Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Rada Dydaktyczna KNH.jpg [156.29 KB]

Harmonogram czynności związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w KNH
Rok akademicki 2023/2024

Lp.

działanie

Termin wykonania zadania

Organ odpowiedzialny

Organ weryfikujący realizację zadania

Uwagi

W TRYBIE CIĄGŁYM

1

Weryfikacja sylabusów – przegląd treści programowych, metod uczenia, metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, aktualności literatury przedmiotu itp.

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

2

Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb jednostki związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

----

Kierownicy kierunków,

zespoły programowe,

Kierownicy zakładów,

Dziekan KNH

Prodziekani

 

3

Spotkania z interesariuszami zewnętrznymi – pozyskiwanie od nich opinii na temat programu studiów, metod kształcenia i metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się; dostosowanie programów studiów do zapotrzebowania rynku pracy

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

4

Spotkania z przedstawicielami studentów - pozyskiwanie od nich opinii na temat programu studiów, metod kształcenia i metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

----

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

5

Hospitacje zajęć

----

Dyrekcja instytutów, Kierownicy kierunków, zakładów

Dziekan KNH

Prodziekani

 

6

Hospitacje praktyk zgodnie z rekomendacjami Komisji ds. Kształcenia z 19 maja 2022

----

Koordynatorzy praktyk, kierownicy kierunków

Dziekan KNH

Prodziekani

 

7

Publikowanie informacji dotyczących procesu kształcenia, jego oceny oraz podjętych działań doskonalących prowadzonych w KNH

----

Dyrektor Dziekanatu KNH, informatyk

Dziekan KNH

 

8

Monitoring losów absolwentów

(we współpracy z Biurem Karier)

----

Zespół  programowy kierunku

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

 

 

PAŹDZIERNIK 2023

1

Przekazanie do dziekanatu w wersji elektronicznej aktualnych list studentów z podziałem na grupy dla wszystkich przedmiotów

5 października 2023

Opiekunowie roczników

Dziekanat KNH (Sekcja Dydaktyczna)

Prodziekani

 

2

Przegląd i aktualizacja strony internetowej w nowym roku akademickim

10 października 2023

Kierownicy kierunków

Dziekanat KNH (Sekcja Jakości i Akredytacji)

Dziekan KNH

 

3

Opracowanie Karty opisu kierunku dla planowanych kierunków (mających zostać uruchomione w 2024/25)

15 października 2023

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji

Dziekan KNH

 

4

Przedstawienie wniosków wynikających z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych – informacje dla członków Rady Dydaktycznej KNH

październik 2023

Kolegium dziekańskie

Rada Dydaktyczna KNH

 

5

Weryfikacja tematów prac dyplomowych  - dla studiów II stopnia (II rok) i jednolitych magisterskich

31 października 2023

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Rada Instytutu

 

6

Opracowanie formularza oceny Studium (Centrum Polonijne)

31 października 2023

Rada Studium Polonijnego

Dziekan KNH

 

7

Wnioski a ankietyzacji prowadzonej w roku akademickim 2022/23 w KNH

31 października 2023

Dziekan i prodziekani

Rada Dydaktyczna KNH

 

 

LISTOPAD 2023

1

Sprawozdanie z realizacji hospitacji zajęć przeprowadzonych w roku akademickim 2022/23

30 listopada 2023

Dziekan

Prodziekani

Rada Dydaktyczna KNH

 

2

Ogólne wnioski z hospitacji zajęć oraz podjęte działania doskonalące; Opracowanie  rekomendacji z hospitacji przeprowadzonych w poszczególnych instytutach

30 listopada 2023

Rada Dydaktyczna KNH

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

3

Przedstawienie harmonogramu hospitacji zajęć w instytutach na rok 2023/24

30 listopada 2023

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

4

Ocena realizacji praktyk zawodowych w roku ak. 2022/23 na kierunkach w zakresie: 1. Doboru miejsc realizacji praktyk, nadzoru (hospitacji) miejsc realizacji praktyk, weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych podczas praktyk z uwzględnieniem udziału studentów w ocenie praktyki

listopad 2023

Zespół programowy kierunku

Koordynator praktyk

Dziekan KNH

Prodziekani

 

5

Przedstawienie wniosków z hospitacji praktyk na posiedzeniu Rady Dydaktycznej KNH

listopad 2023

Kolegium dziekańskie

Rada Dydaktyczna KNH

 

6

Sprawozdanie z oceny zasobów materialnych, w tym infrastruktury, przeprowadzonej w roku akademickim 2022/23

listopad 2023

Zespół ds. Infrastruktury

Dziekan KNH

Prodziekani

 

7

Przypisanie studentów do grup w systemie Uczelnia 11

listopad 2023

Dziekanat KNH (Sekcja Dydaktyczna)

Właściwy dla danego kierunku prodziekan

 

8

Przygotowanie (opracowanie) formularzy oceny kierunków

listopad 2023

Zespół  programowy kierunku

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna

 

9

Ocena efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem:

