Aktualności

Informacja dla studentów/doktorantów Kolegium Nauk Humanistycznych w sprawie sposobu i terminu składania wniosków o stypendium socjalne (na semestr letni r.ak.2023/2024)

Informujemy, że:

 • aby uzyskać stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 należy złożyć wniosek w terminie do 31.01.2024 r.
  (wnioski w Wirtualnej Uczelni można już składać od 5 stycznia 2024 r.);
 • w przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub składu rodzinyw stosunku do semestru zimowego, należy wskazać w systemie WU zaistniałe zmiany (sytuacja materialna mojej rodziny uległa zmianie ze względu na:……..) i dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające wskazane okoliczności, a jeżeli sytuacja materialna rodziny w odniesieniu do semestru zimowego nie zmieniła się, to nie ma konieczności ponownego przedstawiania dokumentacji o dochodach.

UWAGA!

  1. Przed złożeniem/wysłaniem wniosku należy go zarejestrować przez system Wirtualna Uczelnia (WU), wydrukować i podpisać. W przypadku, gdy nie zmieniła się sytuacja materialna rodziny, należy złożyć tylko wniosek (bez obowiązku wprowadzania w systemie składu rodziny) oraz zaznaczyć, że sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego semestru,
  2. Zarejestrowanie wniosku elektronicznego poprzez system WU nie jest złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia zgodnie z Regulaminem i nie wszczyna postępowania administracyjnego w tej sprawie – wniosek oprócz zarejestrowania elektronicznego należy złożyć osobiście w Dziekanacie Spraw Socjalnych (pok.4, pok.5) lub wysłać za pośrednictwem poczty, w formie papierowej w terminie do 31.01.2024 r.
 • Studenci, którzy będą składać wniosek po raz pierwszy:
  • do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki;
  • wykaz dokumentacji – zał.nr 9;

 • Regulamin świadczeń dostępny na stronie:
  https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski
 • należy się z nim zapoznać przed przystąpieniem do składania wniosku;

 • wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

wstecz