopada 2019 w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim zmienionej Uchwałą nr 27/10/2020 z dnia 29 października 2020 r.

 

Zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie stanowi jeden z celów strategicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i jest wpisane w jego misję. Cel ten jest realizowany na kilku poziomach:

 • Centralnym (senacka Komisja ds. Kształcenia, Dział Jakości i Akredytacji);
 • Kolegialnym (Rada Dydaktyczna, Sekcja Jakości i Akredytacji KNH, Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych, Zespół ds. Infrastruktury, Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia);
 • Instytutowym (Zespoły Programowe Kierunków, Rada Instytutu, Rada Interesariuszy Zewnętrznych).

Ponadto programy, regulaminy i inne dokumenty dydaktyczne opiniuje Samorząd Studentów UR.

Taki model został wypracowany przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie kształcenia w toku dyskusji, wniosków z raportów PKA, konsultacji w gronie osób zarządzających. Jest on modyfikowany i udoskonalany w miarę potrzeb.

 

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia jest organem doradczym Rady Dydaktycznej KNH. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie pracy kierunkowych zespołów programowych i procesu kształcenia. Komisja planuje spotkanie według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w semestrze.

1. Struktura Zespołu ds. Oceny Procesu Kształcenia w KNH:

Trzy sekcje dyscyplinowe:

 1. Kierunki przypisane do dyscyplin[1]: językoznawstwo, literaturoznawstwo:
  1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  2. Filologia angielska,
  3. Filologia germańska,
  4. Filologia polska,
  5. Filologia rosyjska,
  6. Lingwistyka stosowana,
  7. *Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego,
  8. Polonistyka stosowana.
 2. Kierunki przypisane do dyscyplin: archeologia, filozofia, historia:
  1. Filozofia,
  2. Komunikacja międzykulturowa,
  3. Archeologia,
  4. Muzeologia,
  5. Historia,
  6. Turystyka historyczna i kulturowa,
  7. Kulturoznawstwo.
 3. Kierunki przypisane do dyscyplin: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  2. Grafika,
  3. Instrumentalistyka,
  4. Jazz i muzyka rozrywkowa,
  5. *Malarstwo,
  6. Sztuki wizualne.

2. Skład każdej sekcji (min. 10 osób, max. 12 osób):

 1. Przewodniczący – prodziekan (1 osoba)
 2. Sekretarz – osoba z sekcji jakości i akredytacji KNH (1 osoba)
 3. Zastępcy dyrektorów instytutów (2-3 osoby)
 4. Nauczyciele akademiccy - przedstawiciele dyscyplin niebędący członkami zespołów programowych i Rady Dydaktycznej KHN (2-3 osoby)
 5. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (2-3 osoby)
 6. Przedstawiciele studentów (z wyłączeniem członków zespołów programowych i Rady Dydaktycznej KNH) (2-3 osoby)

3. Cele:

 1. Doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego.
 2. Weryfikacja efektów pracy zespołów programowych kierunków w zakresie:
  1. konstrukcji programów i harmonogramów studiów oraz sylabusów,
  2. metod kształcenia, organizacji praktyk zawodowych,
  3. procedury rekrutacji, przebiegu toku studiów, dyplomowania,
  4. metod i form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  5. warunków i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia,
  6. stopnia dostępności do informacji o programach studiów i warunkach ich realizacji.
 3. Monitorowanie procesów wchodzących w zakres kształcenia.
 4. Ewaluacja jakości kształcenia w Kolegium Nauk Humanistycznych.

 

 1. Zadania Zespołu:
  1. Monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach;
  2. Spotkania co najmniej raz w semestrze – terminy spotkań zespołu wyznacza przewodniczący, jednak nie później niż do 15 grudnia (semestr zimowy) i do 15 maja (semestr letni);
  3. Przedstawianie Radzie Dydaktycznej KNH sprawozdania z działalności każdej z sekcji Zespołu na posiedzeniach w styczniu i w czerwcu (formularze sprawozdań dostępne na stronie).

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

 

[1] Dyscyplina wiodąca