Sekcja Językoznawców

Sekcja Językoznawców od kilkunastu już lat jest częścią Koła Naukowego Polonistów. Członkami Sekcji mogą zostać wszyscy studenci i doktoranci zainteresowani gramatyką, stylistyką, kulturą języka polskiego, gdyż w ostatnich kilku latach zajmujemy się analizą zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie, np. dyskurs medialny, nowe gatunki w mediach, przemoc w języku, najnowsze słownictwo polskie, duchowe światy Olgi Tokarczuk. Organizujemy spotkania dyskusyjne, których tematykę szczegółową wybieramy wspólnie na pierwszym spotkaniu. W tym roku akademickim kontynuujemy temat dotyczący najnowszego słownictwa; przedmiotem badań jest doświadczenie języka z perspektywy epidemii: nowe leksemy, metafory choroby, językowy obraz rzeczywistości.

Razem z członkami Sekcji Literaturoznawczej organizujemy co roku cykliczną konferencję naukową studentów i doktorantów OBSZARY POLONISTYKI, która cieszy się zainteresowaniem młodych badaczy (ostatnia - zatytułowana Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej - odbyła się w roku 2020 w formie zdalnej, a uczestniczyło w niej 67 osób). Członkowie sekcji biorą w niej czynny udział, a referaty są publikowane w tomach monograficznych, których ukazało się już pięć (dwa kolejne są w trakcie prac wydawniczych).

Przygotowujemy także teksty dyktanda uniwersyteckiego, zapraszamy znanych językoznawców na wykłady, wygłaszane w ramach Tygodnia Polonistów. Naszymi gośćmi byli już m.in. prof. Jan Miodek, prof. Andrzej Markowski, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Stanisław Dubisz.

Opiekunem Sekcji od 2017 roku jest dr hab. prof. UR Maria Krauz, przewodniczącą - Barbara Różańska, członkami zarządu - Wiktoria Jackowska i Diana Kut.

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę o języku, rozwinąć umiejętności pisania tekstów naukowych, zaprezentować wyniki swoich badań lingwistycznych, ZAPRASZAMY. W bieżącym roku akademickim w semestrze letnim regularne spotkania dyskusyjne odbywają się w ostatni czwartek miesiąca (od 10 do 12.00) na platformie Teams.

Kontakt: barbararozanska346@gmail.com