  • Ocen z zaliczeń i egzaminów
  • Współczynnika zdawalności studentów
  • Ocen uzyskanych na egzaminie dyplomowym
  • Ocen zajęć dokonywanych przez studentów
  • Wniosków z hospitacji zajęć
  • Wniosków z hospitacji praktyk
  • Oceny procesu dyplomowania

listopad 2023

Zespół  programowy kierunku

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna

 

 

GRUDZIEŃ 2023

1

Zgłaszanie do dziekanatu ewentualnych nieprawidłowości w przypisaniu studentów do grupy

15 grudnia 2023

Opiekunowie roczników

Właściwy dla danego kierunku prodziekan

 

2

Zatwierdzenie formularzy oceny kierunków (ocena efektów uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów w KNH);

Grudzień 2023

Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

3

Przedstawienie i zatwierdzenie formularza oceny kolegium; wnioski płynące z raportu

grudzień 2023

Dziekan

Prodziekani

Rada Dydaktyczna

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

4

Opracowanie rekomendacji na rzecz poprawy jakości kształcenia

grudzień 2023

Rada Dydaktyczna KNH

 

 

5

Przygotowanie (opracowanie) formularza oceny kolegium

listopad 2023

Kolegium dziekańskie, Dyrektor Dziekanatu, Sekcja Jakości i Akredytacji KNH

Rada Dydaktyczna KNH

 

6

Analiza raportu z Biura Karier dotyczącego monitorowania karier Absolwentów

grudzień 2023

Kolegium dziekańskie;

Sekcja Jakości i Akredytacji

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

 

STYCZEŃ 2024

1

Zgłaszanie osób prowadzących zajęcia w ramach umów cywilno-prawnych (ewentualne uzupełnienia dotyczące obsady w drugim semestrze)

31 stycznia 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

2

Ocena jakości prac dyplomowych (zgodności obronionych prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością, z kierunkowymi efektami uczenia się itp.)

31 stycznia 2024

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Dziekan KNH

 

3

Przygotowanie harmonogramów sesji egzaminacyjnej

12 stycznia 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów,  Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

Prodziekani

 

4

Prezentacja ewentualnych wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów

31 stycznia 2024

Zespół przygotowujący kierunek

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Prowadzenie akcji promującej badania ankietowe wśród studentów

31 stycznia 2024

 

 

 

 

LUTY 2024

1

Przygotowanie harmonogramów zajęć na semestr letni i przesłanie w wersji elektronicznej do dziekanatu

13 lutego 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów

Dziekan KNH

 

2

Weryfikacja tematów prac dyplomowych – dla studiów I stopnia (III rok)

luty 2024

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Rada Instytutu

 

3

Przegląd programów i ustalenie ewentualnych zmian w programach dla kolejnego cyklu kształcenia

luty-marzec  2024

Zespół programowy kierunku

Sekcja Jakości i Akredytacji; Rada Dydaktyczna

 

4

Ustalenie warunków przyjęcia na studia w drodze uznania efektów uczenia się

17 lutego 2024

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna KNH

 

5

Zatwierdzenie formularza oceny Studium Polonijnego

luty 2024

Kierownik Studium

Dziekan KNH, Rada Dydaktyczna

 

6

Ustalenie limitów przyjęć na poszczególne kierunki na kolejny rok akademicki

luty 2024

Dziekan KNH

Rada Dydaktyczna

 

7

Spotkanie z przedstawicielami studentów - analiza wyników ankiet studenckich za poprzedni rok akademicki; sprawy bieżące, komunikaty

Do końca semestru zimowego

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy instytutów

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

8

Spotkanie Zespołu ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH – zadania na sem. zimowy (ocena następujących elementów: 1. programy i harmonogramy studiów; 2. praktyki studenckie; 3. procedura rekrutacji; 4. sylwetka absolwenta; 5. doskonalenie procesu kształcenia (na podst. wyników ankiet studenckich i sprawozdań hospitacyjnych).

Do końca semestru zimowego

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

Dziekan KNH

 

 

MARZEC 2024

1

Przekazanie do dziekanatu w wersji elektronicznej aktualnych list studentów z podziałem na grupy dla wszystkich przedmiotów

5 marca 2024

Opiekunowie roczników

Właściwy dla kierunku Prodziekan

 

2

Przypisanie studentów do grup w systemie Uczelnia 11

30 marca 2024

Sekcja dydaktyczna KNH

Właściwy dla danego kierunku Prodziekan

 

3

Sprawozdanie dziekana z prac Zespołu ds. Oceny Jakości Dyplomowania

marzec 2024

Dziekan

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

4

Przegląd programów i ustalenie ewentualnych zmian w programach dla kolejnego cyklu kształcenia

marzec 2024

Zespół programowy kierunku

Sekcja Jakości i Akredytacji; Rada Dydaktyczna

 

5

Przegląd programów pod kątem zmian i modyfikacji zakładanych efektów uczenia się, zmian w programach, szacowaniu punktów ESTS – dla kolejnego cyklu kształcenia

marzec 2024

Zespół  programowy kierunku

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

6

Przedstawienie zasad rekrutacji  na rok akademicki 2024/2026

marzec 2024

Kierownik kierunku

Rada Dydaktyczna KNH

 

