Aktualności

Komunikat Rektora UR z dnia 18.01.2022 r. - ws. organizacji kształcenia oraz zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022

 

Komunikat
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 18 stycznia 2022 r.
 

 1. Do 23 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.
 2. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów i zachowania jak największego dystansu społecznego, od 24 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne, stanowiące uzupełnienie tygodni dydaktycznych z semestru zimowego 2021/2022, będą realizowane na zasadach obowiązujących w okresie od 6.12.2021 r. do 9.01.2022 r. (w kontakcie pozostają jedynie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne – zgodnie z Zarządzeniem 226/2021 z dnia 29.11.2021 r.).
 3. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie kontaktowej w budynkach UR muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach UR lub w formie zdalnej, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. egzaminy pisemne odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach UR, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
  2. egzaminy ustne odbywają się w formie zdalnej, jednak na wniosek prowadzącego, Dziekan Kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w kontakcie bezpośrednim w budynku UR;
  3. egzaminy przeprowadzane w uzgodnieniu z prowadzącymi przed terminem sesji egzaminacyjnej, czyli tzw. „egzaminy zerowe”, mogą odbywać się z uwzględnieniem zasad dotyczących egzaminów, o których mowa w a i b.
  4. egzaminy dyplomowe odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach UR, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
  5. na uzasadniony wniosek studenta lub członka komisji egzaminacyjnej, Dziekan Kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej;
  6. do przeprowadzania egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w formie zdalnej stosuje się Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  7. nieobecność studenta na egzaminie z powodu objęcia go izolacją lub kwarantanną stanowi nieobecność usprawiedliwioną, a na udokumentowany wniosek studenta, należy umożliwić mu przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek, w drodze przywrócenia terminu (także w okresie sesji egzaminacyjnej poprawkowej).
 5. Zasady organizacji semestru letniego 2021/2022 zostaną ustalone w pierwszych tygodniach lutego 2022 r.
 6. W zakresie nieobjętym niniejszym komunikatem, a dotyczącym realizacji zajęć lub innych zadań w budynkach Uczelni decyzje podejmuje każdorazowo Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UR.

 

R e k t o r

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Zarządzenie nr 226-2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w okresie 6.12.2021-9.01.2022

 

 

wstecz