Aktualności

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni w roku akademickim 2022/2023

 

Decyzją Rektora UR w porozumieniu z Samorządem Studentów i Doktorantów, w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754);
od 1.01.2023 r. wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium  socjalnego wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na członka rodziny.

Wobec powyższego informujemy, że:

  • studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym, a ich dochód na członka rodziny mieści się w przedziale od 1051,71 zł - 1294,40 zł, otrzymają świadczenie w trybie decyzji zmieniającej, zgodnie z ww. ustawą od 1.01.2023-28.02.2023 r.
  • aby uzyskać stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 należy złożyć wniosek w terminie do 31.01.2023 r.
  • w przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub składu rodziny w stosunku do semestru zimowego, należy wskazać w systemie WU zaistniałe zmiany (sytuacja materialna mojej rodziny uległa zmianie ze względu na:……..) i dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające wskazane okoliczności, a jeżeli sytuacja materialna rodziny w odniesieniu do semestru zimowego nie zmieniła się, to nie ma konieczności ponownego przedstawiania dokumentacji o dochodach.

UWAGA!

    1. Przed złożeniem/wysłaniem wniosku należy go zarejestrować przez system Wirtualna Uczelnia (WU), wydrukować i podpisać. W przypadku, gdy nie zmieniła się sytuacja materialna rodziny, należy złożyć tylko wniosek (bez obowiązku wprowadzania w systemie składu rodziny) oraz zaznaczyć, że sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego semestru,  
    2. Zarejestrowanie wniosku elektronicznego poprzez system WU nie jest złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia zgodnie z Regulaminem i nie wszczyna postępowania administracyjnego w tej sprawie – wniosek oprócz zarejestrowania elektronicznego należy złożyć osobiście w Dziekanacie Spraw Socjalnych (pok.4, pok.5) lub wysłać za pośrednictwem poczty, w formie papierowej w terminie do 31.01.2023 r.  

 

DZIEKANAT SPRAW SOCJALNYCH

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Al. mjr. W.Kopisto 2b/ pokój nr 4-5

35-315 Rzeszów

 

wstecz