 

KWIECIEŃ 2024

1

Zgłaszanie do dziekanatu ewentualnych nieprawidłowości w przypisaniu studentów do grupy

15 kwietnia 2024

Opiekunowie roczników

Właściwy dla danego kierunku Prodziekan

 

2

Ocena zasobów materialnych, w tym infrastruktury, za rok akad. 2023/24

30 kwietnia 2024

Zespół ds. Infrastruktury

Dziekan KNH

Prodziekani

 

3

Propozycje przedmiotów ogólnouczelnianych na kolejny rok akademicki

30 kwietnia 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów

Rada Dydaktyczna KNH

 

4

Przysłanie do dziekanatu harmonogramów studiów wynikających ze zmian wprowadzonych do programów.

30 kwietnia 2024

Kierownicy kierunków

Sekcja Jakości i Akredytacji; Rada Dydaktyczna

 

 

MAJ 2024

1

Analiza wyników ankiet studenckich za semestr zimowy;  Przedstawienie wyników członkom Rady Dydaktycznej

maj 2024

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy Instytutów

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

2

Zgłaszanie do dziekanatu kandydatów na koordynatorów praktyk

31 maja 2024

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

3

Weryfikacja regulaminów praktyk na kolejny rok akademicki

31 maja 2024

Kierownicy kierunków,

Koordynatorzy praktyk

Dziekanat (Sekcja Praktyk); Rada Dydaktyczna

 

 

CZERWIEC 2024

1

Przygotowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej

8 czerwca 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów; Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

2

Zgłaszanie propozycji składu komisji egzaminacyjnych (egzaminy magisterskie, licencjackie, artystyczne)

8 czerwca 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

3

Zgłoszenie kandydatów na opiekunów pierwszych roczników i ewentualne zmiany opiekunów wyższych roczników

30 czerwca 2024

Kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

4

Przygotowanie toków studiów na cały rok akademicki 2024/25 i przesłanie do dziekanatu

30 czerwca 2024

Zespoły programowe kierunków, Sekretariaty

Dziekan KNH

Prodziekani

 

5

Przygotowanie formularza sprawozdania z hospitacji zajęć dydaktycznych w instytucie za rok 2023/24

30 czerwca

2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, kierownicy kierunków

Dziekan KNH

 

6

Przygotowanie planu praktyk programowych i pedagogicznych na rok akademicki 2024/25

30 czerwca 2024

Koordynatorzy praktyk

Sekcja Praktyk

Rada Dydaktyczna KNH

 

7

Powołanie i zatwierdzenie komisji do przeprowadzenia  rekrutacji i egzaminów wstępnych

30 czerwca 2024

Dziekan KNH w porozumieniu z dyrektorami instytutów

 

 

 

Promowanie badań ankietowych wśród studentów

 

 

 

 

8

Spotkanie z przedstawicielami studentów - analiza wyników ankiet studenckich za poprzedni rok akademicki; sprawy bieżące, komunikaty

Do końca semestru letniego

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy instytutów

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

9

Spotkanie Zespołu ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH – zadania na sem. letni: 1. wyrywkowa ocena sylabusów, 2. metody i formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 3. warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia; 4. współpraca władz instytutowych i kolegialnych ze studentami; 5. ocena informatywności strony internetowej i ocena warunków studiowania.

Do końca semestru letniego

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

Dziekan KNH

 

LIPIEC 2024

1

Publikacja planu praktyk programowych i regulaminu praktyk na stronie internetowej KNH

15 lipca

2024

Dziekanat KNH (Sekcja Praktyk)

Prodziekani

 

2.

Zgłaszanie kandydatów do Dyplomów Uznania Rektora/Dziekana (absolwenci) i Listów Gratulacyjnych Dziekana (studenci)

30 lipca

2024

Kierownicy Kierunków, Dyrektorzy Jednostek, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych, Władze kolegium, Samorząd Studencki

 

 

 

WRZESIEŃ 2024

1

Przygotowanie harmonogramów zajęć na semestr zimowy i przesłanie w wersji elektronicznej do dziekanatu

15 września 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów

Dziekan KNH

 

2

Zatwierdzenie list promotorów prac dyplomowych  zgłoszonych przez Rady Instytutów (akceptacja osób ze stopniem dr jako promotorów prac magisterskich)

30 września 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

3

Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby z tytułem magistra

30 września 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Instytutu

 

4

Zgłaszanie osób prowadzących zajęcia w ramach umów cywilno-prawnych

8 września 2024

Zastępcy dyrektorów instytutów, Kierownicy kierunków

Rada Dydaktyczna KNH

 

5

Analiza wyników badań ankiet dotyczących obsługi w dziekanacie, administracji, oceny pracy biblioteki

30 września 2024

Dziekan KNH, Prodziekani

Zespół ds. Oceny Procesu Kształcenia KNH

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR